ca.yml

Joan Duran, 2009-03-18 20:55

Download (33.1 KB)

 
1
ca:
2
 date:
3
  formats:
4
   # Use the strftime parameters for formats.
5
   # When no format has been given, it uses default.
6
   # You can provide other formats here if you like!
7
   default: "%d-%m-%Y"
8
   short: "%e de %b"
9
   long: "%a, %e de %b de %Y"
10
   
11
  day_names: [Diumenge, Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte]
12
  abbr_day_names: [dg, dl, dt, dc, dj, dv, ds]
13
   
14
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
15
  month_names: [~, Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost, Setembre, Octubre, Novembre, Desembre]
16
  abbr_month_names: [~, Gen, Feb, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Oct, Nov, Des]
17
  # Used in date_select and datime_select.
18
  order: [ :year, :month, :day ]
19

  
20
 time:
21
  formats:
22
   default: "%d-%m-%Y %H:%M"
23
   time: "%H:%M"
24
   short: "%e de %b, %H:%M"
25
   long: "%a, %e de %b de %Y, %H:%M"
26
  am: "am"
27
  pm: "pm"
28
   
29
 datetime:
30
  distance_in_words:
31
   half_a_minute: "mig minut"
32
   less_than_x_seconds:
33
    one:  "menys d'un segon"
34
    other: "menys de {{count}} segons"
35
   x_seconds:
36
    one:  "1 segons"
37
    other: "{{count}} segons"
38
   less_than_x_minutes:
39
    one:  "menys d'un minut"
40
    other: "menys de {{count}} minuts"
41
   x_minutes:
42
    one:  "1 minut"
43
    other: "{{count}} minuts"
44
   about_x_hours:
45
    one:  "aproximadament 1 hora"
46
    other: "aproximadament {{count}} hores"
47
   x_days:
48
    one:  "1 dia"
49
    other: "{{count}} dies"
50
   about_x_months:
51
    one:  "aproximadament 1 mes"
52
    other: "aproximadament {{count}} mesos"
53
   x_months:
54
    one:  "1 mes"
55
    other: "{{count}} mesos"
56
   about_x_years:
57
    one:  "aproximadament 1 any"
58
    other: "aproximadament {{count}} anys"
59
   over_x_years:
60
    one:  "més d'un any"
61
    other: "més de {{count}} anys"
62
    
63
# Used in array.to_sentence.
64
 support:
65
  array:
66
   sentence_connector: "i"
67
   skip_last_comma: false
68
   
69
 activerecord:
70
  errors:
71
   messages:
72
    inclusion: "no està inclòs a la llista"
73
    exclusion: "està reservat"
74
    invalid: "no és vàlid"
75
    confirmation: "la confirmació no coincideix"
76
    accepted: "s'ha d'acceptar"
77
    empty: "no pot estar buit"
78
    blank: "no pot estar en blanc"
79
    too_long: "és massa llarg"
80
    too_short: "és massa curt"
81
    wrong_length: "la longitud és incorrecta"
82
    taken: "ja s'està utilitzant"
83
    not_a_number: "no és un número"
84
    not_a_date: "no és una data vàlida"
85
    greater_than: "ha de ser més gran que {{count}}"
86
    greater_than_or_equal_to: "ha de ser més gran o igual a {{count}}"
87
    equal_to: "ha de ser igual a {{count}}"
88
    less_than: "ha de ser menys que {{count}}"
89
    less_than_or_equal_to: "ha de ser menys o igual a {{count}}"
90
    odd: "ha de ser senar"
91
    even: "ha de ser parell"
92
    greater_than_start_date: "ha de ser superior que la data inicial"
93
    not_same_project: "no pertany al mateix projecte"
94
    circular_dependency: "Aquesta relació crearia una dependència circular"
95

  
96
 actionview_instancetag_blank_option: Seleccioneu
97
 
98
 general_text_No: 'No'
99
 general_text_Yes: 'Si'
100
 general_text_no: 'no'
101
 general_text_yes: 'si'
102
 general_lang_name: 'Català'
103
 general_csv_separator: ';'
104
 general_csv_decimal_separator: ','
105
 general_csv_encoding: ISO-8859-15
106
 general_pdf_encoding: ISO-8859-15
107
 general_first_day_of_week: '1'
108
 
