Project

General

Profile

Patch #34061 » vi.yml

Enziin System, 2020-10-02 05:15

 
1
# Vietnamese translation for Ruby on Rails
2
# by
3
#  Kevin Nguyen (https://www.enziin.org)
4
#  Do Hai Bac (dohaibac@gmail.com)
5
#  Dao Thanh Ngoc (ngocdaothanh@gmail.com, http://github.com/ngocdaothanh/rails-i18n/tree/master)
6

  
7
vi:
8
 number:
9
  # Used in number_with_delimiter()
10
  # These are also the defaults for 'currency', 'percentage', 'precision', and 'human'
11
  format:
12
   # Sets the separator between the units, for more precision (e.g. 1.0 / 2.0 == 0.5)
13
   separator: ","
14
   # Delimets thousands (e.g. 1,000,000 is a million) (always in groups of three)
15
   delimiter: "."
16
   # Number of decimals, behind the separator (1 with a precision of 2 gives: 1.00)
17
   precision: 3
18

  
19
  # Used in number_to_currency()
20
  currency:
21
   format:
22
    # Where is the currency sign? %u is the currency unit, %n the number (default: $5.00)
23
    format: "%n %u"
24
    unit: "đồng"
25
    # These three are to override number.format and are optional
26
    separator: ","
27
    delimiter: "."
28
    precision: 2
29

  
30
  # Used in number_to_percentage()
31
  percentage:
32
   format:
33
    # These three are to override number.format and are optional
34
    # separator:
35
    delimiter: ""
36
    # precision:
37

  
38
  # Used in number_to_precision()
39
  precision:
40
   format:
41
    # These three are to override number.format and are optional
42
    # separator:
43
    delimiter: ""
44
    # precision:
45

  
46
  # Used in number_to_human_size()
47
  human:
48
   format:
49
    # These three are to override number.format and are optional
50
    # separator:
51
    delimiter: ""
52
    precision: 3
53
   storage_units:
54
    format: "%n %u"
55
    units:
56
     byte:
57
      one: "Byte"
58
      other: "Bytes"
59
     kb: "KB"
60
     mb: "MB"
61
     gb: "GB"
62
     tb: "TB"
63

  
64
 # Used in distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
65
 datetime:
66
  distance_in_words:
67
   half_a_minute: "30 giây"
68
   less_than_x_seconds:
69
    one:  "chưa tới 1 giây"
70
    other: "chưa tới %{count} giây"
71
   x_seconds:
72
    one:  "1 giây"
73
    other: "%{count} giây"
74
   less_than_x_minutes:
75
    one:  "chưa tới 1 phút"
76
    other: "chưa tới %{count} phút"
77
   x_minutes:
78
    one:  "1 phút"
79
    other: "%{count} phút"
80
   about_x_hours:
81
    one:  "khoảng 1 giờ"
82
    other: "khoảng %{count} giờ"
83
   x_hours:
84
    one:  "1 giờ"
85
    other: "%{count} giờ"
86
   x_days:
87
    one:  "1 ngày"
88
    other: "%{count} ngày"
89
   about_x_months:
90
    one:  "khoảng 1 tháng"
91
    other: "khoảng %{count} tháng"
92
   x_months:
93
    one:  "1 tháng"
94
    other: "%{count} tháng"
95
   about_x_years:
96
    one:  "khoảng 1 năm"
97
    other: "khoảng %{count} năm"
98
   over_x_years:
99
    one:  "hơn 1 năm"
100
    other: "hơn %{count} năm"
101
   almost_x_years:
102
    one:  "gần 1 năm"
103
    other: "gần %{count} năm"
104
  prompts:
105
   year:  "Năm"
106
   month: "Tháng"
107
   day:  "Ngày"
108
   hour:  "Giờ"
109
   minute: "Phút"
110
   second: "Giây"
111

  
112
 activerecord:
113
  errors:
114
   template:
115
    header:
116
     one:  "một lỗi ngăn không cho lưu %{model} này"
117
     other: "%{count} lỗi ngăn không cho lưu %{model} này"
118
    # The variable :count is also available
119
    body: " lỗi với các mục sau:"
120

  
121
   # The values :model, :attribute and :value are always available for interpolation
122
   # The value :count is available when applicable. Can be used for pluralization.
123
   messages:
124
    inclusion: "không trong danh sách"
125
    exclusion: "đã được giành trước"
126
    invalid: "không hợp lệ"
127
    confirmation: "không khớp với xác nhận"
128
    accepted: "phải được đồng ý"
129
    empty: "không thể rỗng"
130
    blank: "không thể để trắng"
131
    too_long: "quá dài (tối đa %{count} tự)"
132
    too_short: "quá ngắn (tối thiểu %{count} tự)"
133
    wrong_length: "độ dài không đúng (phải %{count} tự)"
134
    taken: "đã có"
135
    not_a_number: "không phải số"
136
    greater_than: "phải lớn hơn %{count}"
137
    greater_than_or_equal_to: "phải lớn hơn hoặc bằng %{count}"
138
    equal_to: "phải bằng %{count}"
139
    less_than: "phải nhỏ hơn %{count}"
140
    less_than_or_equal_to: "phải nhỏ hơn hoặc bằng %{count}"
141
    odd: "phải số chẵn"
142
    even: "phải số lẻ"
143
    greater_than_start_date: "phải đi sau ngày bắt đầu"
144
    not_same_project: "không thuộc cùng dự án"
145
    circular_dependency: "quan hệ thể gây ra lặp tận"
146
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Một vấn đề không thể liên kết tới một trong số những tác vụ con của nó"
147
    earlier_than_minimum_start_date: "không thể sớm hơn %{date} các vấn đề trước đó"
148
    not_a_regexp: "không phải một biểu thức chính quy hợp lệ"
149
    open_issue_with_closed_parent: "Một vấn đề mở không thể được đính kèm với một nhiệm vụ cha đã đóng"
150
    must_contain_uppercase: "phải chứa tự hoa (A-Z)"
151
    must_contain_lowercase: "phải chứa tự thường (a-z)"
152
    must_contain_digits: "phaỉ chứa chữ số (0-9)"
153
    must_contain_special_chars: "cần phải  tự đặc biệt (!, $, %, ...)"
154

  
155
 direction: ltr
156
 date:
157
  formats:
158
   # Use the strftime parameters for formats.
159
   # When no format has been given, it uses default.
160
   # You can provide other formats here if you like!
161
   default: "%d-%m-%Y"
162
   short: "%d %b"
163
   long: "%d %B, %Y"
164

  
165
  day_names: ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]
166
  abbr_day_names: ["Chủ nhật", "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy"]
167

  
168
  # Don't forget the nil at the beginning; there's no such thing as a 0th month
169
  month_names: [~, "Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba", "Tháng tư", "Tháng năm", "Tháng sáu", "Tháng bảy", "Tháng tám", "Tháng chín", "Tháng mười", "Tháng mười một", "Tháng mười hai"]
170
  abbr_month_names: [~, "Tháng một", "Tháng hai", "Tháng ba", "Tháng tư", "Tháng năm", "Tháng sáu", "Tháng bảy", "Tháng tám", "Tháng chín", "Tháng mười", "Tháng mười một", "Tháng mười hai"]
171
  # Used in date_select and datime_select.
172
  order:
173
   - :day
174
   - :month
175
   - :year
176

  
177
 time:
178
  formats:
179
   default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
180
   time: "%H:%M"
181
   short: "%d %b %H:%M"
182
   long: "%d %B, %Y %H:%M"
183
  am: "sáng"
184
  pm: "chiều"
185

  
186
 # Used in array.to_sentence.
187
 support:
188
  array:
189
   words_connector: ", "
190
   two_words_connector: " "
191
   last_word_connector: ", "
192

  
193
 actionview_instancetag_blank_option: Vui lòng chọn
194

  
195
 general_text_No: 'Không'
196
 general_text_Yes: 'Có'
197
 general_text_no: 'không'
198
 general_text_yes: 'có'
199
 general_lang_name: 'Vietnamese (Tiếng Việt)'
200
 general_csv_separator: ','
201
 general_csv_decimal_separator: '.'
202
 general_csv_encoding: UTF-8
203
 general_pdf_fontname: DejaVuSans
204
 general_pdf_monospaced_fontname: DejaVuSans
205
 general_first_day_of_week: '1'
206

