redmine-gl.diff

Adrián Chaves Fernández, 2014-07-27 14:21

Download (65.5 KB)

View differences:

config/locales/gl.yml
1 1
# Galician (Spain) for Ruby on Rails
2
# by Marcos Arias Pena (markus@agil-e.com)
2
# By:
3
# Marcos Arias Pena <markus@agil-e.com>
4
# Adrián Chaves Fernández (Gallaecio) <adriyetichaves@gmail.com>
3 5

 
4 6
gl:
5 7
 number:
......
37 39
    format: "%n %u"
38 40
    units:
39 41
     byte:
40
      one: "Byte"
41
      other: "Bytes"
42
      one: "B"
43
      other: "B"
42 44
     kb: "KB"
43 45
     mb: "MB"
44 46
     gb: "GB"
......
143 145
    too_long: "é demasiado longo (non máis de %{count} carácteres)"
144 146
    too_short: "é demasiado curto (non menos de %{count} carácteres)"
145 147
    wrong_length: "non ten a lonxitude correcta (debe ser de %{count} carácteres)"
146
    taken: "non está dispoñible"
148
    taken: "non está dispoñíbel"
147 149
    not_a_number: "non é un número"
148 150
    greater_than: "debe ser maior que %{count}"
149 151
    greater_than_or_equal_to: "debe ser maior ou igual que %{count}"
......
155 157
    greater_than_start_date: "debe ser posterior á data de comezo"
156 158
    not_same_project: "non pertence ao mesmo proxecto"
157 159
    circular_dependency: "Esta relación podería crear unha dependencia circular"
158
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "An issue can not be linked to one of its subtasks"
159
    earlier_than_minimum_start_date: "cannot be earlier than %{date} because of preceding issues"
160
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "As peticións non poden estar ligadas coas súas subtarefas"
161
    earlier_than_minimum_start_date: "Non pode ser antes de %{date} por mor de peticións anteriores"
160 162

 
161 163
 actionview_instancetag_blank_option: Por favor seleccione
162 164

 
......
168 170
 button_back: Atrás
169 171
 button_cancel: Cancelar
170 172
 button_change: Cambiar
171
 button_change_password: Cambiar contrasinal
172
 button_check_all: Seleccionar todo
173
 button_change_password: "Cambiar o contrasinal"
174
 button_check_all: "Seleccionalo todo"
173 175
 button_clear: Anular
174 176
 button_configure: Configurar
175 177
 button_copy: Copiar
......
180 182
 button_list: Listar
181 183
 button_lock: Bloquear
182 184
 button_log_time: Tempo dedicado
183
 button_login: Conexión
185
 button_login: Acceder
184 186
 button_move: Mover
185 187
 button_quote: Citar
186 188
 button_rename: Renomear
......
202 204
 default_activity_development: Desenvolvemento
203 205
 default_doc_category_tech: Documentación técnica
204 206
 default_doc_category_user: Documentación de usuario
205
 default_issue_status_in_progress: In Progress
207
 default_issue_status_in_progress: "En curso"
206 208
 default_issue_status_closed: Pechada
207 209
 default_issue_status_feedback: Comentarios
208 210
 default_issue_status_new: Nova
......
222 224
 enumeration_activities: Actividades (tempo dedicado)
223 225
 enumeration_doc_categories: Categorías do documento
224 226
 enumeration_issue_priorities: Prioridade das peticións
225
 error_can_t_load_default_data: "Non se puido cargar a configuración por defecto: %{value}"
227
 error_can_t_load_default_data: "Non se puido cargar a configuración predeterminada: %{value}"
226 228
 error_issue_not_found_in_project: 'A petición non se atopa ou non está asociada a este proxecto'
227 229
 error_scm_annotate: "Non existe a entrada ou non se puido anotar"
228
 error_scm_command_failed: "Aconteceu un erro ao acceder ó repositorio: %{value}"
230
 error_scm_command_failed: "Aconteceu un erro ao acceder ao repositorio: %{value}"
229 231
 error_scm_not_found: "A entrada e/ou revisión non existe no repositorio."
230 232
 field_account: Conta
231 233
 field_activity: Actividade
232 234
 field_admin: Administrador
233 235
 field_assignable: Pódense asignar peticións a este perfil
234 236
 field_assigned_to: Asignado a
235
 field_attr_firstname: Atributo do nome
236
 field_attr_lastname: Atributo do apelido
237
 field_attr_login: Atributo do identificador
238
 field_attr_mail: Atributo do Email
237
 field_attr_firstname: "Atributo do nome"
238
 field_attr_lastname: "Atributo dos apelidos"
239
 field_attr_login: "Atributo do nome de usuario"
240
 field_attr_mail: "Atributo da conta de correo electrónico"
239 241
 field_auth_source: Modo de identificación
240 242
 field_author: Autor
241 243
 field_base_dn: DN base
......
244 246
 field_comments: Comentario
245 247
 field_comments_sorting: Mostrar comentarios
246 248
 field_created_on: Creado
247
 field_default_value: Estado por defecto
249
 field_default_value: "Estado predeterminado"
248 250
 field_delay: Retraso
249 251
 field_description: Descrición
250 252
 field_done_ratio: "% Realizado"
......
253 255
 field_effective_date: Data
254 256
 field_estimated_hours: Tempo estimado
255 257
 field_field_format: Formato
256
 field_filename: Arquivo
258
 field_filename: Ficheiro
257 259
 field_filesize: Tamaño
258 260
 field_firstname: Nome
259 261
 field_fixed_version: Versión prevista
260
 field_hide_mail: Ocultar a miña dirección de correo
262
 field_hide_mail: "Agochar o enderezo de correo."
261 263
 field_homepage: Sitio web
262 264
 field_host: Anfitrión
263 265
 field_hours: Horas
264 266
 field_identifier: Identificador
265 267
 field_is_closed: Petición resolta
266
 field_is_default: Estado por defecto
268
 field_is_default: "Estado predeterminado"
267 269
 field_is_filter: Usado como filtro
268 270
 field_is_for_all: Para todos os proxectos
269 271
 field_is_in_roadmap: Consultar as peticións na planificación
......
272 274
 field_issue: Petición
273 275
 field_issue_to: Petición relacionada
274 276
 field_language: Idioma
275
 field_last_login_on: Última conexión
276
 field_lastname: Apelido
277
 field_login: Identificador
277
 field_last_login_on: "Último acceso"
278
 field_lastname: "Apelidos"
279
 field_login: "Usuario"
278 280
 field_mail: Correo electrónico
279 281
 field_mail_notification: Notificacións por correo
280 282
 field_max_length: Lonxitude máxima
......
291 293
 field_possible_values: Valores posibles
292 294
 field_priority: Prioridade
293 295
 field_project: Proxecto
294
 field_redirect_existing_links: Redireccionar enlaces existentes
296
 field_redirect_existing_links: Redireccionar ligazóns existentes
295 297
 field_regexp: Expresión regular
296 298
 field_role: Perfil
297
 field_searchable: Incluír nas búsquedas
299
 field_searchable: Incluír nas buscas
298 300
 field_spent_on: Data
299 301
 field_start_date: Data de inicio
300 302
 field_start_page: Páxina principal
......
322 324
 general_text_no: 'non'
323 325
 general_text_yes: 'si'
324 326
 label_activity: Actividade
325
 label_add_another_file: Engadir outro arquivo
327
 label_add_another_file: Engadir outro ficheiro
326 328
 label_add_note: Engadir unha nota
327 329
 label_added: engadido
328
 label_added_time_by: "Engadido por %{author} fai %{age}"
330
 label_added_time_by: "Engadido por %{author} hai %{age}"
329 331
 label_administration: Administración
330 332
 label_age: Idade
331
 label_ago: fai
333
 label_ago: "hai"
332 334
 label_all: todos
333 335
 label_all_time: todo o tempo
334 336
 label_all_words: Tódalas palabras
335 337
 label_and_its_subprojects: "%{value} e proxectos secundarios"
336 338
 label_applied_status: Aplicar estado
337
 label_assigned_to_me_issues: Peticións asignadas a min
339
 label_assigned_to_me_issues: "Peticións asignadas a vostede"
338 340
 label_associated_revisions: Revisións asociadas
339
 label_attachment: Arquivo
340
 label_attachment_delete: Borrar o arquivo
341
 label_attachment_new: Novo arquivo
342
 label_attachment_plural: Arquivos
341
 label_attachment: Ficheiro
342
 label_attachment_delete: Borrar o ficheiro
343
 label_attachment_new: Novo ficheiro
344
 label_attachment_plural: Ficheiros
343 345
 label_attribute: Atributo
344 346
 label_attribute_plural: Atributos
345 347
 label_auth_source: Modo de autenticación
......