109
 notice_account_updated: "El compte s'ha actualitzat correctament."
110
 notice_account_invalid_creditentials: Usuari o contrasenya invàlid
111
 notice_account_password_updated: "La contrasenya s'ha modificat correctament."
112
 notice_account_wrong_password: Contrasenya incorrecta
113
 notice_account_register_done: "El compte s'ha creat correctament. Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç que us han enviat per correu electrònic."
114
 notice_account_unknown_email: Usuari desconegut.
115
 notice_can_t_change_password: "Aquest compte utilitza una font d'autenticació externa. No és possible canviar la contrasenya."
116
 notice_account_lost_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic amb instruccions per a seleccionar una contrasenya nova."
117
 notice_account_activated: "El compte s'ha activat. Ara podeu entrar."
118
 notice_successful_create: "S'ha creat correctament."
119
 notice_successful_update: "S'ha modificat correctament."
120
 notice_successful_delete: "S'ha suprimit correctament."
121
 notice_successful_connection: "S'ha connectat correctament."
122
 notice_file_not_found: "La pàgina a la que intenteu accedir no existeix o s'ha suprimit."
123
 notice_locking_conflict: Un altre usuari ha actualitzat les dades.
124
 notice_not_authorized: No teniu permís per a accedir a aquesta pàgina.
125
 notice_email_sent: "S'ha enviat un correu electrònic a {{value}}"
126
 notice_email_error: "S'ha produït un error en enviar el correu ({{value}})"
127
 notice_feeds_access_key_reseted: "S'ha reiniciat la clau d'accés del RSS."
128
 notice_failed_to_save_issues: "No s'han pogut desar %s assumptes de {{count}} seleccionats: {{value}}."
129
 notice_no_issue_selected: "No s'ha seleccionat cap assumpte. Activeu els assumptes que voleu editar."
130
 notice_account_pending: "S'ha creat el compte i ara està pendent de l'aprovació de l'administrador."
131
 notice_default_data_loaded: "S'ha carregat correctament la configuració predeterminada."
132
 notice_unable_delete_version: "No s'ha pogut suprimir la versió."
133
 
134
 error_can_t_load_default_data: "No s'ha pogut carregar la configuració predeterminada: {{value}} "
135
 error_scm_not_found: "No s'ha trobat l'entrada o la revisió en el dipòsit."
136
 error_scm_command_failed: "S'ha produït un error en intentar accedir al dipòsit: {{value}}"
137
 error_scm_annotate: "L'entrada no existeix o no s'ha pogut anotar."
138
 error_issue_not_found_in_project: "No s'ha trobat l'assumpte o no pertany a aquest projecte"
139

  
140
 warning_attachments_not_saved: "No s'han pogut desar {{count}} fitxers."
141
 
142
 mail_subject_lost_password: "Contrasenya de {{value}}"
143
 mail_body_lost_password: "Per a canviar la contrasenya, feu clic en l'enllaç següent:"
144
 mail_subject_register: "Activació del compte de {{value}}"
145
 mail_body_register: "Per a activar el compte, feu clic en l'enllaç següent:"
146
 mail_body_account_information_external: "Podeu utilitzar el compte «{{value}}» per a entrar."
147
 mail_body_account_information: Informació del compte
148
 mail_subject_account_activation_request: "Sol·licitud d'activació del compte de {{value}}"
149
 mail_body_account_activation_request: "S'ha registrat un usuari nou ({{value}}). El seu compte està pendent d'aprovació:"
150
 mail_subject_reminder: "%d assumptes venceran els següents {{count}} dies"
151
 mail_body_reminder: "{{count}} assumptes que teniu assignades venceran els següents {{days}} dies:"
152
 
153
 gui_validation_error: 1 error
154
 gui_validation_error_plural: "{{count}} errors"
155
 
156
 field_name: Nom
157
 field_description: Descripció
158
 field_summary: Resum
159
 field_is_required: Necessari
160
 field_firstname: Nom
161
 field_lastname: Cognom
162
 field_mail: Correu electrònic 
163
 field_filename: Fitxer
164
 field_filesize: Mida
165
 field_downloads: Baixades
166
 field_author: Autor
167
 field_created_on: Creat
168
 field_updated_on: Actualitzat
169
 field_field_format: Format
170
 field_is_for_all: Per a tots els projectes
171
 field_possible_values: Valores possibles
172
 field_regexp: Expressió regular
173
 field_min_length: Longitud mínima
174
 field_max_length: Longitud màxima
175
 field_value: Valor
176
 field_category: Categoria
177
 field_title: Títol
178
 field_project: Projecte
179
 field_issue: Assumpte
180
 field_status: Estat
181
 field_notes: Notes
182
 field_is_closed: Assumpte tancat
183
 field_is_default: Estat predeterminat
184
 field_tracker: Seguidor
185
 field_subject: Tema
186
 field_due_date: Data de venciment
187
 field_assigned_to: Assignat a
188
 field_priority: Prioritat
189
 field_fixed_version: Versió objectiu
190
 field_user: Usuari
191
 field_role: Rol
192
 field_homepage: Pàgina web
193
 field_is_public: Públic
194
 field_parent: Subprojecte de
195
 field_is_in_chlog: Assumptes mostrats en el registre de canvis
196
 field_is_in_roadmap: Assumptes mostrats en la planificació
197
 field_login: Entrada
198
 field_mail_notification: Notificacions per correu electrònic
199
 field_admin: Administrador
200
 field_last_login_on: Última connexió
201
 field_language: Idioma
202
 field_effective_date: Data
203
 field_password: Contrasenya
204
 field_new_password: Contrasenya nova
205
 field_password_confirmation: Confirmació
206
 field_version: Versió
207
 field_type: Tipus
208
 field_host: Ordinador
209
 field_port: Port
210
 field_account: Compte
211
 field_base_dn: Base DN
212
 field_attr_login: "Atribut d'entrada"
213
 field_attr_firstname: Atribut del nom
214
 field_attr_lastname: Atribut del cognom
215
 field_attr_mail: Atribut del correu electrònic
216
 field_onthefly: "Creació de l'usuari «al vol»"
217
 field_start_date: Inici
218
 field_done_ratio: % realitzat
219
 field_auth_source: "Mode d'autenticació"
220
 field_hide_mail: "Oculta l'adreça de correu electrònic"
221
 field_comments: Comentari
222
 field_url: URL
223
 field_start_page: Pàgina inicial
224
 field_subproject: Subprojecte
225
 field_hours: Hores
226
 field_activity: Activitat
227
 field_spent_on: Data
228
 field_identifier: Identificador
229
 field_is_filter: "S'ha utilitzat com a filtre"
230
 field_issue_to_id: Assumpte relacionat
231
 field_delay: Retard
232
 field_assignable: Es poden assignar assumptes a aquest rol
233
 field_redirect_existing_links: Redirigeix els enllaços existents
234
 field_estimated_hours: Temps previst
235
 field_column_names: Columnes
236
 field_time_zone: Zona horària
237
 field_searchable: Es pot cercar
238
 field_default_value: Valor predeterminat
239
 field_comments_sorting: Mostra els comentaris
240
 field_parent_title: Pàgina pare
241
 field_editable: Es pot editar
242
 field_watcher: Vigilància
243
 field_identity_url: URL OpenID
244
 field_content: Contingut
245
 