  
207
 notice_account_updated: Cập nhật tài khoản thành công.
208
 notice_account_invalid_credentials: Tài khoản hoặc mật mã không hợp lệ
209
 notice_account_password_updated: Cập nhật mật mã thành công.
210
 notice_account_wrong_password: Sai mật mã
211
 notice_account_register_done: Tài khoản được tạo thành công. Để kích hoạt vui lòng làm theo hướng dẫn trong email gửi đến bạn.
212
 notice_account_unknown_email: Không rõ tài khoản.
213
 notice_can_t_change_password: Tài khoản được chứng thực từ nguồn bên ngoài. Không thể đổi mật mã cho loại chứng thực này.
214
 notice_account_lost_email_sent: Thông tin để đổi mật mã mới đã gửi đến bạn qua email.
215
 notice_account_activated: Tài khoản vừa được kích hoạt. Bây giờ bạn có thể đăng nhập.
216
 notice_successful_create: Tạo thành công.
217
 notice_successful_update: Cập nhật thành công.
218
 notice_successful_delete: Xóa thành công.
219
 notice_successful_connection: Kết nối thành công.
220
 notice_file_not_found: Trang bạn cố xem không tồn tại hoặc đã chuyển.
221
 notice_locking_conflict: Thông tin đang được cập nhật bởi người khác. Hãy chép nội dung cập nhật của bạn vào clipboard.
222
 notice_not_authorized: Bạn không có quyền xem trang này.
223
 notice_email_sent: "Email đã được gửi tới %{value}"
224
 notice_email_error: "Lỗi xảy ra khi gửi email (%{value})"
225
 notice_feeds_access_key_reseted: Mã số chứng thực Atom đã được tạo lại.
226
 notice_failed_to_save_issues: "Thất bại khi lưu %{count} vấn đề trong %{total} lựa chọn: %{ids}."
227
 notice_account_pending: "Thông tin tài khoản đã được tạo ra đang chờ chứng thực từ ban quản trị."
228
 notice_default_data_loaded: Đã nạp cấu hình mặc định.
229
 notice_unable_delete_version: Không thể xóa phiên bản.
230

  
231
 error_can_t_load_default_data: "Không thể nạp cấu hình mặc định: %{value}"
232
 error_scm_not_found: "Không tìm thấy dữ liệu trong kho chứa."
233
 error_scm_command_failed: "Lỗi xảy ra khi truy cập vào kho lưu trữ: %{value}"
234
 error_scm_annotate: "Đầu vào không tồn tại hoặc không thể chú thích."
235
 error_issue_not_found_in_project: 'Vấn đề không tồn tại hoặc không thuộc dự án'
236

  
237
 mail_subject_lost_password: "%{value}: mật của bạn"
238
 mail_body_lost_password: "Để đổi mật mã, hãy click chuột vào liên kết sau:"
239
 mail_subject_register: "%{value}: kích hoạt tài khoản"
240
 mail_body_register: "Để kích hoạt tài khoản, hãy click chuột vào liên kết sau:"
241
 mail_body_account_information_external: " Bạn thể dùng tài khoản %{value} để đăng nhập."
242
 mail_body_account_information: Thông tin về tài khoản
243
 mail_subject_account_activation_request: "%{value}: Yêu cầu chứng thực tài khoản"
244
 mail_body_account_activation_request: "Người dùng (%{value}) mới đăng  cần bạn xác nhận:"
245
 mail_subject_reminder: "%{count} vấn đề hết hạn trong các %{days} ngày tới"
246
 mail_body_reminder: "%{count} công việc bạn được phân công sẽ hết hạn trong %{days} ngày tới:"
247

  
248
 field_name: Tên dự án
249
 field_description: Mô tả
250
 field_summary: Tóm tắt
251
 field_is_required: Bắt buộc
252
 field_firstname: Tên đệm và Tên
253
 field_lastname: Họ
254
 field_mail: Email
255
 field_filename: Tập tin
256
 field_filesize: Cỡ
257
 field_downloads: Tải về
258
 field_author: Tác giả
259
 field_created_on: Tạo
260
 field_updated_on: Cập nhật
261
 field_field_format: Định dạng
262
 field_is_for_all: Cho mọi dự án
263
 field_possible_values: Giá trị hợp lệ
264
 field_regexp: Biểu thức chính quy
265
 field_min_length: Chiều dài tối thiểu
266
 field_max_length: Chiều dài tối đa
267
 field_value: Giá trị
268
 field_category: Chủ đề
269
 field_title: Tiêu đề
270
 field_project: Dự án
271
 field_issue: Vấn đề
272
 field_status: Trạng thái
273
 field_notes: Ghi chú
274
 field_is_closed: Vấn đề đóng
275
 field_is_default: Giá trị mặc định
276
 field_tracker: Kiểu vấn đề
277
 field_subject: Chủ đề
278
 field_due_date: Hết hạn
279
 field_assigned_to: Phân công cho
280
 field_priority: Mức ưu tiên
281
 field_fixed_version: Phiên bản
282
 field_user: Người dùng
283
 field_role: Quyền
284
 field_homepage: Trang chủ
285
 field_is_public: Công cộng
286
 field_parent: Dự án con của
287
 field_is_in_roadmap: Có thể thấy trong Kế hoạch
288
 field_login: Đăng nhập
289
 field_mail_notification: Thông báo qua email
290
 field_admin: Quản trị
291
 field_last_login_on: Kết nối cuối
292
 field_language: Ngôn ngữ
293
 field_effective_date: Ngày
294
 field_password: Mật khẩu
295
 field_new_password: Mật khẩu mới
296
 field_password_confirmation: Nhập lại mật khẩu
297
 field_version: Phiên bản
298
 field_type: Kiểu
299
 field_host: Host
300
 field_port: Cổng
301
 field_account: Tài khoản
302
 field_base_dn: Base DN
303
 field_attr_login: Thuộc tính đăng nhập
304
 field_attr_firstname: Thuộc tính tên đệm và Tên
305
 field_attr_lastname: Thuộc tính Họ
306
 field_attr_mail: Thuộc tính Email
307
 field_onthefly: Tạo người dùng tức thì
308
 field_start_date: Bắt đầu
309
 field_done_ratio: Tiến độ
310
 field_auth_source: Chế độ xác thực
311
 field_hide_mail: Không hiện email của tôi
312
 field_comments: Bình luận
313
 field_url: URL
314
 field_start_page: Trang bắt đầu
315
 field_subproject: Dự án con
316
 field_hours: Giờ
317
 field_activity: Hoạt động
318
 field_spent_on: Ngày
319
 field_identifier: Mã nhận dạng
320
 field_is_filter: Dùng như bộ lọc
321
 field_issue_to: Vấn đề liên quan
322
 field_delay: Độ trễ
323
 field_assignable: Vấn đề có thể gán cho vai trò này
324
 field_redirect_existing_links: Chuyển hướng trang đã có
325
 field_estimated_hours: Thời gian ước lượng
326
 field_column_names: Cột
327
 field_time_zone: Múi giờ
328
 field_searchable: Tìm kiếm được
329
 field_default_value: Giá trị mặc định
330
 field_comments_sorting: Liệt kê bình luận
331
 field_parent_title: Trang mẹ
332

  
333
 setting_app_title: Tựa đề ứng dụng
334
 setting_welcome_text: Thông điệp chào mừng
335
 setting_default_language: Ngôn ngữ mặc định
336
 setting_login_required: Cần đăng nhập
337
 setting_self_registration: Tự chứng thực
338
 setting_attachment_max_size: Cỡ tối đa của tập tin đính kèm
339
 setting_issues_export_limit: Giới hạn Export vấn đề
340
 setting_mail_from: Địa chỉ email gửi thông báo
341
 setting_bcc_recipients: Tạo bản CC bí mật (bcc)
342
 setting_host_name: Tên miền và đường dẫn
343
 setting_text_formatting: Định dạng bài viết
344
 setting_wiki_compression: Nén lịch sử Wiki
345
 setting_feeds_limit: Giới hạn nội dung của feed
346
 setting_default_projects_public: Dự án mặc định là public
347
 setting_autofetch_changesets: Tự động tìm nạp commits
348
 setting_sys_api_enabled: Cho phép WS quản lý kho chứa
349
 setting_commit_ref_keywords: Từ khóa tham khảo
350
 setting_commit_fix_keywords: Từ khóa chỉ vấn đề đã giải quyết
351
 setting_autologin: Tự động đăng nhập
352
 setting_date_format: Định dạng ngày
353
 setting_time_format: Định dạng giờ
354
 setting_cross_project_issue_relations: Cho phép quan hệ chéo giữa các dự án
355
 setting_issue_list_default_columns: Các cột mặc định hiển thị trong danh sách vấn đề
356
 setting_emails_footer: Chữ ký cuối thư
357
 setting_protocol: Giao thức
358
 setting_per_page_options: Tùy chọn đối tượng mỗi trang
359
 setting_user_format: Định dạng hiển thị người dùng
360
 setting_activity_days_default: Ngày hiển thị hoạt động của dự án
361
 setting_display_subprojects_issues: Hiển thị mặc định vấn đề của dự án con ở dự án chính
362
 setting_enabled_scm: Cho phép SCM
363
 setting_mail_handler_api_enabled: Cho phép WS cho các email tới
364
 setting_mail_handler_api_key: Mã số API
365
 setting_sequential_project_identifiers: Tự sinh chuỗi ID dự án
366