358 360
 label_change_plural: Cambios
359 361
 label_change_properties: Cambiar propiedades
360 362
 label_change_status: Cambiar o estado
361
 label_change_view_all: Ver tódolos cambios
362
 label_changes_details: Detalles de tódolos cambios
363
 label_change_view_all: Ver todos os cambios
364
 label_changes_details: Detalles de todos os cambios
363 365
 label_changeset_plural: Cambios
364 366
 label_chronological_order: En orde cronolóxica
365 367
 label_closed_issues: pechada
......
385 387
  zero: no comments
386 388
  one: 1 comment
387 389
  other: "%{count} comments"
388
 label_commits_per_author: Commits por autor
389
 label_commits_per_month: Commits por mes
390
 label_commits_per_author: Remisións por autor
391
 label_commits_per_month: Remisións por mes
390 392
 label_confirmation: Confirmación
391 393
 label_contains: conten
392 394
 label_copied: copiado
......
401 403
 label_date_range: Rango de datas
402 404
 label_date_to: Ata
403 405
 label_day_plural: días
404
 label_default: Por defecto
405
 label_default_columns: Columnas por defecto
406
 label_default: Predeterminada
407
 label_default_columns: Columnas predeterminadas
406 408
 label_deleted: suprimido
407 409
 label_details: Detalles
408
 label_diff_inline: en liña
409
 label_diff_side_by_side: cara a cara
410
 label_diff_inline: liña por liña
411
 label_diff_side_by_side: un a cada lado
410 412
 label_disabled: deshabilitado
411 413
 label_display_per_page: "Por páxina: %{value}"
412 414
 label_document: Documento
......
427 429
 label_f_hour: "%{value} hora"
428 430
 label_f_hour_plural: "%{value} horas"
429 431
 label_feed_plural: Feeds
430
 label_feeds_access_key_created_on: "Clave de acceso por Atom creada fai %{value}"
431
 label_file_added: Arquivo engadido
432
 label_file_plural: Arquivos
432
 label_feeds_access_key_created_on: "Clave de acceso por Atom creada hai %{value}"
433
 label_file_added: Ficheiro engadido
434
 label_file_plural: Ficheiros
433 435
 label_filter_add: Engadir o filtro
434 436
 label_filter_plural: Filtros
435 437
 label_float: Flotante
......
441 443
 label_history: Histórico
442 444
 label_home: Inicio
443 445
 label_in: en
444
 label_in_less_than: en menos que
445
 label_in_more_than: en mais que
446
 label_in_less_than: "en menos de"
447
 label_in_more_than: "en máis de"
446 448
 label_incoming_emails: Correos entrantes
447 449
 label_index_by_date: Índice por data
448 450
 label_index_by_title: Índice por título
......
462 464
 label_issue_status_plural: Estados das peticións
463 465
 label_issue_tracking: Peticións
464 466
 label_issue_updated: Petición actualizada
465
 label_issue_view_all: Ver tódalas peticións
467
 label_issue_view_all: Ver todas as peticións
466 468
 label_issue_watchers: Seguidores
467 469
 label_issues_by: "Peticións por %{value}"
468
 label_jump_to_a_project: Ir ao proxecto...
470
 label_jump_to_a_project: Ir ao proxecto
469 471
 label_language_based: Baseado no idioma
470 472
 label_last_changes: "últimos %{count} cambios"
471
 label_last_login: Última conexión
473
 label_last_login: "Último acceso"
472 474
 label_last_month: último mes
473 475
 label_last_n_days: "últimos %{count} días"
474 476
 label_last_week: última semana
475 477
 label_latest_revision: Última revisión
476 478
 label_latest_revision_plural: Últimas revisións
477 479
 label_ldap_authentication: Autenticación LDAP
478
 label_less_than_ago: fai menos de
480
 label_less_than_ago: "hai menos de"
479 481
 label_list: Lista
480
 label_loading: Cargando...
481
 label_logged_as: Conectado como
482
 label_login: Conexión
483
 label_logout: Desconexión
482
 label_loading: Cargando
483
 label_logged_as: "Identificado como"
484
 label_login: "Acceder"
485
 label_logout: "Saír"
484 486
 label_max_size: Tamaño máximo
485 487
 label_me: eu mesmo
486 488
 label_member: Membro
......
495 497
 label_module_plural: Módulos
496 498
 label_month: Mes
497 499
 label_months_from: meses de
498
 label_more: Mais
499
 label_more_than_ago: fai mais de
500
 label_my_account: A miña conta
501
 label_my_page: A miña páxina
502
 label_my_projects: Os meus proxectos
500
 label_more: Máis
501
 label_more_than_ago: "hai máis de"
502
 label_my_account: "Conta"
503
 label_my_page: "Páxina persoal"
504
 label_my_projects: "Proxectos persoais"
503 505
 label_new: Novo
504 506
 label_new_statuses_allowed: Novos estados autorizados
505 507
 label_news: Noticia
......
507 509
 label_news_latest: Últimas noticias
508 510
 label_news_new: Nova noticia
509 511
 label_news_plural: Noticias
510
 label_news_view_all: Ver tódalas noticias
512
 label_news_view_all: Ver todas as noticias
511 513
 label_next: Seguinte
512
 label_no_change_option: (Sen cambios)
513
 label_no_data: Ningún dato a mostrar
514
 label_no_change_option: (sen cambios)
515
 label_no_data: "Non hai ningún dato que mostrar."
514 516
 label_nobody: ninguén
515 517
 label_none: ningún
516 518
 label_not_contains: non conten
......
521 523
 label_options: Opcións
522 524
 label_overall_activity: Actividade global
523 525
 label_overview: Vistazo
524
 label_password_lost: ¿Esqueciches o contrasinal?
526
 label_password_lost: "Esqueceu o contrasinal?"
525 527
 label_per_page: Por páxina
526 528
 label_permissions: Permisos
527 529
 label_permissions_report: Informe de permisos
528 530
 label_personalize_page: Personalizar esta páxina
529 531
 label_planning: Planificación
530
 label_please_login: Conexión
531
 label_plugins: Extensións
532
 label_please_login: "Acceder"
533
 label_plugins: Complementos
532 534
 label_precedes: anterior a
533 535
 label_preferences: Preferencias
534
 label_preview: Previsualizar
536
 label_preview: "Vista previa"
535 537
 label_previous: Anterior
536 538
 label_project: Proxecto
537 539
 label_project_all: Tódolos proxectos
......
539 541
 label_project_new: Novo proxecto
540 542
 label_project_plural: Proxectos
541 543
 label_x_projects:
542
  zero: no projects
543
  one:  1 project
544
  other: "%{count} projects"
544
  zero: "ningún proxecto"
545
  one:  "un proxecto"
546
  other: "%{count} proxectos"
545 547
 label_public_projects: Proxectos públicos
546 548
 label_query: Consulta personalizada
547 549
 label_query_new: Nova consulta
548 550
 label_query_plural: Consultas personalizadas
549
 label_read: Ler...
550
 label_register: Rexistrar
551
 label_read: Ler
552
 label_register: "Rexistrarse"
551 553
 label_registered_on: Inscrito o
552 554
 label_registration_activation_by_email: activación de conta por correo
553 555
 label_registration_automatic_activation: activación automática de conta
......
560 562
 label_reply_plural: Respostas
561 563
 label_report: Informe
562 564
 label_report_plural: Informes
563
 label_reported_issues: Peticións rexistradas por min
565
 label_reported_issues: "Peticións rexistradas por vostede"
564 566
 label_repository: Repositorio
565 567
 label_repository_plural: Repositorios
566 568
 label_result_plural: Resultados
......
572 574
 label_roadmap_no_issues: Non hai peticións para esta versión
573 575
 label_roadmap_overdue: "%{value} tarde"
574 576
 label_role: Perfil
575
 label_role_and_permissions: Perfiles e permisos
577
 label_role_and_permissions: Perfís e permisos
576 578
 label_role_new: Novo perfil
577
 label_role_plural: Perfiles
579
 label_role_plural: Perfís
578 580
 label_scm: SCM
579
 label_search: Búsqueda
581
 label_search: Busca
580 582
 label_search_titles_only: Buscar só en títulos
581
 label_send_information: Enviar información da conta ó usuario
583
 label_send_information: Enviar información da conta ao usuario
582 584
 label_send_test_email: Enviar un correo de proba
583 585
 label_settings: Configuración
584 586
 label_show_completed_versions: Mostra as versións rematadas
......
591 593
 label_start_to_end: comezo a fin
592 594
 label_start_to_start: comezo a comezo
593 595
 label_statistics: Estatísticas
594
 label_stay_logged_in: Lembrar contrasinal
596
 label_stay_logged_in: "Lembrar o contrasinal."
595 597
 label_string: Texto
596 598
 label_subproject_plural: Proxectos secundarios
597 599
 label_text: Texto largo
......