246
 setting_app_title: "Títol de l'aplicació"
247
 setting_app_subtitle: "Subtítol de l'aplicació"
248
 setting_welcome_text: Text de benvinguda
249
 setting_default_language: Idioma predeterminat
250
 setting_login_required: Es necessita autenticació
251
 setting_self_registration: Registre automàtic
252
 setting_attachment_max_size: Mida màxima dels adjunts
253
 setting_issues_export_limit: "Límit d'exportació d'assumptes"
254
 setting_mail_from: "Adreça de correu electrònic d'emissió"
255
 setting_bcc_recipients: Vincula els destinataris de les còpies amb carbó (bcc)
256
 setting_plain_text_mail: només text pla (no HTML)
257
 setting_host_name: "Nom de l'ordinador"
258
 setting_text_formatting: Format del text
259
 setting_wiki_compression: "Comprimeix l'historial del wiki"
260
 setting_feeds_limit: Límit de contingut del canal
261
 setting_default_projects_public: Els projectes nous són públics per defecte
262
 setting_autofetch_changesets: Omple automàticament les publicacions
263
 setting_sys_api_enabled: Habilita el WS per a la gestió del dipòsit
264
 setting_commit_ref_keywords: Paraules claus per a la referència
265
 setting_commit_fix_keywords: Paraules claus per a la correcció
266
 setting_autologin: Entrada automàtica
267
 setting_date_format: Format de la data
268
 setting_time_format: Format de hora
269
 setting_cross_project_issue_relations: "Permet les relacions d'assumptes entre projectes"
270
 setting_issue_list_default_columns: "Columnes mostrades per defecte en la llista d'assumptes"
271
 setting_repositories_encodings: Codificacions del dipòsit
272
 setting_commit_logs_encoding: Codificació dels missatges publicats
273
 setting_emails_footer: Peu dels correus electrònics
274
 setting_protocol: Protocol
275
 setting_per_page_options: Opcions dels objectes per pàgina
276
 setting_user_format: "Format de com mostrar l'usuari"
277
 setting_activity_days_default: "Dies a mostrar l'activitat del projecte"
278
 setting_display_subprojects_issues: "Mostra els assumptes d'un subprojecte en el projecte pare per defecte"
279
 setting_enabled_scm: "Habilita l'SCM"
280
 setting_mail_handler_api_enabled: "Habilita el WS per correus electrònics d'entrada"
281
 setting_mail_handler_api_key: Clau API
282
 setting_sequential_project_identifiers: Genera identificadors de projecte seqüencials
283
 setting_gravatar_enabled: "Utilitza les icones d'usuari Gravatar"
284
 setting_diff_max_lines_displayed: Número màxim de línies amb diferències mostrades
285
 setting_file_max_size_displayed: Mida màxima dels fitxers de text mostrats en línia
286
 setting_repository_log_display_limit: Número màxim de revisions que es mostren al registre de fitxers
287
 setting_openid: "Permet entrar i registrar-se amb l'OpenID"
288