  
367
 project_module_issue_tracking: Theo dõi vấn đề
368
 project_module_time_tracking: Theo dõi thời gian
369
 project_module_news: Tin tức
370
 project_module_documents: Tài liệu
371
 project_module_files: Tập tin
372
 project_module_wiki: Wiki
373
 project_module_repository: Kho lưu trữ
374
 project_module_boards: Diễn đàn
375

  
376
 label_user: Tài khoản
377
 label_user_plural: Tài khoản
378
 label_user_new: Tài khoản mới
379
 label_project: Dự án
380
 label_project_new: Dự án mới
381
 label_project_plural: Dự án
382
 label_x_projects:
383
  zero: không có dự án
384
  one:  một dự án
385
  other: "%{count} dự án"
386
 label_project_all: Mọi dự án
387
 label_project_latest: Dự án mới nhất
388
 label_issue: Vấn đề
389
 label_issue_new: Tạo vấn đề mới
390
 label_issue_plural: Vấn đề
391
 label_issue_view_all: Tất cả vấn đề
392
 label_issues_by: "Vấn đề của %{value}"
393
 label_issue_added: Đã thêm vấn đề
394
 label_issue_updated: Vấn đề được cập nhật
395
 label_document: Tài liệu
396
 label_document_new: Tài liệu mới
397
 label_document_plural: Tài liệu
398
 label_document_added: Đã thêm tài liệu
399
 label_role: Vai trò
400
 label_role_plural: Vai trò
401
 label_role_new: Vai trò mới
402
 label_role_and_permissions: Vai trò và Quyền hạn
403
 label_member: Thành viên
404
 label_member_new: Thành viên mới
405
 label_member_plural: Thành viên
406
 label_tracker: Kiểu vấn đề
407
 label_tracker_plural: Kiểu vấn đề
408
 label_tracker_new: Tạo kiểu vấn đề mới
409
 label_workflow: Quy trình làm việc
410
 label_issue_status: Trạng thái vấn đề
411
 label_issue_status_plural: Trạng thái vấn đề
412
 label_issue_status_new: Thêm trạng thái
413
 label_issue_category: Chủ đề
414
 label_issue_category_plural: Chủ đề
415
 label_issue_category_new: Chủ đề mới
416
 label_custom_field: Trường tùy biến
417
 label_custom_field_plural: Trường tùy biến
418
 label_custom_field_new: Thêm Trường tùy biến
419
 label_enumerations: Liệt kê
420
 label_enumeration_new: Thêm giá trị
421
 label_information: Thông tin
422
 label_information_plural: Thông tin
423
 label_register: Đăng ký
424
 label_password_lost: Phục hồi mật mã
425
 label_home: Trang chính
426
 label_my_page: Trang riêng
427
 label_my_account: Cá nhân
428
 label_my_projects: Dự án của bạn
429
 label_administration: Quản trị
430
 label_login: Đăng nhập
431
 label_logout: Thoát
432
 label_help: Giúp đỡ
433
 label_reported_issues: Công việc bạn phân công
434
 label_assigned_to_me_issues: Công việc được phân công
435
 label_last_login: Kết nối cuối
436
 label_registered_on: Ngày tham gia
437
 label_activity: Hoạt động
438
 label_new: Mới
439
 label_logged_as: Tài khoản »
440
 label_environment: Môi trường
441
 label_authentication: Xác thực
442
 label_auth_source: Chế độ xác thực
443
 label_auth_source_new: Chế độ xác thực mới
444
 label_auth_source_plural: Chế độ xác thực
445
 label_subproject_plural: Dự án con
446
 label_and_its_subprojects: "%{value} dự án con"
447
 label_min_max_length: Độ dài nhỏ nhất - lớn nhất
448
 label_list: Danh sách
449
 label_date: Ngày
450
 label_integer: Số nguyên
451
 label_float: Số thực
452
 label_boolean: Boolean
453
 label_string: Văn bản
454
 label_text: Văn bản dài
455
 label_attribute: Thuộc tính
456
 label_attribute_plural: Các thuộc tính
457
 label_no_data: Chưa có thông tin gì
458
 label_change_status: Đổi trạng thái
459
 label_history: Lược sử
460
 label_attachment: Tập tin
461
 label_attachment_new: Thêm tập tin mới
462
 label_attachment_delete: Xóa tập tin
463
 label_attachment_plural: Tập tin
464
 label_file_added: Đã thêm tập tin
465
 label_report: Báo cáo
466
 label_report_plural: Báo cáo
467
 label_news: Tin tức
468
 label_news_new: Thêm tin
469
 label_news_plural: Tin tức
470
 label_news_latest: Tin mới
471
 label_news_view_all: Xem mọi tin
472
 label_news_added: Đã thêm tin
473
 label_settings: Thiết lập
474
 label_overview: Tóm tắt
475
 label_version: Phiên bản
476
 label_version_new: Phiên bản mới
477
 label_version_plural: Phiên bản
478
 label_confirmation: Khẳng định
479
 label_export_to: 'Định dạng khác của trang này:'
480
 label_read: Đọc...
481
 label_public_projects: Các dự án công cộng
482
 label_open_issues: mở
483
 label_open_issues_plural: mở
484
 label_closed_issues: đóng
485
 label_closed_issues_plural: đóng
486
 label_x_open_issues_abbr:
487
  zero: 0 mở
488
  one:  1 mở
489
  other: "%{count} mở"
490
 label_x_closed_issues_abbr:
491
  zero: 0 đóng
492
  one:  1 đóng
493
  other: "%{count} đóng"
494
 label_total: Tổng cộng
495
 label_permissions: Quyền
496
 label_current_status: Trạng thái hiện tại
497
 label_new_statuses_allowed: Trạng thái mới được phép
498
 label_all: Tất cả
499
 label_none: không
500
 label_nobody: Chẳng ai
501
 label_next: Sau
502
 label_previous: Trước
503
 label_used_by: Được dùng bởi
504
 label_details: Chi tiết
505
 label_add_note: Thêm ghi chú
506
 label_calendar: Lịch
507
 label_months_from: tháng từ
508
 label_gantt: Biểu đồ sự kiện
509
 label_internal: Nội bộ
510
 label_last_changes: "%{count} thay đổi cuối"
511
 label_change_view_all: Xem mọi thay đổi
512
 label_comment: Bình luận
513
 label_comment_plural: Bình luận
514
 label_x_comments:
515
  zero: không có bình luận
516
  one: 1 bình luận
517
  other: "%{count} bình luận"
518
 label_comment_add: Thêm bình luận
519
 label_comment_added: Đã thêm bình luận
520
 label_comment_delete: Xóa bình luận
521
 label_query: Truy vấn riêng
522
 label_query_plural: Truy vấn riêng
523
 label_query_new: Truy vấn mới
524
 label_filter_add: Thêm lọc
525
 label_filter_plural: Bộ lọc
526
 label_equals: 
527
 label_not_equals: không là
528
 label_in_less_than: ít hơn
529
 label_in_more_than: nhiều hơn
530
 label_in: trong
531
 label_today: hôm nay
532
 label_yesterday: hôm qua
533
 label_this_week: tuần này
534
 label_last_week: tuần trước
535
 label_last_n_days: "%{count} ngày cuối"
536
 label_this_month: tháng này
537
 label_last_month: tháng cuối
538
 label_this_year: năm này
539
 label_date_range: Thời gian
540
 label_less_than_ago: cách đây dưới
541
 label_more_than_ago: cách đây hơn
542
 label_ago: cách đây
543
 label_contains: chứa
544
 label_not_contains: không chứa
545
 label_day_plural: ngày
546
 label_repository: Kho lưu trữ
547
 label_repository_plural: Kho lưu trữ
548
 label_browse: Duyệt
549
 label_revision: Bản điều chỉnh
550
 label_revision_plural: Bản điều chỉnh
551
 label_associated_revisions: Các bản điều chỉnh được ghép
552
 label_added: thêm
553
 label_modified: đổi
554
 label_copied: chép
555
 label_renamed: đổi tên
556
 label_deleted: xóa
557
 label_latest_revision: Bản điều chỉnh cuối cùng
558
 label_latest_revision_plural: Bản điều chỉnh cuối cùng
559
 label_view_revisions: Xem các bản điều chỉnh
560
 label_max_size: Dung lượng tối đa
561
 label_sort_highest: Lên trên cùng
562
 label_sort_higher: Dịch lên
563
 label_sort_lower: Dịch xuống
564
 label_sort_lowest: Xuống dưới cùng
565
 label_roadmap: Kế hoạch
566
 label_roadmap_due_in: "Hết hạn trong %{value}"
567
 label_roadmap_overdue: "Trễ %{value}"
568
 label_roadmap_no_issues: Không có vấn đề cho phiên bản này
569
 label_search: Tìm
570
 label_result_plural: Kết quả
571
 label_all_words: Mọi từ
572
 label_wiki: Wiki
573
 label_wiki_edit: Sửa Wiki
574
 label_wiki_edit_plural: Thay đổi wiki
575
 label_wiki_page: Trang wiki
576
 label_wiki_page_plural: Trang wiki
577
 label_index_by_title: Danh sách theo tên
578
 label_index_by_date: Danh sách theo ngày
579
 label_current_version: Bản hiện tại
580
 label_preview: Xem trước
581
 label_feed_plural: Nguồn cấp tin
582
 label_changes_details: Chi tiết của mọi thay đổi
583
 label_issue_tracking: Vấn đề
584
 label_spent_time: Thời gian
585
 label_f_hour: "%{value} giờ"
586
 label_f_hour_plural: "%{value} giờ"
587
 label_time_tracking: Theo dõi thời gian
588
 label_change_plural: Thay đổi
589
 label_statistics: Thống kê
590
 label_commits_per_month: Commits mỗi tháng
591
 label_commits_per_author: Commits mỗi tác giả
592
 label_view_diff: So sánh
593
 label_diff_inline: inline
594
 label_diff_side_by_side: bên cạnh nhau
595
 label_options: Tùy chọn
596
 label_copy_workflow_from: Sao chép quy trình từ
597
 label_permissions_report: Thống kê các quyền
598
 label_watched_issues: Chủ đề đang theo dõi
599
 label_related_issues: Liên quan
600
 label_applied_status: Trạng thái áp dụng
601
 label_loading: Đang xử lý...
602
 label_relation_new: Quan hệ mới
603
 label_relation_delete: Xóa quan hệ
604
 label_relates_to: liên quan
605
 label_duplicates: trùng với
606
 label_duplicated_by: bị trùng bởi
607
 label_blocks: chặn
608
 label_blocked_by: chặn bởi
609
 label_precedes: đi trước
610
 label_follows: đi sau
611
 label_stay_logged_in: Lưu thông tin đăng nhập
612
 label_disabled: Bị vô hiệu
613
 label_show_completed_versions: Xem phiên bản đã hoàn thành
614
 label_me: tôi
615
 label_board: Diễn đàn
616
 label_board_new: Tạo diễn đàn mới
617
 label_board_plural: Diễn đàn
618
 label_topic_plural: Chủ đề
619
 label_message_plural: Diễn đàn
620
 label_message_last: Bài cuối
621
 label_message_new: Tạo bài mới
622
 label_message_posted: Đã thêm bài viết
623
 label_reply_plural: Hồi âm
624
 label_send_information: Gửi thông tin đến người dùng qua email
625
 label_year: Năm
626
 label_month: Tháng
627
 label_week: Tuần
628
 label_date_from: Từ
629
 label_date_to: Đến
630
 label_language_based: Theo ngôn ngữ người dùng
631
 label_sort_by: "Sắp xếp theo %{value}"
632
 label_send_test_email: Gửi một email kiểm tra
633
 label_feeds_access_key_created_on: " chứng thực Atom được tạo ra cách đây %{value}"
634
 label_module_plural: Module
635
 label_added_time_by: "Thêm bởi %{author} cách đây %{age}"
636
 label_updated_time: "Cập nhật cách đây %{value}"
637
 label_jump_to_a_project: Nhảy đến dự án...
638
 label_file_plural: Tập tin
639
 label_changeset_plural: Thay đổi
640
 label_default_columns: Cột mặc định
641
 label_no_change_option: (không đổi)
642
 label_bulk_edit_selected_issues: Sửa nhiều vấn đề
643
 label_theme: Giao diện
644
 label_default: Mặc định
645
 label_search_titles_only: Chỉ tìm trong tựa đề
646
 label_user_mail_option_all: "Mọi sự kiện trên mọi dự án của tôi"
647
 label_user_mail_option_selected: "Mọi sự kiện trên các dự án được chọn..."
648
 label_user_mail_no_self_notified: "Đừng gửi email về các thay đổi do chính tôi thực hiện"
649
 label_registration_activation_by_email: kích hoạt tài khoản qua email
650
 label_registration_manual_activation: kích hoạt tài khoản thủ công
651
 label_registration_automatic_activation: kích hoạt tài khoản tự động
652
 label_display_per_page: "mỗi trang: %{value}"
653
 label_age: Thời gian
654
 label_change_properties: Thay đổi thuộc tính
655
 label_general: Tổng quan
656
 label_scm: SCM
657
 label_plugins: Module
658
 label_ldap_authentication: Chứng thực LDAP
659
 label_downloads_abbr: Số lượng Download
660
 label_optional_description: Mô tả bổ sung
661
 label_add_another_file: Thêm tập tin khác
662
 label_preferences: Cấu hình
663
 label_chronological_order: Bài cũ xếp trước
664
 label_reverse_chronological_order: Bài mới xếp trước
665
 label_incoming_emails: Nhận mail
666
 label_generate_key: Tạo mã
667
 label_issue_watchers: Theo dõi
668