606 608
 label_tracker: Tipo
607 609
 label_tracker_new: Novo tipo
608 610
 label_tracker_plural: Tipos de peticións
609
 label_updated_time: "Actualizado fai %{value}"
610
 label_updated_time_by: "Actualizado por %{author} fai %{age}"
611
 label_updated_time: "Actualizado hai %{value}"
612
 label_updated_time_by: "Actualizado por %{author} hai %{age}"
611 613
 label_used_by: Utilizado por
612 614
 label_user: Usuario
613 615
 label_user_activity: "Actividade de %{value}"
614
 label_user_mail_no_self_notified: "Non quero ser avisado de cambios feitos por min"
615
 label_user_mail_option_all: "Para calquera evento en tódolos proxectos"
616
 label_user_mail_option_selected: "Para calquera evento dos proxectos seleccionados..."
616
 label_user_mail_no_self_notified: "Non quero ser avisado de cambios feitos por min mesmo."
617
 label_user_mail_option_all: "Para calquera evento en todos os proxectos."
618
 label_user_mail_option_selected: "Para calquera evento dos proxectos seleccionados"
617 619
 label_user_new: Novo usuario
618 620
 label_user_plural: Usuarios
619 621
 label_version: Versión
......
634 636
 mail_body_account_activation_request: "Inscribiuse un novo usuario (%{value}). A conta está pendente de aprobación:"
635 637
 mail_body_account_information: Información sobre a súa conta
636 638
 mail_body_account_information_external: "Pode usar a súa conta %{value} para conectarse."
637
 mail_body_lost_password: 'Para cambiar o seu contrasinal, faga clic no seguinte enlace:'
638
 mail_body_register: 'Para activar a súa conta, faga clic no seguinte enlace:'
639
 mail_body_lost_password: 'Para cambiar o seu contrasinal, prema a seguinte ligazón:'
640
 mail_body_register: 'Para activar a súa conta, prema a seguinte ligazón:'
639 641
 mail_body_reminder: "%{count} petición(s) asignadas a ti rematan nos próximos %{days} días:"
640 642
 mail_subject_account_activation_request: "Petición de activación de conta %{value}"
641 643
 mail_subject_lost_password: "O teu contrasinal de %{value}"
642 644
 mail_subject_register: "Activación da conta de %{value}"
643 645
 mail_subject_reminder: "%{count} petición(s) rematarán nos próximos %{days} días"
644 646
 notice_account_activated: A súa conta foi activada. Xa pode conectarse.
645
 notice_account_invalid_creditentials: Usuario ou contrasinal inválido.
647
 notice_account_invalid_creditentials: "O usuario ou contrasinal non é correcto."
646 648
 notice_account_lost_email_sent: Enviouse un correo con instrucións para elixir un novo contrasinal.
647 649
 notice_account_password_updated: Contrasinal modificado correctamente.
648 650
 notice_account_pending: "A súa conta creouse e está pendente da aprobación por parte do administrador."
649
 notice_account_register_done: Conta creada correctamente. Para activala, faga clic sobre o enlace que se lle enviou por correo.
651
 notice_account_register_done: "A conta creouse correctamente. Recibirá unha ligazón na súa conta de correo electrónico, sígaa para activar a nova conta."
650 652
 notice_account_unknown_email: Usuario descoñecido.
651 653
 notice_account_updated: Conta actualizada correctamente.
652 654
 notice_account_wrong_password: Contrasinal incorrecto.
653 655
 notice_can_t_change_password: Esta conta utiliza unha fonte de autenticación externa. Non é posible cambiar o contrasinal.
654
 notice_default_data_loaded: Configuración por defecto cargada correctamente.
656
 notice_default_data_loaded: "A configuración predeterminada cargouse correctamente."
655 657
 notice_email_error: "Ocorreu un error enviando o correo (%{value})"
656 658
 notice_email_sent: "Enviouse un correo a %{value}"
657 659
 notice_failed_to_save_issues: "Imposible gravar %{count} petición(s) de %{total} seleccionada(s): %{ids}."
......
660 662
 notice_locking_conflict: Os datos modificáronse por outro usuario.
661 663
 notice_no_issue_selected: "Ningunha petición seleccionada. Por favor, comprobe a petición que quere modificar"
662 664
 notice_not_authorized: Non ten autorización para acceder a esta páxina.
663
 notice_successful_connection: Conexión correcta.
665
 notice_successful_connection: "Accedeu correctamente."
664 666
 notice_successful_create: Creación correcta.
665 667
 notice_successful_delete: Borrado correcto.
666 668
 notice_successful_update: Modificación correcta.
......
676 678
 permission_delete_messages: Borrar mensaxes
677 679
 permission_delete_own_messages: Borrar mensaxes propios
678 680
 permission_delete_wiki_pages: Borrar páxinas wiki
679
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Borrar arquivos
681
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Borrar ficheiros
680 682
 permission_edit_issue_notes: Modificar notas
681 683
 permission_edit_issues: Modificar peticións
682 684
 permission_edit_messages: Modificar mensaxes
......
689 691
 permission_log_time: Anotar tempo dedicado
690 692
 permission_manage_boards: Administrar foros
691 693
 permission_manage_categories: Administrar categorías de peticións
692
 permission_manage_files: Administrar arquivos
694
 permission_manage_files: Administrar ficheiros
693 695
 permission_manage_issue_relations: Administrar relación con outras peticións
694 696
 permission_manage_members: Administrar membros
695 697
 permission_manage_news: Administrar noticias
......
705 707
 permission_view_calendar: Ver calendario
706 708
 permission_view_changesets: Ver cambios
707 709
 permission_view_documents: Ver documentos
708
 permission_view_files: Ver arquivos
710
 permission_view_files: Ver ficheiros
709 711
 permission_view_gantt: Ver diagrama de Gantt
710 712
 permission_view_issue_watchers: Ver lista de seguidores
711 713
 permission_view_messages: Ver mensaxes
......
714 716
 permission_view_wiki_pages: Ver wiki
715 717
 project_module_boards: Foros
716 718
 project_module_documents: Documentos
717
 project_module_files: Arquivos
719
 project_module_files: Ficheiros
718 720
 project_module_issue_tracking: Peticións
719 721
 project_module_news: Noticias
720 722
 project_module_repository: Repositorio
......
723 725
 setting_activity_days_default: Días a mostrar na actividade do proxecto
724 726
 setting_app_subtitle: Subtítulo da aplicación
725 727
 setting_app_title: Título da aplicación
726
 setting_attachment_max_size: Tamaño máximo do arquivo
727
 setting_autofetch_changesets: Autorechear os commits do repositorio
728
 setting_autologin: Conexión automática
728
 setting_attachment_max_size: Tamaño máximo do ficheiro
729
 setting_autofetch_changesets: Autorechear as remisións do repositorio
730
 setting_autologin: "Identificarse automaticamente."
729 731
 setting_bcc_recipients: Ocultar as copias de carbón (bcc)
730 732
 setting_commit_fix_keywords: Palabras clave para a corrección
731 733
 setting_commit_ref_keywords: Palabras clave para a referencia
732 734
 setting_cross_project_issue_relations: Permitir relacionar peticións de distintos proxectos
733 735
 setting_date_format: Formato da data
734
 setting_default_language: Idioma por defecto
735
 setting_default_projects_public: Os proxectos novos son públicos por defecto
736
 setting_default_language: Idioma predeterminado
737
 setting_default_projects_public: "Os proxectos novos son públicos de maneira predeterminada."
736 738
 setting_diff_max_lines_displayed: Número máximo de diferencias mostradas
737
 setting_display_subprojects_issues: Mostrar por defecto peticións de prox. secundarios no principal
739
 setting_display_subprojects_issues: "Mostrar peticións de prox. secundarios no principal de maneira predeterminada."
738 740
 setting_emails_footer: Pe de mensaxes
739 741
 setting_enabled_scm: Activar SCM
740 742
 setting_feeds_limit: Límite de contido para sindicación
741 743
 setting_gravatar_enabled: Usar iconas de usuario (Gravatar)
742 744
 setting_host_name: Nome e ruta do servidor
743
 setting_issue_list_default_columns: Columnas por defecto para a lista de peticións
745
 setting_issue_list_default_columns: "Columnas predeterminadas para a lista de peticións."
744 746
 setting_issues_export_limit: Límite de exportación de peticións
745 747
 setting_login_required: Requírese identificación
746 748
 setting_mail_from: Correo dende o que enviar mensaxes
747
 setting_mail_handler_api_enabled: Activar SW para mensaxes entrantes
749
 setting_mail_handler_api_enabled: Activar o programa para mensaxes entrantes
748 750
 setting_mail_handler_api_key: Clave da API
749 751
 setting_per_page_options: Obxectos por páxina
750 752
 setting_plain_text_mail: só texto plano (non HTML)
751 753
 setting_protocol: Protocolo
752 754
 setting_self_registration: Rexistro permitido
753 755
 setting_sequential_project_identifiers: Xerar identificadores de proxecto
754
 setting_sys_api_enabled: Habilitar SW para a xestión do repositorio
756
 setting_sys_api_enabled: Activar o programa para a xestión do repositorio
755 757
 setting_text_formatting: Formato de texto
756 758
 setting_time_format: Formato de hora
757 759
 setting_user_format: Formato de nome de usuario
......