  
289
 permission_edit_project: Edita el projecte
290
 permission_select_project_modules: Selecciona els mòduls del projecte
291
 permission_manage_members: Gestiona els membres
292
 permission_manage_versions: Gestiona les versions
293
 permission_manage_categories: Gestiona les categories dels assumptes
294
 permission_add_issues: Afegeix assumptes
295
 permission_edit_issues: Edita els assumptes
296
 permission_manage_issue_relations: Gestiona les relacions dels assumptes
297
 permission_add_issue_notes: Afegeix notes
298
 permission_edit_issue_notes: Edita les notes
299
 permission_edit_own_issue_notes: Edita les notes pròpies
300
 permission_move_issues: Mou els assumptes
301
 permission_delete_issues: Suprimeix els assumptes
302
 permission_manage_public_queries: Gestiona les consultes públiques
303
 permission_save_queries: Desa les consultes
304
 permission_view_gantt: Visualitza la gràfica de Gantt
305
 permission_view_calendar: Visualitza el calendari
306
 permission_view_issue_watchers: Visualitza la llista de vigilàncies
307
 permission_add_issue_watchers: Afegeix vigilàncies
308
 permission_log_time: Registra el temps invertit
309
 permission_view_time_entries: Visualitza el temps invertit
310
 permission_edit_time_entries: Edita els registres de temps
311
 permission_edit_own_time_entries: Edita els registres de temps propis
312
 permission_manage_news: Gestiona les noticies
313
 permission_comment_news: Comenta les noticies
314
 permission_manage_documents: Gestiona els documents
315
 permission_view_documents: Visualitza els documents
316
 permission_manage_files: Gestiona els fitxers
317
 permission_view_files: Visualitza els fitxers
318
 permission_manage_wiki: Gestiona el wiki
319
 permission_rename_wiki_pages: Canvia el nom de les pàgines wiki
320
 permission_delete_wiki_pages: Suprimeix les pàgines wiki
321
 permission_view_wiki_pages: Visualitza el wiki
322
 permission_view_wiki_edits: "Visualitza l'historial del wiki"
323
 permission_edit_wiki_pages: Edita les pàgines wiki
324
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Suprimeix adjunts
325
 permission_protect_wiki_pages: Protegeix les pàgines wiki
326
 permission_manage_repository: Gestiona el dipòsit
327
 permission_browse_repository: Navega pel dipòsit
328
 permission_view_changesets: Visualitza els canvis realitzats
329
 permission_commit_access: Accés a les publicacions
330
 permission_manage_boards: Gestiona els taulers
331
 permission_view_messages: Visualitza els missatges
332
 permission_add_messages: Envia missatges
333
 permission_edit_messages: Edita els missatges
334
 permission_edit_own_messages: Edita els missatges propis
335
 permission_delete_messages: Suprimeix els missatges
336
 permission_delete_own_messages: Suprimeix els missatges propis
337
 
338
 project_module_issue_tracking: "Seguidor d'assumptes"
339
 project_module_time_tracking: Seguidor de temps
340
 project_module_news: Noticies
341
 project_module_documents: Documents
342
 project_module_files: Fitxers
343
 project_module_wiki: Wiki
344
 project_module_repository: Dipòsit
345
 project_module_boards: Taulers
346
 