  
669
 button_login: Đăng nhập
670
 button_submit: Gửi
671
 button_save: Lưu
672
 button_check_all: Đánh dấu tất cả
673
 button_uncheck_all: Bỏ dấu tất cả
674
 button_delete: Xóa
675
 button_create: Tạo
676
 button_test: Kiểm tra
677
 button_edit: Sửa
678
 button_add: Thêm
679
 button_change: Đổi
680
 button_apply: Áp dụng
681
 button_clear: Xóa
682
 button_lock: Khóa
683
 button_unlock: Mở khóa
684
 button_download: Tải về
685
 button_list: Liệt kê
686
 button_view: Xem
687
 button_move: Chuyển
688
 button_back: Quay lại
689
 button_cancel: Bỏ qua
690
 button_activate: Kích hoạt
691
 button_sort: Sắp xếp
692
 button_log_time: Thêm thời gian
693
 button_rollback: Quay trở lại phiên bản này
694
 button_watch: Theo dõi
695
 button_unwatch: Bỏ theo dõi
696
 button_reply: Trả lời
697
 button_archive: Đóng băng
698
 button_unarchive: Xả băng
699
 button_reset: Tạo lại
700
 button_rename: Đổi tên
701
 button_change_password: Đổi mật mã
702
 button_copy: Sao chép
703
 button_annotate: Chú giải
704
 button_update: Cập nhật
705
 button_configure: Cấu hình
706
 button_quote: Trích dẫn
707

  
708
 status_active: Đang hoạt động
709
 status_registered: Mới đăng ký
710
 status_locked: Đã khóa
711