760 762
 status_active: activo
761 763
 status_locked: bloqueado
762 764
 status_registered: rexistrado
763
 text_are_you_sure: ¿Está seguro?
764
 text_assign_time_entries_to_project: Asignar as horas ó proxecto
765
 text_are_you_sure: Está seguro?
766
 text_assign_time_entries_to_project: Asignar as horas ao proxecto
765 767
 text_caracters_maximum: "%{count} caracteres como máximo."
766
 text_caracters_minimum: "%{count} caracteres como mínimo"
768
 text_caracters_minimum: "%{count} caracteres como mínimo."
767 769
 text_comma_separated: Múltiples valores permitidos (separados por coma).
768
 text_default_administrator_account_changed: Conta de administrador por defecto modificada
770
 text_default_administrator_account_changed: "Cambiouse a conta predeterminada de administrador."
769 771
 text_destroy_time_entries: Borrar as horas
770
 text_destroy_time_entries_question: Existen %{hours} horas asignadas á petición que quere borrar. ¿Que quere facer ?
771
 text_diff_truncated: '... Diferencia truncada por exceder o máximo tamaño visualizable.'
772
 text_destroy_time_entries_question: Existen %{hours} horas asignadas á petición que quere borrar. Que quere facer ?
773
 text_diff_truncated: '… Diferencia truncada por exceder o máximo tamaño visíbel.'
772 774
 text_email_delivery_not_configured: "O envío de correos non está configurado, e as notificacións desactiváronse. \n Configure o servidor de SMTP en config/configuration.yml e reinicie a aplicación para activar os cambios."
773
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Reasignar ó seguinte valor:'
775
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Reasignar ao seguinte valor:'
774 776
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obxectos con este valor asignado."
775 777
 text_file_repository_writable: Pódese escribir no repositorio
776 778
 text_issue_added: "Petición %{id} engadida por %{author}."
777 779
 text_issue_category_destroy_assignments: Deixar as peticións sen categoría
778
 text_issue_category_destroy_question: "Algunhas peticións (%{count}) están asignadas a esta categoría. ¿Que desexa facer?"
780
 text_issue_category_destroy_question: "Algunhas peticións (%{count}) están asignadas a esta categoría. Que desexa facer?"
779 781
 text_issue_category_reassign_to: Reasignar as peticións á categoría
780 782
 text_issue_updated: "A petición %{id} actualizouse por %{author}."
781
 text_issues_destroy_confirmation: '¿Seguro que quere borrar as peticións seleccionadas?'
783
 text_issues_destroy_confirmation: 'Seguro que quere borrar as peticións seleccionadas?'
782 784
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referencia e petición de corrección nas mensaxes
783 785
 text_length_between: "Lonxitude entre %{min} e %{max} caracteres."
784
 text_load_default_configuration: Cargar a configuración por defecto
786
 text_load_default_configuration: "Cargar a configuración predeterminada"
785 787
 text_min_max_length_info: 0 para ningunha restrición
786
 text_no_configuration_data: "Inda non se configuraron perfiles, nin tipos, estados e fluxo de traballo asociado a peticións. Recoméndase encarecidamente cargar a configuración por defecto. Unha vez cargada, poderá modificala."
787
 text_project_destroy_confirmation: ¿Estás seguro de querer eliminar o proxecto?
788
 text_no_configuration_data: "Inda non se configuraron perfiles, nin tipos, estados e fluxo de traballo asociado a peticións. Recoméndase encarecidamente cargar a configuración predeterminada. Unha vez cargada, poderá modificala."
789
 text_project_destroy_confirmation: Estás seguro de querer eliminar o proxecto?
788 790
 text_reassign_time_entries: 'Reasignar as horas a esta petición:'
789 791
 text_regexp_info: ex. ^[A-Z0-9]+$
790
 text_repository_usernames_mapping: "Estableza a correspondencia entre os usuarios de Redmine e os presentes no log do repositorio.\nOs usuarios co mesmo nome ou correo en Redmine e no repositorio serán asociados automaticamente."
791
 text_rmagick_available: RMagick dispoñible (opcional)
792
 text_repository_usernames_mapping: "Estableza a correspondencia entre os usuarios de Redmine e os presentes no historial do repositorio.\nOs usuarios co mesmo nome ou correo en Redmine e no repositorio serán asociados automaticamente."
793
 text_rmagick_available: RMagick dispoñíbel (opcional)
792 794
 text_select_mail_notifications: Seleccionar os eventos a notificar
793 795
 text_select_project_modules: 'Seleccione os módulos a activar para este proxecto:'
794 796
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicado nos cambios %{value}"
......
800 802
 text_unallowed_characters: Caracteres non permitidos
801 803
 text_user_mail_option: "Dos proxectos non seleccionados, só recibirá notificacións sobre elementos monitorizados ou elementos nos que estea involucrado (por exemplo, peticións das que vostede sexa autor ou asignadas a vostede)."
802 804
 text_user_wrote: "%{value} escribiu:"
803
 text_wiki_destroy_confirmation: ¿Seguro que quere borrar o wiki e todo o seu contido?
805
 text_wiki_destroy_confirmation: Seguro que quere borrar o wiki e todo o seu contido?
804 806
 text_workflow_edit: Seleccionar un fluxo de traballo para actualizar
805
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file(s) could not be saved."
806
 field_editable: Editable
807
 text_plugin_assets_writable: Plugin assets directory writable
808
 label_display: Display
809
 button_create_and_continue: Create and continue
810
 text_custom_field_possible_values_info: 'One line for each value'
811
 setting_repository_log_display_limit: Maximum number of revisions displayed on file log
812
 setting_file_max_size_displayed: Max size of text files displayed inline
813
 field_watcher: Watcher
814
 setting_openid: Allow OpenID login and registration
815
 field_identity_url: OpenID URL
816
 label_login_with_open_id_option: or login with OpenID
817
 field_content: Content
818
 label_descending: Descending
819
 label_sort: Sort
820
 label_ascending: Ascending
821
 label_date_from_to: From %{start} to %{end}
807
 warning_attachments_not_saved: "Non foi posíbel gardar %{count} ficheiros."
808
 field_editable: "Editábel"
809
 text_plugin_assets_writable: "Ten permisos de escritura no cartafol de recursos do complemento."
810
 label_display: "Mostrar"
811
 button_create_and_continue: "Crear en continuar"
812
 text_custom_field_possible_values_info: "Cada valor nunha liña."
813
 setting_repository_log_display_limit: "Número máximo de revisións que se mostran no ficheiro do historial."
814
 setting_file_max_size_displayed: "Tamaño máximo dos ficheiros de texto que se mostran liña por liña."
815
 field_watcher: "Seguidor"
816
 setting_openid: "Permitir rexistrarse e acceder mediante OpenID."
817
 field_identity_url: "URL de OpenID"
818
 label_login_with_open_id_option: "ou acceda mediante OpenID."
819
 field_content: "Contido"
820
 label_descending: "Descendente"
821
 label_sort: "Ordenar"
822
 label_ascending: "Ascendente"
823
 label_date_from_to: "De %{start} a %{end}"
822 824
 label_greater_or_equal: ">="
823
 label_less_or_equal: <=
824
 text_wiki_page_destroy_question: This page has %{descendants} child page(s) and descendant(s). What do you want to do?
825
 text_wiki_page_reassign_children: Reassign child pages to this parent page
826
 text_wiki_page_nullify_children: Keep child pages as root pages
827
 text_wiki_page_destroy_children: Delete child pages and all their descendants
828
 setting_password_min_length: Minimum password length
829
 field_group_by: Group results by
830
 mail_subject_wiki_content_updated: "'%{id}' wiki page has been updated"
831
 label_wiki_content_added: Wiki page added
832
 mail_subject_wiki_content_added: "'%{id}' wiki page has been added"
833
 mail_body_wiki_content_added: The '%{id}' wiki page has been added by %{author}.
834
 label_wiki_content_updated: Wiki page updated
835
 mail_body_wiki_content_updated: The '%{id}' wiki page has been updated by %{author}.
836
 permission_add_project: Create project
837
 setting_new_project_user_role_id: Role given to a non-admin user who creates a project
838
 label_view_all_revisions: View all revisions
839
 label_tag: Tag
840
 label_branch: Branch
841
 error_no_tracker_in_project: No tracker is associated to this project. Please check the Project settings.
842
 error_no_default_issue_status: No default issue status is defined. Please check your configuration (Go to "Administration -> Issue statuses").