347
 label_user: Usuari
348
 label_user_plural: Usuaris
349
 label_user_new: Usuari nou
350
 label_project: Projecte
351
 label_project_new: Projecte nou
352
 label_project_plural: Projectes
353
 label_x_projects:
354
  zero: cap projecte
355
  one:  1 projecte
356
  other: "{{count}} projectes"
357
 label_project_all: Tots els projectes
358
 label_project_latest: Els últims projectes
359
 label_issue: Assumpte
360
 label_issue_new: Assumpte nou
361
 label_issue_plural: Assumptes
362
 label_issue_view_all: Visualitza tots els assumptes
363
 label_issues_by: "Assumptes per {{value}}"
364
 label_issue_added: Assumpte afegit
365
 label_issue_updated: Assumpte actualitzat
366
 label_document: Document
367
 label_document_new: Document nou
368
 label_document_plural: Documents
369
 label_document_added: Document afegit
370
 label_role: Rol
371
 label_role_plural: Rols
372
 label_role_new: Rol nou
373
 label_role_and_permissions: Rols i permisos
374
 label_member: Membre
375
 label_member_new: Membre nou
376
 label_member_plural: Membres
377
 label_tracker: Seguidor
378
 label_tracker_plural: Seguidors
379
 label_tracker_new: Seguidor nou
380
 label_workflow: Flux de treball
381
 label_issue_status: "Estat de l'assumpte"
382
 label_issue_status_plural: "Estats de l'assumpte"
383
 label_issue_status_new: Estat nou
384
 label_issue_category: "Categoria de l'assumpte"
385
 label_issue_category_plural: "Categories de l'assumpte"
386
 label_issue_category_new: Categoria nova
387
 label_custom_field: Camp personalitzat
388
 label_custom_field_plural: Camps personalitzats
389
 label_custom_field_new: Camp personalitzat nou
390
 label_enumerations: Enumeracions
391
 label_enumeration_new: Valor nou
392
 label_information: Informació
393
 label_information_plural: Informació
394
 label_please_login: Entreu
395
 label_register: Registre
396
 label_login_with_open_id_option: o entra amb l'OpenID
397
 label_password_lost: Contrasenya perduda
398
 label_home: Inici
399
 label_my_page: La meva pàgina
400
 label_my_account: El meu compte
401
 label_my_projects: Els meus projectes
402
 label_administration: Administració
403
 label_login: Entra
404
 label_logout: Surt
405
 label_help: Ajuda
406
 label_reported_issues: Assumptes informats
407
 label_assigned_to_me_issues: Assumptes assignats a mi
408
 label_last_login: Última connexió
409
 label_registered_on: Informat el
410
 label_activity: Activitat
411
 label_overall_activity: Activitat global
412
 label_user_activity: "Activitat de {{value}}"
413
 label_new: Nou
414
 label_logged_as: Heu entrat com a
415
 label_environment: Entorn
416
 label_authentication: Autenticació
417
 label_auth_source: "Mode d'autenticació"
418
 label_auth_source_new: "Mode d'autenticació nou"
419
 label_auth_source_plural: "Modes d'autenticació"
420
 label_subproject_plural: Subprojectes
421
 label_and_its_subprojects: "{{value}} i els seus subprojectes"
422
 label_min_max_length: Longitud mín - max
423
 label_list: Llist
424
 label_date: Data
425
 label_integer: Enter
426
 label_float: Flotant
427
 label_boolean: Booleà
428
 label_string: Text
429
 label_text: Text llarg
430
 label_attribute: Atribut
431
 label_attribute_plural: Atributs
432
 label_download: "{{count}} baixada"
433
 label_download_plural: "{{count}} baixades"
434
 label_no_data: Sense dades a mostrar
435
 label_change_status: "Canvia l'estat"
436
 label_history: Historial
437
 label_attachment: Fitxer
438
 label_attachment_new: Fitxer nou
439
 label_attachment_delete: Suprimeix el fitxer
440
 label_attachment_plural: Fitxers
441
 label_file_added: Fitxer afegit
442
 label_report: Informe
443
 label_report_plural: Informes
444
 label_news: Noticies
445
 label_news_new: Afegeix noticies
446
 label_news_plural: Noticies
447
 label_news_latest: Últimes noticies
448
 label_news_view_all: Visualitza totes les noticies
449
 label_news_added: Noticies afegides
450
 label_change_log: Registre de canvis
451
 label_settings: Paràmetres
452
 label_overview: Resum
453
 label_version: Versió
454
 label_version_new: Versió nova
455
 label_version_plural: Versions
456
 label_confirmation: Confirmació
457
 label_export_to: 'També disponible a:'
458
 label_read: Llegeix...
459
 label_public_projects: Projectes públics
460
 label_open_issues: obert
461
 label_open_issues_plural: oberts
462
 label_closed_issues: tancat
463
 label_closed_issues_plural: tancats
464
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
465
  zero: 0 oberts / {{total}}
466
  one:  1 obert / {{total}}
467
  other: "{{count}} oberts / {{total}}"
468
 label_x_open_issues_abbr:
469
  zero: 0 oberts
470
  one:  1 obert
471
  other: "{{count}} oberts"
472
 label_x_closed_issues_abbr:
473
  zero: 0 tancats
474
  one:  1 tancat
475
  other: "{{count}} tancats"
476
 label_total: Total
477
 label_permissions: Permisos
478
 label_current_status: Estat actual
479
 label_new_statuses_allowed: Nous estats autoritzats
480
 label_all: tots
481
 label_none: cap
482
 label_nobody: ningú
483
 label_next: Següent
484
 label_previous: Anterior
485
 label_used_by: Utilitzat per
486
 label_details: Detalls
487
 label_add_note: Afegeix una nota
488
 label_per_page: Per pàgina
489
 label_calendar: Calendari
490
 label_months_from: mesos des de
491
 label_gantt: Gantt
492
 label_internal: Intern
493
 label_last_changes: "últims {{count}} canvis"
494
 label_change_view_all: Visualitza tots els canvis
495
 label_personalize_page: Personalitza aquesta pàgina
496
 label_comment: Comentari
497
 label_comment_plural: Comentaris
498
 label_x_comments:
499
  zero: sense comentaris
500
  one: 1 comentari
501
  other: "{{count}} comentaris"
502
 label_comment_add: Afegeix un comentari
503
 label_comment_added: Comentari afegit
504
 label_comment_delete: Suprimeix comentaris
505
 label_query: Consulta personalitzada
506
 label_query_plural: Consultes personalitzades
507
 label_query_new: Consulta nova
508
 label_filter_add: Afegeix un filtre
509
 label_filter_plural: Filtres
510
 label_equals: és
511
 label_not_equals: no és
512
 label_in_less_than: en menys de
513
 label_in_more_than: en més de
514
 label_in: en
515
 label_today: avui
516
 label_all_time: tot el temps
517
 label_yesterday: ahir
518
 label_this_week: aquesta setmana
519
 label_last_week: "l'última setmana"
520
 label_last_n_days: "els últims {{count}} dies"