  
712
 text_select_mail_notifications: Chọn hành động đối với mỗi email sẽ gửi.
713
 text_regexp_info: ví dụ ^[A-Z0-9]+$
714
 text_min_max_length_info: 0 để chỉ không hạn chế
715
 text_project_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa dự án này và các dữ liệu liên quan ?
716
 text_subprojects_destroy_warning: "Dự án con của : %{value} cũng sẽ bị xóa."
717
 text_workflow_edit: Chọn một vai trò và một vấn đề để sửa quy trình
718
 text_are_you_sure: Bạn chắc chứ?
719
 text_tip_issue_begin_day: ngày bắt đầu
720
 text_tip_issue_end_day: ngày kết thúc
721
 text_tip_issue_begin_end_day: bắt đầu và kết thúc cùng ngày
722
 text_caracters_maximum: "Tối đa %{count} tự."
723
 text_caracters_minimum: "Phải gồm ít nhất %{count} tự."
724
 text_length_between: "Chiều dài giữa %{min} %{max} tự."
725
 text_tracker_no_workflow: Không có quy trình được định nghĩa cho theo dõi này
726
 text_unallowed_characters: Ký tự không hợp lệ
727
 text_comma_separated: Nhiều giá trị được phép (cách nhau bởi dấu phẩy).
728
 text_issues_ref_in_commit_messages: Vấn đề tham khảo và cố định trong ghi chú commit
729
 text_issue_added: "Vấn đề %{id} đã được báo cáo bởi %{author}."
730
 text_issue_updated: "Vấn đề %{id} đã được cập nhật bởi %{author}."
731
 text_wiki_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa trang wiki này và tất cả nội dung của nó ?
732
 text_issue_category_destroy_question: "Một số vấn đề (%{count}) được gán cho danh mục này. Bạn muốn làm ?"
733
 text_issue_category_destroy_assignments: Gỡ bỏ danh mục được phân công
734
 text_issue_category_reassign_to: Gán lại vấn đề cho danh mục này
735
 text_user_mail_option: "Với các dự án không được chọn, bạn chỉ thể nhận được thông báo về các vấn đề bạn đăng theo dõi hoặc liên quan đến bạn (chẳng hạn, vấn đề được gán cho bạn)."
736
 text_no_configuration_data: "Quyền, theo dõi, tình trạng vấn đề quy trình chưa được cấu hình.\nBắt buộc phải nạp cấu hình mặc định. Bạn sẽ thay đổi được sau khi đã nạp."
737
 text_load_default_configuration: Nạp lại cấu hình mặc định
738
 text_status_changed_by_changeset: "Áp dụng trong changeset : %{value}."
739
 text_issues_destroy_confirmation: 'Bạn chắc chắn muốn xóa các vấn đề đã chọn ?'
740
 text_select_project_modules: 'Chọn các module cho dự án:'
741
 text_default_administrator_account_changed: Thay đổi tài khoản quản trị mặc định
742
 text_file_repository_writable: Cho phép ghi thư mục đính kèm
743
 text_minimagick_available: Trạng thái MiniMagick
744
 text_destroy_time_entries_question: "Thời gian %{hours} giờ đã báo cáo trong vấn đề bạn định xóa. Bạn muốn làm tiếp ?"
745
 text_destroy_time_entries: Xóa thời gian báo cáo
746
 text_assign_time_entries_to_project: Gán thời gian báo cáo cho dự án
747
 text_reassign_time_entries: 'Gán lại thời gian báo cáo cho Vấn đề này:'
748
 text_user_wrote: "%{value} đã viết:"
749
 text_user_wrote_in: "%{value} đã viết (%{link}):"
750
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} đối tượng được gán giá trị này."
751
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Gán lại giá trị này:'
752
 text_email_delivery_not_configured: "Cấu hình gửi Email chưa được đặt, chức năng thông báo bị loại bỏ.\nCấu hình máy chủ SMTP của bạn file config/configuration.yml khởi động lại để kích hoạt chúng."
753

  
754
 default_role_manager: 'Điều hành '
755
 default_role_developer: 'Phát triển '
756
 default_role_reporter: Báo cáo
757
 default_tracker_bug: Lỗi
758
 default_tracker_feature: Tính năng
759
 default_tracker_support: Hỗ trợ
760
 default_issue_status_new: Mới
761
 default_issue_status_in_progress: Đang tiến hành
762
 default_issue_status_resolved: Đã được giải quyết
763
 default_issue_status_feedback: Phản hồi
764
 default_issue_status_closed: Đã đóng
765
 default_issue_status_rejected: Từ chối
766
 default_doc_category_user: Tài liệu người dùng
767
 default_doc_category_tech: Tài liệu kỹ thuật
768
 default_priority_low: Thấp
769
 default_priority_normal: Bình thường
770
 default_priority_high: Cao
771
 default_priority_urgent: Khẩn cấp
772
 default_priority_immediate: Trung bình
773
 default_activity_design: Thiết kế
774
 default_activity_development: Phát triển
775

  
776
 enumeration_issue_priorities: Mức độ ưu tiên vấn đề
777
 enumeration_doc_categories: Danh mục tài liệu
778
 enumeration_activities: Hoạt động
779