843
 text_journal_changed: "%{label} changed from %{old} to %{new}"
844
 text_journal_set_to: "%{label} set to %{value}"
845
 text_journal_deleted: "%{label} deleted (%{old})"
846
 label_group_plural: Groups
847
 label_group: Group
848
 label_group_new: New group
849
 label_time_entry_plural: Spent time
850
 text_journal_added: "%{label} %{value} added"
851
 field_active: Active
852
 enumeration_system_activity: System Activity
853
 permission_delete_issue_watchers: Delete watchers
854
 version_status_closed: closed
855
 version_status_locked: locked
856
 version_status_open: open
857
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: An issue assigned to a closed version can not be reopened
858
 label_user_anonymous: Anonymous
859
 button_move_and_follow: Move and follow
860
 setting_default_projects_modules: Default enabled modules for new projects
861
 setting_gravatar_default: Default Gravatar image
862
 field_sharing: Sharing
863
 label_version_sharing_hierarchy: With project hierarchy
864
 label_version_sharing_system: With all projects
865
 label_version_sharing_descendants: With subprojects
866
 label_version_sharing_tree: With project tree
867
 label_version_sharing_none: Not shared
868
 error_can_not_archive_project: This project can not be archived
869
 button_duplicate: Duplicate
870
 button_copy_and_follow: Copy and follow
871
 label_copy_source: Source
872
 setting_issue_done_ratio: Calculate the issue done ratio with
873
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Use the issue status
874
 error_issue_done_ratios_not_updated: Issue done ratios not updated.
875
 error_workflow_copy_target: Please select target tracker(s) and role(s)
876
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Use the issue field
877
 label_copy_same_as_target: Same as target
878
 label_copy_target: Target
879
 notice_issue_done_ratios_updated: Issue done ratios updated.
880
 error_workflow_copy_source: Please select a source tracker or role
881
 label_update_issue_done_ratios: Update issue done ratios
882
 setting_start_of_week: Start calendars on
883
 permission_view_issues: View Issues
884
 label_display_used_statuses_only: Only display statuses that are used by this tracker
885
 label_revision_id: Revision %{value}
886
 label_api_access_key: API access key
887
 label_api_access_key_created_on: API access key created %{value} ago
888
 label_feeds_access_key: Atom access key
889
 notice_api_access_key_reseted: Your API access key was reset.
890
 setting_rest_api_enabled: Enable REST web service
891
 label_missing_api_access_key: Missing an API access key
892
 label_missing_feeds_access_key: Missing a Atom access key
893
 button_show: Show
894
 text_line_separated: Multiple values allowed (one line for each value).
895
 setting_mail_handler_body_delimiters: Truncate emails after one of these lines
896
 permission_add_subprojects: Create subprojects
897
 label_subproject_new: New subproject
825
 label_less_or_equal: "<="
826
 text_wiki_page_destroy_question: "Esta páxina ten %{descendants} subpáxinas e descendentes. Que quere facer?"
827
 text_wiki_page_reassign_children: "Asignar as subpáxinas a esta páxina superior."
828
 text_wiki_page_nullify_children: "Manter as subpáxinas como páxinas raíz."
829
 text_wiki_page_destroy_children: "Eliminar as subpáxinas e todas as súas descendentes."
830
 setting_password_min_length: "Lonxitude mínima dos contrasinais"
831
 field_group_by: "Agrupar os resultados por"
832
 mail_subject_wiki_content_updated: "Actualizouse a páxina «%{id}» do wiki."
833
 label_wiki_content_added: "Engadiuse unha páxina ao wiki."
834
 mail_subject_wiki_content_added: "Engadiuse a páxina «%{id}» ao wiki."
835
 mail_body_wiki_content_added: "%{author} engadiu a páxina «%{id}» ao wiki."
836
 label_wiki_content_updated: "Actualizouse a páxina."
837
 mail_body_wiki_content_updated: "%{author} actualizou a páxina «%{id}» do wiki."
838
 permission_add_project: "Crear un proxecto"
839
 setting_new_project_user_role_id: "Rol que se lle dá aos usuarios que non son administradores e crear algún proxecto."
840
 label_view_all_revisions: "Ver todas as revisións"
841
 label_tag: "Etiqueta"
842
 label_branch: "Rama"
843
 error_no_tracker_in_project: "Non hai ningún tipo de petición asociado con este proxecto. Revise a configuración do proxecto."
844
 error_no_default_issue_status: "Non se definiu un estado predeterminado para as peticións. Revise a configuración desde «Administración → Estados das peticións»."
845
 text_journal_changed: "O campo «%{label}» cambiou de «%{old}» a «%{new}»."
846
 text_journal_set_to: "O campo «%{label}» é agora «%{value}»."
847
 text_journal_deleted: "Eliminouse o campo «%{label}» (%{old})."
848
 label_group_plural: "Grupos"
849
 label_group: "Grupo"
850
 label_group_new: "Crear un grupo"
851
 label_time_entry_plural: "Tempo empregado"
852
 text_journal_added: "Engadiuse o campo «%{label}» co valor «%{value}»."
853
 field_active: "Activo"
854
 enumeration_system_activity: "Actividade do sistema"
855
 permission_delete_issue_watchers: "Eliminar os seguidores"
856
 version_status_closed: "pechada"
857
 version_status_locked: "bloqueada"
858
 version_status_open: "aberta"
859
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: "Non se pode volver abrir unha petición que estea asignada a unha versión pechada."
860
 label_user_anonymous: "Anónimo"
861
 button_move_and_follow: "Mover e seguir"
862
 setting_default_projects_modules: "Módulos activados de maneira predeterminada para novos proxectos."
863
 setting_gravatar_default: "Imaxe de Gravatar predeterminada"
864
 field_sharing: "Compartir"
865
 label_version_sharing_hierarchy: "Coa xerarquía do proxecto"
866
 label_version_sharing_system: "Con todos os proxectos"
867
 label_version_sharing_descendants: "Cos subproxectos"
868
 label_version_sharing_tree: "Coa árbore de proxectos"
869
 label_version_sharing_none: "Non compartir"
870
 error_can_not_archive_project: "Non é posíbel arquivar este proxecto."
871
 button_duplicate: "Duplicado"
872
 button_copy_and_follow: "Copiar e seguir"
873
 label_copy_source: "Fonte"
874
 setting_issue_done_ratio: "Calcular a proporción de peticións completadas mediante"
875
 setting_issue_done_ratio_issue_status: "O estado das peticións"
876
 error_issue_done_ratios_not_updated: "Non se actualizaron as proporcións de peticións completadas."
877
 error_workflow_copy_target: "Seleccione os tipos de petición e os roles."
878
 setting_issue_done_ratio_issue_field: "Use o campo da petición"
879
 label_copy_same_as_target: "O mesmo que o de destino"
880
 label_copy_target: "Petición de destino"
881
 notice_issue_done_ratios_updated: "Actualizáronse as proporcións de peticións completadas."
882
 error_workflow_copy_source: "Seleccione un tipo de petición e rol de orixe."
883
 label_update_issue_done_ratios: "Actualizar as proporcións de peticións completadas"
884
 setting_start_of_week: "Que os calendarios comecen o"
885
 permission_view_issues: "Ver as peticións"
886
 label_display_used_statuses_only: "Só mostrar os estados que osa este tipo de petición."
887
 label_revision_id: "Revisión %{value}"
888
 label_api_access_key: "Chave de acceso á API"
889
 label_api_access_key_created_on: "A chave de acceso á API creouse hai %{value}."
890
 label_feeds_access_key: "Chave de acceso mediante Atom"
891
 notice_api_access_key_reseted: "Restableceuse a súa chave de acceso á API."
892
 setting_rest_api_enabled: "Activar o servizo web REST."
893
 label_missing_api_access_key: "Necesita unha chave de acceso á API."
894
 label_missing_feeds_access_key: "Necesita unha chave de acceso mediante Atom."
895
 button_show: "Mostrar"
896
 text_line_separated: "Permítense varios valores (un por liña)."
897
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Acurtar as mensaxes a partir dunha destas liñas."
898
 permission_add_subprojects: "Crear subproxectos"
899
 label_subproject_new: "Crear un sobproxecto"
898 900
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
899
  You are about to remove some or all of your permissions and may no longer be able to edit this project after that.
900
  Are you sure you want to continue?
901
 label_close_versions: Close completed versions
902
 label_board_sticky: Sticky
903
 label_board_locked: Locked
904
 permission_export_wiki_pages: Export wiki pages
905
 setting_cache_formatted_text: Cache formatted text
906
 permission_manage_project_activities: Manage project activities
907
 error_unable_delete_issue_status: Unable to delete issue status
908
 label_profile: Profile
909
 permission_manage_subtasks: Manage subtasks
910
 field_parent_issue: Parent task
911
 label_subtask_plural: Subtasks
912
 label_project_copy_notifications: Send email notifications during the project copy
913
 error_can_not_delete_custom_field: Unable to delete custom field
914
 error_unable_to_connect: Unable to connect (%{value})
915
 error_can_not_remove_role: This role is in use and can not be deleted.