521
 label_this_month: aquest més
522
 label_last_month: "l'últim més"
523
 label_this_year: aquest any
524
 label_date_range: Abast de les dates
525
 label_less_than_ago: fa menys de
526
 label_more_than_ago: fa més de 
527
 label_ago: fa
528
 label_contains: conté
529
 label_not_contains: no conté
530
 label_day_plural: dies
531
 label_repository: Dipòsit
532
 label_repository_plural: Dipòsits
533
 label_browse: Navega
534
 label_modification: "{{count}} canvi"
535
 label_modification_plural: "{{count}} canvis"
536
 label_revision: Revisió
537
 label_revision_plural: Revisions
538
 label_associated_revisions: Revisions associades
539
 label_added: afegit
540
 label_modified: modificat
541
 label_renamed: reanomenat
542
 label_copied: copiat
543
 label_deleted: suprimit
544
 label_latest_revision: Última revisió
545
 label_latest_revision_plural: Últimes revisions
546
 label_view_revisions: Visualitza les revisions
547
 label_max_size: Mida màxima
548
 label_sort_highest: Mou a la part superior
549
 label_sort_higher: Mou cap amunt
550
 label_sort_lower: Mou cap avall
551
 label_sort_lowest: Mou a la part inferior
552
 label_roadmap: Planificació
553
 label_roadmap_due_in: "Venç en {{value}}"
554
 label_roadmap_overdue: "{{value}} tard"
555
 label_roadmap_no_issues: No hi ha assumptes per a aquesta versió
556
 label_search: Cerca
557
 label_result_plural: Resultats
558
 label_all_words: Totes les paraules
559
 label_wiki: Wiki
560
 label_wiki_edit: Edició wiki
561
 label_wiki_edit_plural: Edicions wiki
562
 label_wiki_page: Pàgina wiki
563
 label_wiki_page_plural: Pàgines wiki
564
 label_index_by_title: Índex per títol
565
 label_index_by_date: Índex per data
566
 label_current_version: Versió actual
567
 label_preview: Previsualització
568
 label_feed_plural: Canals
569
 label_changes_details: Detalls de tots els canvis
570
 label_issue_tracking: "Seguiment d'assumptes"
571
 label_spent_time: Temps invertit
572
 label_f_hour: "{{value}} hora"
573
 label_f_hour_plural: "{{value}} hores"
574
 label_time_tracking: Temps de seguiment
575
 label_change_plural: Canvis
576
 label_statistics: Estadístiques
577
 label_commits_per_month: Publicacions per mes
578
 label_commits_per_author: Publicacions per autor
579
 label_view_diff: Visualitza les diferències
580
 label_diff_inline: en línia
581
 label_diff_side_by_side: costat per costat
582
 label_options: Opcions
583
 label_copy_workflow_from: Copia el flux de treball des de
584
 label_permissions_report: Informe de permisos
585
 label_watched_issues: Assumptes vigilats
586
 label_related_issues: Assumptes relacionats
587
 label_applied_status: Estat aplicat
588
 label_loading: "S'està carregant..."
589
 label_relation_new: Relació nova
590
 label_relation_delete: Suprimeix la relació
591
 label_relates_to: relacionat amb
592
 label_duplicates: duplicats
593
 label_duplicated_by: duplicat per
594
 label_blocks: bloqueja
595
 label_blocked_by: bloquejats per
596
 label_precedes: anterior a
597
 label_follows: posterior a
598
 label_end_to_start: final al començament
599
 label_end_to_end: final al final
600
 label_start_to_start: començament al començament
601
 label_start_to_end: començament al final
602
 label_stay_logged_in: "Manté l'entrada"
603
 label_disabled: inhabilitat
604
 label_show_completed_versions: Mostra les versions completes
605
 label_me: jo mateix
606
 label_board: Fòrum
607
 label_board_new: Fòrum nou
608
 label_board_plural: Fòrums
609
 label_topic_plural: Temes
610
 label_message_plural: Missatges
611
 label_message_last: Últim missatge
612
 label_message_new: Missatge nou
613
 label_message_posted: Missatge afegit
614
 label_reply_plural: Respostes
615
 label_send_information: "Envia la informació del compte a l'usuari"
616
 label_year: Any
617
 label_month: Mes
618
 label_week: Setmana
619
 label_date_from: Des de
620
 label_date_to: A
621
 label_language_based: "Basat en l'idioma de l'usuari"
622
 label_sort_by: "Ordena per {{value}}"
623
 label_send_test_email: Envia un correu electrònic de prova
624
 label_feeds_access_key_created_on: "Clau d'accés del RSS creada fa {{value}}"
625
 label_module_plural: Mòduls
626
 label_added_time_by: "Afegit per {{author}} fa {{age}}"
627
 label_updated_time_by: "Actualitzat per {{author}} fa {{age}}"
628
 label_updated_time: "Actualitzat fa {{value}}"
629
 label_jump_to_a_project: Salta al projecte...
630
 label_file_plural: Fitxers
631
 label_changeset_plural: Conjunt de canvis
632
 label_default_columns: Columnes predeterminades
633
 label_no_change_option: (sense canvis)
634
 label_bulk_edit_selected_issues: Edita en bloc els assumptes seleccionats
635
 label_theme: Tema
636
 label_default: Predeterminat
637
 label_search_titles_only: Cerca només en els títols
638
 label_user_mail_option_all: "Per qualsevol esdeveniment en tots els meus projectes"
639
 label_user_mail_option_selected: "Per qualsevol esdeveniment en els projectes seleccionats..."
640
 label_user_mail_option_none: "Només per les coses que vigilo o hi estic implicat"
641
 label_user_mail_no_self_notified: "No vull ser notificat pels canvis que faig jo mateix"
642
 label_registration_activation_by_email: activació del compte per correu electrònic
643
 label_registration_manual_activation: activació del compte manual
644
 label_registration_automatic_activation: activació del compte automàtica
645
 label_display_per_page: "Per pàgina: {{value}}"
646
 label_age: Edat
647
 label_change_properties: Canvia les propietats
648
 label_general: General
649
 label_more: Més
650
 label_scm: SCM
651
 label_plugins: Connectors
652
 label_ldap_authentication: Autenticació LDAP
653
 label_downloads_abbr: Baixades
654
 label_optional_description: Descripció opcional
655
 label_add_another_file: Afegeix un altre fitxer
656
 label_preferences: Preferències
657
 label_chronological_order: En ordre cronològic
658
 label_reverse_chronological_order: En ordre cronològic invers
659
 label_planning: Planificació
660
 label_incoming_emails: "Correu electrònics d'entrada"
661
 label_generate_key: Genera una clau
662
 label_issue_watchers: Vigilàncies
663
 label_example: Exemple
664
 label_display: Mostra
665
 label_sort: Ordena
666
 label_ascending: Ascendent
667
 label_descending: Descendent
668
 label_date_from_to: Des de {{start}} a {{end}}
669
 