  
780
 setting_plain_text_mail: Mail dạng text đơn giản (không dùng HTML)
781
 setting_gravatar_enabled: Dùng biểu tượng Gravatar
782
 permission_edit_project: Chỉnh dự án
783
 permission_select_project_modules: Chọn Module
784
 permission_manage_members: Quản lý thành viên
785
 permission_manage_versions: Quản lý phiên bản
786
 permission_manage_categories: Quản lý chủ đề
787
 permission_add_issues: Thêm vấn đề
788
 permission_edit_issues: Sửa vấn đề
789
 permission_manage_issue_relations: Quản lý quan hệ vấn đề
790
 permission_add_issue_notes: Thêm chú thích
791
 permission_edit_issue_notes: Sửa chú thích
792
 permission_edit_own_issue_notes: Sửa chú thích cá nhân
793
 permission_delete_issues: Xóa vấn đề
794
 permission_manage_public_queries: Quản lý truy vấn công cộng
795
 permission_save_queries: Lưu truy vấn
796
 permission_view_gantt: Xem biểu đồ sự kiện
797
 permission_view_calendar: Xem lịch
798
 permission_view_issue_watchers: Xem những người theo dõi
799
 permission_add_issue_watchers: Thêm người theo dõi
800
 permission_log_time: Lưu thời gian đã qua
801
 permission_view_time_entries: Xem thời gian đã qua
802
 permission_edit_time_entries: Xem nhật ký thời gian
803
 permission_edit_own_time_entries: Sửa thời gian đã lưu
804
 permission_manage_news: Quản lý tin mới
805
 permission_comment_news: Chú thích vào tin mới
806
 permission_view_documents: Xem tài liệu
807
 permission_manage_files: Quản lý tập tin
808
 permission_view_files: Xem tập tin
809
 permission_manage_wiki: Quản lý wiki
810
 permission_rename_wiki_pages: Đổi tên trang wiki
811
 permission_delete_wiki_pages: Xóa trang wiki
812
 permission_view_wiki_pages: Xem wiki
813
 permission_view_wiki_edits: Xem lược sử trang wiki
814
 permission_edit_wiki_pages: Sửa trang wiki
815
 permission_delete_wiki_pages_attachments: Xóa tệp đính kèm
816
 permission_protect_wiki_pages: Bảo vệ trang wiki
817
 permission_manage_repository: Quản lý kho lưu trữ
818
 permission_browse_repository: Duyệt kho lưu trữ
819
 permission_view_changesets: Xem các thay đổi
820
 permission_commit_access: Truy cập commit
821
 permission_manage_boards: Quản lý diễn đàn
822
 permission_view_messages: Xem bài viết
823
 permission_add_messages: Gửi bài viết
824
 permission_edit_messages: Sửa bài viết
825
 permission_edit_own_messages: Sửa bài viết cá nhân
826
 permission_delete_messages: Xóa bài viết
827
 permission_delete_own_messages: Xóa bài viết cá nhân
828
 label_example: Ví dụ
829
 text_repository_usernames_mapping: "Lựa chọn hoặc cập nhật ánh xạ người dùng hệ thống với người dùng trong kho lưu trữ.\nKhi người dùng trùng hợp về tên email sẽ được tự động ánh xạ."
830
 permission_delete_own_messages: Xóa thông điệp
831
 label_user_activity: "%{value} hoạt động"
832
 label_updated_time_by: "Cập nhật bởi %{author} cách đây %{age}"
833
 text_diff_truncated: '... Thay đổi này đã được cắt bớt do vượt qua giới hạn kích thước thể hiển thị.'
834
 setting_diff_max_lines_displayed: Số dòng thay đổi tối đa được hiển thị
835
 text_plugin_assets_writable: Cho phép ghi thư mục Plugin
836
 warning_attachments_not_saved: "%{count} file không được lưu."
837
 button_create_and_continue: Tạo và tiếp tục
838
 text_custom_field_possible_values_info: 'Một dòng cho mỗi giá trị'
839
 label_display: Hiển thị
840
 field_editable: Có thể sửa được
841
 setting_repository_log_display_limit: Số lượng tối đa các bản điều chỉnh hiển thị trong file log
842
 setting_file_max_size_displayed: Kích thước tối đa của tệp tin văn bản
843
 field_watcher: Người quan sát
844
 setting_openid: Cho phép đăng nhập và đăng ký dùng OpenID
845
 field_identity_url: OpenID URL
846
 label_login_with_open_id_option: hoặc đăng nhập với OpenID
847
 field_content: Nội dung
848
 label_descending: Giảm dần
849
 label_sort: Sắp xếp
850
 label_ascending: Tăng dần
851
 label_date_from_to: "Từ %{start} tới %{end}"
852
 label_greater_or_equal: ">="
853
 label_less_or_equal: "<="
854
 text_wiki_page_destroy_question: "Trang này %{descendants} trang con trang cháu. Bạn muốn làm tiếp?"
855
 text_wiki_page_reassign_children: Gán lại trang con vào trang mẹ này
856
 text_wiki_page_nullify_children: Giữ trang con như trang gốc
857
 text_wiki_page_destroy_children: Xóa trang con và tất cả trang con cháu của nó
858
 setting_password_min_length: Chiều dài tối thiểu của mật khẩu
859
 field_group_by: Nhóm kết quả bởi
860
 mail_subject_wiki_content_updated: "%{id} trang wiki đã được cập nhật"
861
 label_wiki_content_added: Đã thêm trang Wiki
862
 mail_subject_wiki_content_added: "%{id} trang wiki đã được thêm vào"
863
 mail_body_wiki_content_added: " %{id} trang wiki đã được thêm vào bởi %{author}."
864
 label_wiki_content_updated: Trang Wiki đã được cập nhật
865
 mail_body_wiki_content_updated: " %{id} trang wiki đã được cập nhật bởi %{author}."
866
 permission_add_project: Tạo dự án
867
 setting_new_project_user_role_id: Quyền được gán cho người dùng không phải quản trị viên khi tạo dự án mới
868
 label_view_all_revisions: Xem tất cả bản điều chỉnh
869
 label_tag: Thẻ
870
 label_branch: Nhánh
871
 error_no_tracker_in_project: Không có ai theo dõi dự án này. Hãy kiểm tra lại phần thiết lập cho dự án.
872
 error_no_default_issue_status: Không có vấn đề mặc định được định nghĩa. Vui lòng kiểm tra cấu hình của bạn (Vào "Quản trị -> Trạng thái vấn đề").
873
 text_journal_changed: "%{label} thay đổi từ %{old} tới %{new}"
874
 text_journal_set_to: "%{label} gán cho %{value}"
875
 text_journal_deleted: "%{label} xóa (%{old})"
876
 label_group_plural: Các nhóm
877
 label_group: Nhóm
878
 label_group_new: Thêm nhóm
879
 label_time_entry_plural: Thời gian đã sử dụng
880
 text_journal_added: "%{label} %{value} được thêm"
881
 field_active: Tích cực
882
 enumeration_system_activity: Hoạt động hệ thống
883
 permission_delete_issue_watchers: Xóa người quan sát
884
 version_status_closed: đóng
885
 version_status_locked: khóa
886
 version_status_open: mở
887
 error_can_not_reopen_issue_on_closed_version: Một vấn đề được gán cho phiên bản đã đóng không thể mở lại được
888
 label_user_anonymous: Ẩn danh
889
 button_move_and_follow: Di chuyển và theo
890
 setting_default_projects_modules: Các Module được kích hoạt mặc định cho dự án mới
891
 setting_gravatar_default: Ảnh Gravatar mặc định
892
 field_sharing: Chia sẻ
893
 label_version_sharing_hierarchy: Với thứ bậc dự án
894
 label_version_sharing_system: Với tất cả dự án
895
 label_version_sharing_descendants: Với dự án con
896
 label_version_sharing_tree: Với cây dự án
897
 label_version_sharing_none: Không chia sẻ
898
 error_can_not_archive_project: Dựa án này không thể lưu trữ được
899
 button_copy_and_follow: Sao chép và theo
900
 label_copy_source: Nguồn
901
 setting_issue_done_ratio: Tính toán tỷ lệ hoàn thành vấn đề với
902
 setting_issue_done_ratio_issue_status: Sử dụng trạng thái của vấn đề
903
 error_issue_done_ratios_not_updated: Tỷ lệ hoàn thành vấn đề không được cập nhật.
904
 error_workflow_copy_target: Vui lòng lựa chọn đích của theo dấu và quyền
905
 setting_issue_done_ratio_issue_field: Dùng trường vấn đề
906
 label_copy_same_as_target: Tương tự như đích
907
 label_copy_target: Đích
908
 notice_issue_done_ratios_updated: Tỷ lệ hoàn thành vấn đề được cập nhật.
909
 error_workflow_copy_source: Vui lòng lựa chọn nguồn của theo dấu hoặc quyền
910
 label_update_issue_done_ratios: Cập nhật tỷ lệ hoàn thành vấn đề
911
 setting_start_of_week: Định dạng lịch
912
 permission_view_issues: Xem Vấn đề
913
 label_display_used_statuses_only: Chỉ hiển thị trạng thái đã được dùng bởi theo dõi này
914
 label_revision_id: "Bản điều chỉnh %{value}"
915
 label_api_access_key: Khoá truy cập API
916
 label_api_access_key_created_on: "Khoá truy cập API đựơc tạo cách đây %{value}. Khóa này được dùng cho eDesignLab Client."
917
 label_feeds_access_key: Khoá truy cập Atom
918
 notice_api_access_key_reseted: Khoá truy cập API của bạn đã được đặt lại.
919
 setting_rest_api_enabled: Cho phép dịch vụ web REST
920
 label_missing_api_access_key: Mất Khoá truy cập API
921
 label_missing_feeds_access_key: Mất Khoá truy cập Atom
922
 button_show: Hiện
923
 text_line_separated: Nhiều giá trị được phép(mỗi dòng một giá trị).
924
 setting_mail_handler_body_delimiters: "Cắt bớt email sau những dòng :"
925
 permission_add_subprojects: Tạo Dự án con
926
 label_subproject_new: Thêm dự án con
927
 text_own_membership_delete_confirmation: |-