916
 error_can_not_delete_tracker: This tracker contains issues and can't be deleted.
917
 field_principal: Principal
918
 label_my_page_block: My page block
919
 notice_failed_to_save_members: "Failed to save member(s): %{errors}."
920
 text_zoom_out: Zoom out
921
 text_zoom_in: Zoom in
922
 notice_unable_delete_time_entry: Unable to delete time log entry.
923
 label_overall_spent_time: Overall spent time
924
 field_time_entries: Log time
925
 project_module_gantt: Gantt
926
 project_module_calendar: Calendar
927
 button_edit_associated_wikipage: "Edit associated Wiki page: %{page_title}"
928
 field_text: Text field
929
 label_user_mail_option_only_owner: Only for things I am the owner of
930
 setting_default_notification_option: Default notification option
931
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
932
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
933
 label_user_mail_option_none: No events
934
 field_member_of_group: Assignee's group
935
 field_assigned_to_role: Assignee's role
936
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
937
 label_principal_search: "Search for user or group:"
938
 label_user_search: "Search for user:"
939
 field_visible: Visible
940
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
941
 text_time_logged_by_changeset: Applied in changeset %{value}.
942
 setting_commit_logtime_enabled: Enable time logging
943
 notice_gantt_chart_truncated: The chart was truncated because it exceeds the maximum number of items that can be displayed (%{max})
944
 setting_gantt_items_limit: Maximum number of items displayed on the gantt chart
945
 field_warn_on_leaving_unsaved: Warn me when leaving a page with unsaved text
946
 text_warn_on_leaving_unsaved: The current page contains unsaved text that will be lost if you leave this page.
947
 label_my_queries: My custom queries
948
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} updated"
949
 label_news_comment_added: Comment added to a news
950
 button_expand_all: Expand all
951
 button_collapse_all: Collapse all
952
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Additional transitions allowed when the user is the assignee
953
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Additional transitions allowed when the user is the author
954
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Bulk edit selected time entries
955
 text_time_entries_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected time entr(y/ies)?
956
 label_role_anonymous: Anonymous
957
 label_role_non_member: Non member
958
 label_issue_note_added: Note added
959
 label_issue_status_updated: Status updated
960
 label_issue_priority_updated: Priority updated
961
 label_issues_visibility_own: Issues created by or assigned to the user
962
 field_issues_visibility: Issues visibility
963
 label_issues_visibility_all: All issues
964
 permission_set_own_issues_private: Set own issues public or private
965
 field_is_private: Private
966
 permission_set_issues_private: Set issues public or private
967
 label_issues_visibility_public: All non private issues
968
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: This will also delete %{count} subtask(s).
969
 field_commit_logs_encoding: Codificación das mensaxes de commit
970
 field_scm_path_encoding: Path encoding
971
 text_scm_path_encoding_note: "Default: UTF-8"
972
 field_path_to_repository: Path to repository
973
 field_root_directory: Root directory
974
 field_cvs_module: Module
975
 field_cvsroot: CVSROOT
976
 text_mercurial_repository_note: Local repository (e.g. /hgrepo, c:\hgrepo)
977
 text_scm_command: Command
978
 text_scm_command_version: Version
979
 label_git_report_last_commit: Report last commit for files and directories
980
 notice_issue_successful_create: Issue %{id} created.
981
 label_between: between
982
 setting_issue_group_assignment: Allow issue assignment to groups
983
 label_diff: diff
984
 text_git_repository_note: Repository is bare and local (e.g. /gitrepo, c:\gitrepo)
985
 description_query_sort_criteria_direction: Sort direction
986
 description_project_scope: Search scope
987
 description_filter: Filter
988
 description_user_mail_notification: Mail notification settings
989
 description_date_from: Enter start date
990
 description_message_content: Message content
991
 description_available_columns: Available Columns
992
 description_date_range_interval: Choose range by selecting start and end date
993
 description_issue_category_reassign: Choose issue category
994
 description_search: Searchfield
995
 description_notes: Notes
996
 description_date_range_list: Choose range from list
997
 description_choose_project: Projects
998
 description_date_to: Enter end date
999
 description_query_sort_criteria_attribute: Sort attribute
1000
 description_wiki_subpages_reassign: Choose new parent page
1001
 description_selected_columns: Selected Columns
1002
 label_parent_revision: Parent
1003
 label_child_revision: Child
1004
 error_scm_annotate_big_text_file: The entry cannot be annotated, as it exceeds the maximum text file size.
1005
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Use current date as start date for new issues
1006
 button_edit_section: Edit this section
1007
 setting_repositories_encodings: Attachments and repositories encodings
1008
 description_all_columns: All Columns
1009
 button_export: Export
1010
 label_export_options: "%{export_format} export options"
1011
 error_attachment_too_big: This file cannot be uploaded because it exceeds the maximum allowed file size (%{max_size})
1012
 notice_failed_to_save_time_entries: "Failed to save %{count} time entrie(s) on %{total} selected: %{ids}."
901
  Está a piques de eliminar todos ou parte dos permisos de que dispón, e pode
902
  que en canto remate perda a capacidade de facer máis cambios neste proxecto.
903
  Está seguro de que quere continuar?
904
 label_close_versions: "Pechar as versións completadas"
905
 label_board_sticky: "Destacado"
906
 label_board_locked: "Bloqueado"
907
 permission_export_wiki_pages: "Exportar as páxinas do wiki"
908
 setting_cache_formatted_text: "Gardar o texto formatado na caché."
909
 permission_manage_project_activities: "Xestionar as actividades do proxecto"
910
 error_unable_delete_issue_status: "Non foi posíbel eliminar o estado da petición."
911
 label_profile: "Perfil"
912
 permission_manage_subtasks: "Xestionar as subtarefas"
913
 field_parent_issue: "Tarefa superior"
914
 label_subtask_plural: "Subtarefas"
915
 label_project_copy_notifications: "Enviar notificacións por correo electrónico durante a copia do proxecto."
916
 error_can_not_delete_custom_field: "Non foi posíbel eliminar o campo personalizado."
917
 error_unable_to_connect: "Non foi posíbel conectarse (%{value})."
918
 error_can_not_remove_role: "Este rol non pode eliminarse porque está a usarse."
919
 error_can_not_delete_tracker: "Este tipo de petición non pode eliminarse porque existen peticións deste tipo."
920
 field_principal: "Principal"
921
 label_my_page_block: "Trebellos:"
922
 notice_failed_to_save_members: "Non foi posíbel gardar os membros: %{errors}."
923
 text_zoom_out: "Afastar"
924
 text_zoom_in: "Achegar"
925
 notice_unable_delete_time_entry: "Non foi posíbel eliminar a entrada do historial."
926
 label_overall_spent_time: "Tempo total empregado"
927
 field_time_entries: "Rexistrar tempo"
928
 project_module_gantt: "Gantt"
929
 project_module_calendar: "Calendario"
930
 button_edit_associated_wikipage: "Editar a páxina do wiki asociada: %{page_title}"
931
 field_text: "Campo de texto"
932
 label_user_mail_option_only_owner: "Só para as cousas das que son o propietario"
933
 setting_default_notification_option: "Opción de notificación predeterminada"
934
 label_user_mail_option_only_my_events: "Só para as cousas que sigo ou nas que estou involucrado"
935
 label_user_mail_option_only_assigned: "Só para cousas que teño asignadas"
936
 label_user_mail_option_none: "Non hai eventos."
937
 field_member_of_group: "Grupo do asignado"
938
 field_assigned_to_role: "Rol do asignado"
939
 notice_not_authorized_archived_project: "O proxecto ao que intenta acceder está arquivado."
940
 label_principal_search: "Buscar un usuario ou grupo:"
941
 label_user_search: "Buscar un usuario:"
942
 field_visible: "Visíbel"
943
 setting_commit_logtime_activity_id: "Actividade de tempo rexistrado"
944
 text_time_logged_by_changeset: "Aplicado nos cambios %{value}."
945
 setting_commit_logtime_enabled: "Activar o rexistro de tempo."
946
 notice_gantt_chart_truncated: "O diagrama recortouse porque se superou o número de elementos que pode mostrar (%{max})."
947
 setting_gantt_items_limit: "Número máximo de elementos que se poden mostrar no diagrama de Gantt."
948
 field_warn_on_leaving_unsaved: "Avisarme antes de pechar unha páxina que conteña texto sen gardar."
949
 text_warn_on_leaving_unsaved: "A páxina actual contén texto sen gardar que se perderá se continúa."
950
 label_my_queries: "Consultas personalizadas"
951
 text_journal_changed_no_detail: "Actualizouse o campo «%{label}»."
952
 label_news_comment_added: "Engadiuse un comentario a unha nova."