670
 button_login: Entra
671
 button_submit: Tramet
672
 button_save: Desa
673
 button_check_all: Activa-ho tot
674
 button_uncheck_all: Desactiva-ho tot
675
 button_delete: Suprimeix
676
 button_create: Crea
677
 button_create_and_continue: Crea i continua
678
 button_test: Test
679
 button_edit: Edit
680
 button_add: Afegeix
681
 button_change: Canvia
682
 button_apply: Aplica
683
 button_clear: Neteja
684
 button_lock: Bloca
685
 button_unlock: Desbloca
686
 button_download: Baixa
687
 button_list: Llista
688
 button_view: Visualitza
689
 button_move: Mou
690
 button_back: Enrere
691
 button_cancel: Cancel·la
692
 button_activate: Activa
693
 button_sort: Ordena
694
 button_log_time: "Hora d'entrada"
695
 button_rollback: Torna a aquesta versió
696
 button_watch: Vigila
697
 button_unwatch: No vigilis
698
 button_reply: Resposta
699
 button_archive: Arxiva
700
 button_unarchive: Desarxiva
701
 button_reset: Reinicia
702
 button_rename: Reanomena
703
 button_change_password: Canvia la contrasenya
704
 button_copy: Copia
705
 button_annotate: Anota
706
 button_update: Actualitza
707
 button_configure: Configura
708
 button_quote: Cita
709
 