928
  Bạn đang cố gỡ bỏ một số hoặc tất cả quyền của bạn với dự án này và có thể sẽ mất quyền thay đổi nó sau đó.
929
  Bạn có muốn tiếp tục?
930
 label_close_versions: Đóng phiên bản đã hoàn thành
931
 label_board_sticky: Chú ý
932
 label_board_locked: Đã khóa
933
 permission_export_wiki_pages: Xuất trang wiki
934
 setting_cache_formatted_text: Cache định dạng các ký tự
935
 permission_manage_project_activities: Quản lý hoạt động của dự án
936
 error_unable_delete_issue_status: Không thể xóa trạng thái vấn đề (%{value})
937
 label_profile: Hồ sơ
938
 permission_manage_subtasks: Quản lý tác vụ con
939
 field_parent_issue: Tác vụ cha
940
 label_subtask_plural: Tác vụ con
941
 label_project_copy_notifications: Gửi email thông báo trong khi dự án được sao chép
942
 error_can_not_delete_custom_field: Không thể xóa trường tùy biến
943
 error_unable_to_connect: "Không thể kết nối (%{value})"
944
 error_can_not_remove_role: Quyền này đang được dùng và không thể xóa được.
945
 error_can_not_delete_tracker: Theo dõi này chứa vấn đề và không thể xóa được.
946
 field_principal: Chủ yếu
947
 notice_failed_to_save_members: "Thất bại khi lưu thành viên : %{errors}."
948
 text_zoom_out: Thu nhỏ
949
 text_zoom_in: Phóng to
950
 notice_unable_delete_time_entry: Không thể xóa mục time log.
951
 field_time_entries: Log time
952
 project_module_gantt: Biểu đồ Gantt
953
 project_module_calendar: Lịch
954
 button_edit_associated_wikipage: "Chỉnh sửa trang Wiki liên quan: %{page_title}"
955
 field_text: Trường văn bản
956
 setting_default_notification_option: Tuỳ chọn thông báo mặc định
957
 label_user_mail_option_only_my_events: Chỉ những thứ tôi theo dõi hoặc liên quan
958
 label_user_mail_option_none: Không có sự kiện
959
 field_member_of_group: Nhóm thụ hưởng
960
 field_assigned_to_role: Quyền thụ hưởng
961
 notice_not_authorized_archived_project: Dự án bạn đang có truy cập đã được lưu trữ.
962
 label_principal_search: "Tìm kiếm người dùng hoặc nhóm:"
963
 label_user_search: "Tìm kiếm người dùng:"
964
 field_visible: Nhìn thấy
965
 setting_emails_header: Tiêu đề Email
966
 setting_commit_logtime_activity_id: Cho phép ghi lại thời gian
967
 text_time_logged_by_changeset: "Áp dụng trong changeset : %{value}."
968
 setting_commit_logtime_enabled: Cho phép time logging
969
 notice_gantt_chart_truncated: "Đồ thị đã được cắt bớt bởi  đã vượt qua lượng thông tin tối đa thể hiển thị :(%{max})"
970
 setting_gantt_items_limit: Lượng thông tin tối đa trên đồ thị gantt
971
 description_selected_columns: Các cột được lựa chọn
972
 field_warn_on_leaving_unsaved: Cảnh báo tôi khi rời một trang có các nội dung chưa lưu
973
 text_warn_on_leaving_unsaved: Trang hiện tại chứa nội dung chưa lưu và sẽ bị mất nếu bạn rời trang này.
974
 label_my_queries: Các truy vấn tùy biến
975
 text_journal_changed_no_detail: "%{label} cập nhật"
976
 label_news_comment_added: Bình luận đã được thêm cho một tin tức
977
 button_expand_all: Mở rộng tất cả
978
 button_collapse_all: Thu gọn tất cả
979
 label_additional_workflow_transitions_for_assignee: Chuyển đổi bổ sung cho phép khi người sử dụng là người nhận chuyển nhượng
980
 label_additional_workflow_transitions_for_author: Các chuyển đổi bổ xung được phép khi người dùng là tác giả
981
 label_bulk_edit_selected_time_entries: Sửa nhiều mục đã chọn
982
 text_time_entries_destroy_confirmation: Bạn có chắc chắn muốn xóa bỏ các mục đã chọn?
983
 label_role_anonymous: Ẩn danh
984
 label_role_non_member: Không là thành viên
985
 label_issue_note_added: Ghi chú được thêm
986
 label_issue_status_updated: Trạng thái cập nhật
987
 label_issue_priority_updated: Cập nhật ưu tiên
988
 label_issues_visibility_own: Vấn đề tạo bởi hoặc gán cho người dùng
989
 field_issues_visibility: Vấn đề được nhìn thấy
990
 label_issues_visibility_all: Tất cả vấn đề
991
 permission_set_own_issues_private: Đặt vấn đề sở hữu là riêng tư hoặc công cộng
992
 field_is_private: Riêng tư
993
 permission_set_issues_private: Gán vấn đề là riêng tư hoặc công cộng
994
 label_issues_visibility_public: Tất cả vấn đề không riêng tư
995
 text_issues_destroy_descendants_confirmation: "Hành động này sẽ xóa %{count} tác vụ con."
996
 field_commit_logs_encoding: Mã hóa ghi chú Commit
997
 field_scm_path_encoding: Mã hóa đường dẫn
998
 text_scm_path_encoding_note: "Mặc định: UTF-8"
999
 field_path_to_repository: Đường dẫn tới kho chứa
1000
 field_root_directory: Thư mục gốc
1001
 field_cvs_module: Module
1002
 field_cvsroot: CVSROOT
1003
 text_mercurial_repository_note: Kho chứa cục bộ (vd. /hgrepo, c:\hgrepo)
1004
 text_scm_command: Lệnh
1005
 text_scm_command_version: Phiên bản 
1006
 label_git_report_last_commit: Báo cáo lần Commit cuối cùng cho file và thư mục 
1007
 text_scm_config: Bạn có thể cấu hình lệnh Scm trong file config/configuration.yml. Vui lòng khởi động lại ứng dụng sau khi chỉnh sửa nó.
1008
 text_scm_command_not_available: Lệnh Scm không có sẵn. Vui lòng kiểm tra lại thiết đặt trong phần Quản trị. 
1009
 notice_issue_successful_create: "Vấn đề %{id} đã được tạo." 
1010
 label_between: Ở giữa
1011
 setting_issue_group_assignment: Cho phép gán vấn đề đến các nhóm
1012
 label_diff: Sự khác nhau
1013
 text_git_repository_note: Kho chứa cục bộ và công cộng (vd. /gitrepo, c:\gitrepo)
1014
 description_query_sort_criteria_direction: Chiều sắp xếp
1015
 description_project_scope: Phạm vi tìm kiếm
1016
 description_filter: Lọc
1017
 description_user_mail_notification: Thiết lập email thông báo
1018
 description_message_content: Nội dung thông điệp
1019
 description_available_columns: Các cột có sẵn
1020
 description_issue_category_reassign: Chọn danh mục vấn đề
1021
 description_search: Trường tìm kiếm
1022
 description_notes: Các chú ý
1023
 description_choose_project: Các dự án
1024
 description_query_sort_criteria_attribute: Sắp xếp thuộc tính
1025
 description_wiki_subpages_reassign: Chọn một trang cấp trên
1026
 label_parent_revision: Cha
1027
 label_child_revision: Con
1028
 error_scm_annotate_big_text_file: Các mục không được chú thích, vì nó vượt quá kích thước tập tin văn bản tối đa.
1029
 setting_default_issue_start_date_to_creation_date: Sử dụng thời gian hiện tại khi tạo vấn đề mới
1030
 button_edit_section: Soạn thảo sự lựa chọn này
1031
 setting_repositories_encodings: Mã hóa kho chứa
1032
 description_all_columns: Các cột
1033
 button_export: Export
1034
 label_export_options: "%{export_format} tùy chọn Export"
1035
 error_attachment_too_big: "File này không thể tải lên  vượt quá kích thước cho phép : (%{max_size})"
1036
 notice_failed_to_save_time_entries: "Lỗi khi lưu %{count} lần trên %{total} sự lựa chọn : %{ids}."
1037
 label_x_issues:
1038
  zero: 0 vấn đề
1039
  one:  1 vấn đề
1040
  other: "%{count} vấn đề"
1041
 label_repository_new: Kho lưu trữ mới
1042
 field_repository_is_default: Kho lưu trữ chính
1043
 label_copy_attachments: Copy các file đính kèm
1044
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1045
 label_completed_versions: Các phiên bản hoàn thành
1046
 text_project_identifier_info: Chỉ cho phép chữ cái thường (a-z), con số và dấu gạch ngang.<br />Sau khi lưu, chỉ số ID không thể thay đổi.
1047
 field_multiple: Nhiều giá trị
1048
 setting_commit_cross_project_ref: Sử dụng thời gian hiện tại khi tạo vấn đề mới
1049
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Thêm ghi chú của tôi và loại bỏ các thay đổi khác 
1050
 text_issue_conflict_resolution_overwrite: Áp dụng thay đổi bằng bất cứ giá nào, ghi chú trước đó có thể bị ghi đè
1051
 notice_issue_update_conflict: Vấn đề này đã được cập nhật bởi một người dùng khác trong khi bạn đang chỉnh sửa nó.
1052
 text_issue_conflict_resolution_cancel: "Loại bỏ tất cả các thay đổi hiển thị lại %{link}"
1053
 permission_manage_related_issues: Quản lý các vấn đề liên quan
1054
 field_auth_source_ldap_filter: Bộ lọc LDAP
1055
 label_search_for_watchers: Tìm kiếm người theo dõi để thêm
1056
 notice_account_deleted: Tài khoản của bạn đã được xóa vĩnh viễn.
1057
 button_delete_my_account: Xóa tài khoản của tôi
1058
 setting_unsubscribe: Cho phép người dùng xóa Account
1059
 text_account_destroy_confirmation: |-
1060
  Bạn đồng ý không ?
1061
  Tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn, không thể khôi phục lại!
1062
 error_session_expired: Phiên làm việc của bạn bị quá hạn, hãy đăng nhập lại 
1063
 text_session_expiration_settings: "Chú ý : Thay đổi các thiết lập này thể gây hiệu hóa Session hiện tại"