953
 button_expand_all: "Expandilo todo"
954
 button_collapse_all: "Recollelo todo"
955
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: "Transicións adicionais que se lle permiten ao asignado"
956
 label_additional_workflow_transitions_for_author: "Transicións adicionais que se lle permiten ao autor"
957
 label_bulk_edit_selected_time_entries: "Editar as entradas de tempo seleccionadas á vez"
958
 text_time_entries_destroy_confirmation: "Está seguro de que quere eliminar as entradas de tempo seleccionadas?"
959
 label_role_anonymous: "Anónimo"
960
 label_role_non_member: "Non membro"
961
 label_issue_note_added: "Engadiuse a nota."
962
 label_issue_status_updated: "Actualizouse o estado."
963
 label_issue_priority_updated: "Actualizouse a prioridade."
964
 label_issues_visibility_own: "Peticións creadas polo usuario ou asignadas a el"
965
 field_issues_visibility: "Visibilidade das peticións"
966
 label_issues_visibility_all: "Todas as peticións"
967
 permission_set_own_issues_private: "Peticións propias públicas ou privadas"
968
 field_is_private: "Privadas"
969
 permission_set_issues_private: "Peticións públicas ou privadas"
970
 label_issues_visibility_public: "Todas as peticións non privadas"
971
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Isto tamén eliminará %{count} subtareas."
972
 field_commit_logs_encoding: "Codificación das mensaxes das remisións"
973
 field_scm_path_encoding: "Codificación das rutas"
974
 text_scm_path_encoding_note: "Predeterminada: UTF-8"
975
 field_path_to_repository: "Ruta do repositorio"
976
 field_root_directory: "Cartafol raíz"
977
 field_cvs_module: "Módulo"
978
 field_cvsroot: "CVSROOT"
979
 text_mercurial_repository_note: "Repositorio local (por exemplo «/hgrepo» ou «C:\hgrepo»)"
980
 text_scm_command: "Orde"
981
 text_scm_command_version: "Versión"
982
 label_git_report_last_commit: "Informar da última remisión de ficheiros e cartafoles"
983
 notice_issue_successful_create: "Creouse a petición %{id}."
984
 label_between: "entre"
985
 setting_issue_group_assignment: "Permitir asignar peticións a grupos."
986
 label_diff: "Diferencias"
987
 text_git_repository_note: "O repositorio está baleiro e é local (por exemplo, «/gitrepo» ou «C:\gitrepo»)"
988
 description_query_sort_criteria_direction: "Dirección da orde"
989
 description_project_scope: "Ámbito da busca"
990
 description_filter: "Filtro"
991
 description_user_mail_notification: "Configuración das notificacións por correo electrónico"
992
 description_date_from: "Introduza a data de inicio"
993
 description_message_content: "Contido da mensaxe"
994
 description_available_columns: "Columnas dispoñíbeis"
995
 description_date_range_interval: "Escolla un intervalo seleccionando unha data de inicio e outra de fin."
996
 description_issue_category_reassign: "Escolla a categoría da petición."
997
 description_search: "Campo de busca"
998
 description_notes: "Notas"
999
 description_date_range_list: "Escolla un intervalo da lista."
1000
 description_choose_project: "Proxectos"
1001
 description_date_to: "Introduza a data de fin"
1002
 description_query_sort_criteria_attribute: "Ordenar polo atributo"
1003
 description_wiki_subpages_reassign: "Escoller unha nova páxina superior"
1004
 description_selected_columns: "Columnas seleccionadas"
1005
 label_parent_revision: "Revisión superior"
1006
 label_child_revision: "Subrevisión"
1007
 error_scm_annotate_big_text_file: "Non pode engadirse unha anotación á entrada, supera o tamaño máximo para os ficheiros de texto."
1008
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: "usar a data actual como a data de inicio das novas peticións."
1009
 button_edit_section: "Editar esta sección"
1010
 setting_repositories_encodings: "Anexos e codificación dos repositorios"
1011
 description_all_columns: "Todas as columnas"
1012
 button_export: "Exportar"
1013
 label_export_options: "Opcións de exportación a %{export_format}"
1014
 error_attachment_too_big: "Non é posíbel enviar este ficheiro porque o seu tamaño supera o máximo permitido (%{max_size})."
1015
 notice_failed_to_save_time_entries: "Non foi posíbel gardar %{count} das %{total} entradas de tempo seleccionadas: %{ids}."
1013 1016
 label_x_issues:
1014
  zero: 0 petición
1015
  one:  1 petición
1017
  zero: "0 peticións"
1018
  one:  "1 petición"
1016 1019
  other: "%{count} peticións"
1017
 label_repository_new: New repository
1018
 field_repository_is_default: Main repository
1019
 label_copy_attachments: Copy attachments
1020
 label_repository_new: "Engadir un repositorio"
1021
 field_repository_is_default: "Repositorio principal"
1022
 label_copy_attachments: "Copiar os anexos"
1020 1023
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1021
 label_completed_versions: Completed versions
1022
 text_project_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1023
 field_multiple: Multiple values
1024
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
1025
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes
1026
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Apply my changes anyway (previous notes will be kept but some changes may be overwritten)
1027
 notice_issue_update_conflict: The issue has been updated by an other user while you were editing it.
1028
 text_issue_conflict_resolution_cancel: Discard all my changes and redisplay %{link}
1029
 permission_manage_related_issues: Manage related issues
1030
 field_auth_source_ldap_filter: LDAP filter
1031
 label_search_for_watchers: Search for watchers to add
1032
 notice_account_deleted: Your account has been permanently deleted.
1033
 setting_unsubscribe: Allow users to delete their own account
1034
 button_delete_my_account: Delete my account
1024
 label_completed_versions: "Versións completadas"
1025
 text_project_identifier_info: "Só se permiten letras latinas minúsculas (a-z), díxitos, guións e guións baixos.<br />Non pode cambiar o identificador despois de gardalo."
1026
 field_multiple: "Varios valores"
1027
 setting_commit_cross_project_ref: "Permitir ligar e solucionar peticións do resto de proxectos."
1028
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: "Engadir as notas e descartar o resto dos cambios."
1029
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: "Aplicar os cambios de todos xeitos (as notas anteriores manteranse, pero pode que se perda algún dos outros cambios)."
1030
 notice_issue_update_conflict: "Outro usuario actualizou a petición mentres vostede estaba a modificala."
1031
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Descartar todos os meus cambios e volver mostrar %{link}."
1032
 permission_manage_related_issues: "Xestionar as peticións relacionadas"
1033
 field_auth_source_ldap_filter: "Filtro de LDAP"
1034
 label_search_for_watchers: "Buscar seguidores que engadir"
1035
 notice_account_deleted: "A súa conta eliminouse de maneira permanente."
1036
 setting_unsubscribe: "Permitirlle aos usuarios eliminar as súas contas."
1037
 button_delete_my_account: "Eliminar a miña conta."
1035 1038
 text_account_destroy_confirmation: |-
1036
  Are you sure you want to proceed?
1037
  Your account will be permanently deleted, with no way to reactivate it.
1038
 error_session_expired: Your session has expired. Please login again.
1039
 text_session_expiration_settings: "Warning: changing these settings may expire the current sessions including yours."
1040
 setting_session_lifetime: Session maximum lifetime
1041
 setting_session_timeout: Session inactivity timeout
1042
 label_session_expiration: Session expiration
1043
 permission_close_project: Close / reopen the project
1044
 label_show_closed_projects: View closed projects
1045
 button_close: Close
1046
 button_reopen: Reopen
1047
 project_status_active: active
1048
 project_status_closed: closed
1049
 project_status_archived: archived
1050
 text_project_closed: This project is closed and read-only.
1051
 notice_user_successful_create: User %{id} created.
1052
 field_core_fields: Standard fields
1053
 field_timeout: Timeout (in seconds)
1054
 setting_thumbnails_enabled: Display attachment thumbnails
1055
 setting_thumbnails_size: Thumbnails size (in pixels)
1056
 label_status_transitions: Status transitions
1057
 label_fields_permissions: Fields permissions
1058
 label_readonly: Read-only
1059
 label_required: Required
1060
 text_repository_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1061
 field_board_parent: Parent forum
1062
 label_attribute_of_project: Project's %{name}
1063
 label_attribute_of_author: Author's %{name}
1064
 label_attribute_of_assigned_to: Assignee's %{name}
1065
 label_attribute_of_fixed_version: Target version's %{name}
1066
 label_copy_subtasks: Copy subtasks
1067
 label_copied_to: copied to
1068
 label_copied_from: copied from
1069
 label_any_issues_in_project: any issues in project
1070
 label_any_issues_not_in_project: any issues not in project
1071
 field_private_notes: Private notes
1072
 permission_view_private_notes: View private notes
1073
 permission_set_notes_private: Set notes as private
1074
 label_no_issues_in_project: no issues in project
1075
 label_any: todos
1076
 label_last_n_weeks: last %{count} weeks
1077
 setting_cross_project_subtasks: Allow cross-project subtasks
1078
 label_cross_project_descendants: With subprojects
1079
 label_cross_project_tree: With project tree
1080
 label_cross_project_hierarchy: With project hierarchy
1081
 label_cross_project_system: With all projects
1082
 button_hide: Hide
1083
 setting_non_working_week_days: Non-working days
1084
 label_in_the_next_days: in the next
1085
 label_in_the_past_days: in the past
1086
 label_attribute_of_user: User's %{name}
1087
 text_turning_multiple_off: If you disable multiple values, multiple values will be
1088
  removed in order to preserve only one value per item.