710
 status_active: actiu
711
 status_registered: informat
712
 status_locked: bloquejat
713
 
714
 text_select_mail_notifications: "Seleccioneu les accions per les quals s'hauria d'enviar una notificació per correu electrònic."
715
 text_regexp_info: ex. ^[A-Z0-9]+$
716
 text_min_max_length_info: 0 significa sense restricció
717
 text_project_destroy_confirmation: Segur que voleu suprimir aquest projecte i les dades relacionades?
718
 text_subprojects_destroy_warning: "També seran suprimits els seus subprojectes: {{value}}."
719
 text_workflow_edit: Seleccioneu un rol i un seguidor per a editar el flux de treball
720
 text_are_you_sure: Segur?
721
 text_journal_changed: "canviat des de {{old}} a {{new}}"
722
 text_journal_set_to: "establert a {{value}}"
723
 text_journal_deleted: suprimit
724
 text_tip_task_begin_day: "tasca que s'inicia aquest dia"
725
 text_tip_task_end_day: tasca que finalitza aquest dia
726
 text_tip_task_begin_end_day: "tasca que s'inicia i finalitza aquest dia"
727
 text_project_identifier_info: "Es permeten lletres en minúscules (a-z), números i guions.<br />Un cop desat, l'identificador no es pot modificar."
728
 text_caracters_maximum: "{{count}} caràcters com a màxim."
729
 text_caracters_minimum: "Com a mínim ha de tenir {{count}} caràcters."
730
 text_length_between: "Longitud entre {{min}} i {{max}} caràcters."
731
 text_tracker_no_workflow: "No s'ha definit cap flux de treball per a aquest seguidor"
732
 text_unallowed_characters: Caràcters no permesos
733
 text_comma_separated: Es permeten valors múltiples (separats per una coma).
734
 text_issues_ref_in_commit_messages: Referència i soluciona els assumptes en els missatges publicats
735
 text_issue_added: "L'assumpte {{id}} ha sigut informat per {{author}}."
736
 text_issue_updated: "L'assumpte {{id}} ha sigut actualitzat per {{author}}."
737
 text_wiki_destroy_confirmation: Segur que voleu suprimir aquest wiki i tots els seus continguts?
738
 text_issue_category_destroy_question: "Alguns assumptes ({{count}}) estan assignats a aquesta categoria. Què voleu fer?"
739
 text_issue_category_destroy_assignments: Suprimeix les assignacions de la categoria
740
 text_issue_category_reassign_to: Torna a assignar els assumptes a aquesta categoria
741
 text_user_mail_option: "Per als projectes no seleccionats, només rebreu notificacions sobre les coses que vigileu o que hi esteu implicat (ex. assumptes que en sou l'autor o hi esteu assignat)."
742
 text_no_configuration_data: "Encara no s'han configurat els rols, seguidors, estats de l'assumpte i flux de treball.\nÉs altament recomanable que carregueu la configuració predeterminada. Podreu modificar-la un cop carregada."
743
 text_load_default_configuration: Carrega la configuració predeterminada
744
 text_status_changed_by_changeset: "Aplicat en el conjunt de canvis {{value}}."
745
 text_issues_destroy_confirmation: "Segur que voleu suprimir els assumptes seleccionats?"
746
 text_select_project_modules: "Seleccioneu els mòduls a habilitar per a aquest projecte:"
747
 text_default_administrator_account_changed: "S'ha canviat el compte d'administrador predeterminat"
748
 text_file_repository_writable: Es pot escriure en el dipòsit de fitxers
749
 text_plugin_assets_writable: Es pot escriure als connectors actius
750
 text_rmagick_available: RMagick disponible (opcional)
751
 text_destroy_time_entries_question: "S'han informat %.02f hores en els assumptes que aneu a suprimir. Què voleu fer?"
752
 text_destroy_time_entries: Suprimeix les hores informades
753
 text_assign_time_entries_to_project: Assigna les hores informades al projecte
754
 text_reassign_time_entries: 'Torna a assignar les hores informades a aquest assumpte:'
755
 text_user_wrote: "{{value}} va escriure:"
756
 text_enumeration_destroy_question: "{{count}} objectes estan assignats a aquest valor."
757
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Torna a assignar-los a aquest valor:'
758
 text_email_delivery_not_configured: "El lliurament per correu electrònic no està configurat i les notificacions estan inhabilitades.\nConfigureu el servidor SMTP a config/email.yml i reinicieu l'aplicació per habilitar-lo."
759
 text_repository_usernames_mapping: "Seleccioneu l'assignació entre els usuaris del Redmine i cada nom d'usuari trobat al dipòsit.\nEls usuaris amb el mateix nom d'usuari o correu del Redmine i del dipòsit s'assignaran automàticament."
760
 text_diff_truncated: "... Aquestes diferències s'han trucat perquè excedeixen la mida màxima que es pot mostrar."
761
 text_custom_field_possible_values_info: 'Una línia per a cada valor'
762
 
763
 default_role_manager: Gestor
764
 default_role_developper: Desenvolupador
765
 default_role_reporter: Informador
766
 default_tracker_bug: Error
767
 default_tracker_feature: Característica
768
 default_tracker_support: Suport
769
 default_issue_status_new: Nou
770
 default_issue_status_assigned: Assignat
771
 default_issue_status_resolved: Resolt
772
 default_issue_status_feedback: Comentaris
773
 default_issue_status_closed: Tancat
774
 default_issue_status_rejected: Rebutjat
775
 default_doc_category_user: "Documentació d'usuari"
776
 default_doc_category_tech: Documentació tècnica
777
 default_priority_low: Baixa
778
 default_priority_normal: Normal
779
 default_priority_high: Alta
780
 default_priority_urgent: Urgent
781
 default_priority_immediate: Immediata
782
 default_activity_design: Disseny
783
 default_activity_development: Desenvolupament
784
 
785
 enumeration_issue_priorities: Prioritat dels assumptes
786
 enumeration_doc_categories: Categories del document
787
 enumeration_activities: Activitats (seguidor de temps)