1089
 label_attribute_of_issue: Issue's %{name}
1090
 permission_add_documents: Add documents
1091
 permission_edit_documents: Edit documents
1092
 permission_delete_documents: Delete documents
1093
 label_gantt_progress_line: Progress line
1094
 setting_jsonp_enabled: Enable JSONP support
1095
 field_inherit_members: Inherit members
1096
 field_closed_on: Closed
1097
 field_generate_password: Generate password
1098
 setting_default_projects_tracker_ids: Default trackers for new projects
1099
 label_total_time: Total
1100
 text_scm_config: You can configure your SCM commands in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
1101
 text_scm_command_not_available: SCM command is not available. Please check settings on the administration panel.
1102
 setting_emails_header: Email header
1103
 notice_account_not_activated_yet: You haven't activated your account yet. If you want
1104
  to receive a new activation email, please <a href="%{url}">click this link</a>.
1105
 notice_account_locked: Your account is locked.
1106
 label_hidden: Hidden
1107
 label_visibility_private: to me only
1108
 label_visibility_roles: to these roles only
1109
 label_visibility_public: to any users
1110
 field_must_change_passwd: Must change password at next logon
1111
 notice_new_password_must_be_different: The new password must be different from the
1112
  current password
1113
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Exclude attachments by name
1114
 text_convert_available: ImageMagick convert available (optional)
1115
 label_link: Link
1116
 label_only: only
1117
 label_drop_down_list: drop-down list
1118
 label_checkboxes: checkboxes
1119
 label_link_values_to: Link values to URL
1120
 setting_force_default_language_for_anonymous: Force default language for anonymous
1121
  users
1122
 setting_force_default_language_for_loggedin: Force default language for logged-in
1123
  users
1124
 label_custom_field_select_type: Select the type of object to which the custom field
1125
  is to be attached
1126
 label_issue_assigned_to_updated: Assignee updated
1127
 label_check_for_updates: Check for updates
1128
 label_latest_compatible_version: Latest compatible version
1129
 label_unknown_plugin: Unknown plugin
1130
 label_radio_buttons: radio buttons
1039
  Está seguro de que quere continuar?
1040
  A súa conta eliminarase de maneira permanente, e non poderá volvela activar nunca.
1041
 error_session_expired: "Caducou a sesión, acceda de novo ao sitio."
1042
 text_session_expiration_settings: "Advertencia: ao cambiar estas opcións é posíbel que caduquen todas as sesións actuais, incluída a súa, e todos os usuarios deban identificarse de novo."
1043
 setting_session_lifetime: "Tempo de vida máximo das sesións"
1044
 setting_session_timeout: "Tempo de inactividade máximo das sesións"
1045
 label_session_expiration: "Caducidade das sesións"
1046
 permission_close_project: "Pechar ou volver abrir o proxecto"
1047
 label_show_closed_projects: "Ver os proxectos pechados"
1048
 button_close: "Pechar"
1049
 button_reopen: "Volver abrir"
1050
 project_status_active: "activo"
1051
 project_status_closed: "pechado"
1052
 project_status_archived: "arquivado"
1053
 text_project_closed: "O proxecto está pechado, e só admite accións de lectura."
1054
 notice_user_successful_create: "Creouse o usuario %{id}."
1055
 field_core_fields: "Campos estándar"
1056
 field_timeout: "Tempo límite (en segundos)"
1057
 setting_thumbnails_enabled: "Mostrar as miniaturas dos anexos."
1058
 setting_thumbnails_size: "Tamaño das miniaturas (en píxeles)"
1059
 label_status_transitions: "Transicións de estado"
1060
 label_fields_permissions: "Permisos dos campos"
1061
 label_readonly: "Só lectura"
1062
 label_required: "Necesario"
1063
 text_repository_identifier_info: "Só se permiten letras minúsculas latinas (a-z), díxitos, guións e guións baixos.<br />Non pode cambiar o identificador unha vez queda gardado."
1064
 field_board_parent: "Foro superior"
1065
 label_attribute_of_project: "%{name} do proxecto"
1066
 label_attribute_of_author: "%{name} do autor"
1067
 label_attribute_of_assigned_to: "%{name} do asignado"
1068
 label_attribute_of_fixed_version: "%{name} da versión de destino"
1069
 label_copy_subtasks: "Copiar as subtarefas"
1070
 label_copied_to: "copiado a"
1071
 label_copied_from: "copiado de"
1072
 label_any_issues_in_project: "calquera petición do proxecto"
1073
 label_any_issues_not_in_project: "calquera petición fóra do proxecto"
1074
 field_private_notes: "Notas privadas"
1075
 permission_view_private_notes: "Ver as notas privadas"
1076
 permission_set_notes_private: "Marcar as notas como privadas"
1077
 label_no_issues_in_project: "O proxecto non ten peticións."
1078
 label_any: "todos"
1079
 label_last_n_weeks: "ultimas %{count} semanas"
1080
 setting_cross_project_subtasks: "Permitir tarefas en varios proxectos"
1081
 label_cross_project_descendants: "Con subproxectos"
1082
 label_cross_project_tree: "Con árbore de proxectos"
1083
 label_cross_project_hierarchy: "Con xerarquía de proxectos"
1084
 label_cross_project_system: "Con todos os proxectos"
1085
 button_hide: "Agochar"
1086
 setting_non_working_week_days: "Días non lectivos"
1087
 label_in_the_next_days: "nos seguintes"
1088
 label_in_the_past_days: "nos últimos"
1089
 label_attribute_of_user: "%{name} do usuario"
1090
 text_turning_multiple_off: "Se desactiva varios valores, eliminaranse varios valores para preservar só un valor por elemento."
1091
 label_attribute_of_issue: "%{name} da petición"
1092
 permission_add_documents: "Engadir documentos"
1093
 permission_edit_documents: "Editar os documentos"
1094
 permission_delete_documents: "Eliminar os documentos"
1095
 label_gantt_progress_line: "Liña do progreso"
1096
 setting_jsonp_enabled: "Activar a compatibilidade con JSONP."
1097
 field_inherit_members: "Herdar os membros"
1098
 field_closed_on: "Pechado"
1099
 field_generate_password: "Xerar un contrasinal"
1100
 setting_default_projects_tracker_ids: "Tipos de petición predeterminados para novos proxectos."
1101
 label_total_time: "Total"
1102
 text_scm_config: "Pode configurar as súas ordes de SCM en «config/configuration.yml». Reinicie o programa despois de gardar os cambios."
1103
 text_scm_command_not_available: "A orde de SCM non está dispoñíbel. Revise a opción desde o panel de administración."
1104
 setting_emails_header: "Cabeceira da mensaxe"
1105
 notice_account_not_activated_yet: 'Aínda non activou a conta. <a href="%{url}">Siga esta ligazón</a> para solicitar unha nova mensaxe de confirmación.'
1106
 notice_account_locked: "A conta está bloqueada."
1107
 label_hidden: "Agochado"
1108
 label_visibility_private: "só para min"
1109
 label_visibility_roles: "só para estes roles"
1110
 label_visibility_public: "para calquera usuario"
1111
 field_must_change_passwd: "Debe cambiar de contrasinal a seguinte vez que acceda ao sitio."
1112
 notice_new_password_must_be_different: "O novo contrasinal non pode ser idéntico ao contrasinal actual."
1113
 setting_mail_handler_excluded_filenames: "Excluír anexos por nome"
1114
 text_convert_available: "O programa «convert» de ImageMagick está dispoñíbel (opcional)."
1115
 label_link: "Ligazón"
1116
 label_only: "só"
1117
 label_drop_down_list: "lista despregábel"
1118
 label_checkboxes: "caixas de opción múltiple"
1119
 label_link_values_to: "Ligar os valores co URL"
1120
 setting_force_default_language_for_anonymous: "Definir un idioma predeterminado para os usuarios anónimos."
1121
 setting_force_default_language_for_loggedin: "Definir un idioma predeterminado para os usuarios rexistrados."
1122
 label_custom_field_select_type: "Seleccionar o tipo de obxecto ao que se anexará o campo personalizado."
1123
 label_issue_assigned_to_updated: "Actualizouse o asignado."
1124
 label_check_for_updates: "Comprobar se hai actualizacións"
1125
 label_latest_compatible_version: "Última versión compatíbel"
1126
 label_unknown_plugin: "Complemento descoñecido"
1127
 label_radio_buttons: "caixas de opción única"