1064
 setting_session_lifetime: Thời gian tồn tại lớn nhất của Session
1065
 setting_session_timeout: Thời gian vô hiệu hóa Session
1066
 label_session_expiration: Phiên làm việc bị quá hạn
1067
 permission_close_project: Đóng / Mở lại dự án
1068
 button_close: Đóng
1069
 button_reopen: Mở lại
1070
 project_status_active: Kích hoạt
1071
 project_status_closed: Đã đóng
1072
 project_status_archived: Lưu trữ
1073
 text_project_closed: Dự án này đã đóng và chỉ đọc
1074
 notice_user_successful_create: "Người dùng %{id} đã được tạo."
1075
 field_core_fields: Các trường tiêu chuẩn
1076
 field_timeout: Quá hạn
1077
 setting_thumbnails_enabled: Hiển thị các thumbnail đính kèm
1078
 setting_thumbnails_size: Kích thước Thumbnails(pixel)
1079
 setting_session_lifetime: Thời gian tồn tại lớn nhất của Session
1080
 setting_session_timeout: Thời gian vô hiệu hóa Session
1081
 label_status_transitions: Trạng thái chuyển tiếp
1082
 label_fields_permissions: Cho phép các trường
1083
 label_readonly: Chỉ đọc
1084
 label_required: Yêu cầu
1085
 text_repository_identifier_info: Chỉ có các chữ thường (a-z), các số (0-9), dấu gạch ngang và gạch dưới là hợp lệ.<br />Khi đã lưu, tên định danh sẽ không thể thay đổi.
1086
 field_board_parent: Diễn đàn cha
1087
 label_attribute_of_project: "Của dự án : %{name}"
1088
 label_attribute_of_author: "Của tác giả : %{name}"
1089
 label_attribute_of_assigned_to: "Được phân công bởi %{name}"
1090
 label_attribute_of_fixed_version: "Phiên bản mục tiêu của %{name}"
1091
 label_copy_subtasks: Sao chép các nhiệm vụ con
1092
 label_copied_to: Sao chép đến
1093
 label_copied_from: Sao chép từ
1094
 label_any_issues_in_project: Bất kỳ vấn đề nào trong dự án
1095
 label_any_issues_not_in_project: Bất kỳ vấn đề nào không thuộc dự án
1096
 field_private_notes: Ghi chú riêng tư
1097
 permission_view_private_notes: Xem ghi chú riêng tư
1098
 permission_set_notes_private: Đặt ghi chú thành riêng tư
1099
 label_no_issues_in_project: Không có vấn đề nào trong dự án
1100
 label_any: tất cả
1101
 label_last_n_weeks: "%{count} tuần qua"
1102
 setting_cross_project_subtasks: Cho phép các nhiệm vụ con liên dự án
1103
 label_cross_project_descendants: Trong các dự án con
1104
 label_cross_project_tree: Trong cùng cây dự án
1105
 label_cross_project_hierarchy: Trong dự án cùng cấp bậc
1106
 label_cross_project_system: Trong tất cả các dự án
1107
 button_hide: Ẩn
1108
 setting_non_working_week_days: Các ngày không làm việc
1109
 label_in_the_next_days: Trong tương lai
1110
 label_in_the_past_days: Trong quá khứ
1111
 label_attribute_of_user: "Của người dùng %{name}"
1112
 text_turning_multiple_off: Nếu bạn vô hiệu hóa nhiều giá trị, chúng sẽ bị loại bỏ để duy trì chỉ có một giá trị cho mỗi mục.
1113
 label_attribute_of_issue: "Vấn đề của %{name}"
1114
 permission_add_documents: Thêm tài liệu
1115
 permission_edit_documents: Soạn thảo tài liệu
1116
 permission_delete_documents: Xóa tài liệu
1117
 label_gantt_progress_line: Tiến độ
1118
 setting_jsonp_enabled: Cho phép trợ giúp JSONP
1119
 field_inherit_members: Các thành viên kế thừa
1120
 field_closed_on: Đã đóng
1121
 field_generate_password: Tạo mật khẩu
1122
 setting_default_projects_tracker_ids: Trình theo dõi mặc định cho các dự án mới
1123
 label_total_time: Tổng cộng
1124
 notice_account_not_activated_yet: Bạn chưa kích hoạt tài khoản của mình. Nếu bạn muốn
1125
   nhận email kích hoạt mới, vui lòng <a href="%{url}">nhấp vào liên kết này</a>.
1126
 notice_account_locked: Tài khoản của bạn bị khóa.
1127
 label_hidden: Ẩn
1128
 label_visibility_private: chỉ với tôi
1129
 label_visibility_roles: chỉ với những vai trò này
1130
 label_visibility_public: cho bất kỳ người dùng nào
1131
 field_must_change_passwd: Phải thay đổi mật khẩu ở lần đăng nhập tiếp theo
1132
 notice_new_password_must_be_different: Mật khẩu mới phải khác với mật khẩu hiện tại
1133
 setting_mail_handler_excluded_filenames: Loại trừ các tệp đính kèm theo tên
1134
 text_convert_available: Chuyển đổi ImageMagick có sẵn (tùy chọn)
1135
 label_link: Link
1136
 label_only: chỉ
1137
 label_drop_down_list: danh sách thả xuống
1138
 label_checkboxes: checkboxes
1139
 label_link_values_to: Liên kết các giá trị với URL
1140
 setting_force_default_language_for_anonymous: Bắt buộc ngôn ngữ mặc định cho người dùng ẩn danh
1141
 setting_force_default_language_for_loggedin: Bắt buộc ngôn ngữ mặc định cho người dùng đã đăng nhập
1142
 label_custom_field_select_type: Chọn loại đối tượng mà trường tùy chỉnh được đính kèm
1143
 label_issue_assigned_to_updated: Đã cập nhật người được gán
1144
 label_check_for_updates: Kiểm tra cập nhật
1145
 label_latest_compatible_version: Phiên bản tương thích mới nhất
1146
 label_unknown_plugin: Plugin không xác định
1147
 label_radio_buttons: nút radio
1148
 label_group_anonymous: Người dùng ẩn danh
1149
 label_group_non_member: Người dùng không phải thành viên
1150
 label_add_projects: Thêm dự án
1151
 field_default_status: Trạng thái mặc định
1152
 text_subversion_repository_note: ' dụ: file:///, http://, https://, svn://, svn+[tunnelscheme]://'
1153
 field_users_visibility: Khả năng hiển thị của người dùng
1154
 label_users_visibility_all: Tất cả người dùng đang hoạt động
1155
 label_users_visibility_members_of_visible_projects: Thành viên của các dự án hiển thị
1156
 label_edit_attachments: Chỉnh sửa tệp đính kèm
1157
 setting_link_copied_issue: Liên kết các vấn đề dựa trên bản sao
1158
 label_link_copied_issue: Đã sao chép liên kết vấn đề
1159
 label_ask: Hỏi
1160
 label_search_attachments_yes: Tìm kiếm tên tệp đính kèm và mô tả
1161
 label_search_attachments_no: Không tìm kiếm tệp đính kèm
1162
 label_search_attachments_only: Chỉ tìm kiếm tệp đính kèm
1163
 label_search_open_issues_only: Chỉ các vấn đề mở
1164
 field_address: Địa chỉ
1165
 setting_max_additional_emails: Số lượng địa chỉ email bổ sung tối đa
1166
 label_email_address_plural: Emails
1167
 label_email_address_add: Thêm địa chỉ email
1168
 label_enable_notifications: Bật thông báo
1169
 label_disable_notifications: Vô hiệu hóa thông báo
1170
 setting_search_results_per_page: Kết quả tìm kiếm trên mỗi trang
1171
 label_blank_value: trống
1172
 permission_copy_issues: Sao chép vấn đề
1173
 error_password_expired: Mật khẩu của bạn đã hết hạn hoặc quản trị viên yêu cầu bạn thay đổi nó.
1174
 field_time_entries_visibility: Hiển thị nhật ký thời gian
1175
 setting_password_max_age: Yêu cầu thay đổi mật khẩu sau
1176
 label_parent_task_attributes: Thuộc tính nhiệm vụ cha
1177
 label_parent_task_attributes_derived: Được tính toán từ các nhiệm vụ con
1178
 label_parent_task_attributes_independent: Độc lập với các nhiệm vụ con
1179
 label_time_entries_visibility_all: Tất cả các mục thời gian
1180
 label_time_entries_visibility_own: Các mục thời gian do người dùng tạo
1181
 label_member_management: Quản lý thành viên
1182
 label_member_management_all_roles: Tất cả các vai trò
1183
 label_member_management_selected_roles_only: Chỉ những vai trò này
1184
 label_password_required: Xác nhận mật khẩu của bạn để tiếp tục
1185
 label_total_spent_time: Tổng thời gian sử dụng
1186
 notice_import_finished: "%{count} mục đã được nhập"
1187
 notice_import_finished_with_errors: "không thể nhập %{count} trong tổng số %{total} mục"
1188
 error_invalid_file_encoding: Tệp không phải là tệp được mã hóa %{encoding} hợp lệ
1189
 error_invalid_csv_file_or_settings: Tệp không phải là CSV hoặc không khớp với cài đặt bên dưới
1190
 error_can_not_read_import_file: Đã xảy ra lỗi khi đọc tệp để nhập
1191
 permission_import_issues: Nhập các vấn đề
1192
 label_import_issues: Nhập các vấn đề
1193
 label_select_file_to_import: Chọn tệp để nhập
1194
 label_fields_separator: Dấu phân tách trường
1195
 label_fields_wrapper: Trình bao bọc trường
1196
 label_encoding: Mã hóa
1197
 label_comma_char: Dấu phẩy
1198
 label_semi_colon_char: Dấu chấm phẩy
1199
 label_quote_char: Dấu nháy đơn
1200
 label_double_quote_char: Dấu nháy kép
1201
 label_fields_mapping: Ánh xạ trường
1202
 label_file_content_preview: Xem trước nội dung tệp
1203
 label_create_missing_values: Tạo các giá trị còn thiếu
1204
 button_import: Import
1205
 field_total_estimated_hours: Tổng thời gian ước tính
1206
 label_api: API
1207
 label_total_plural: Tổng
1208
 label_assigned_issues: Các vấn đề được giao
1209
 label_field_format_enumeration: Danh sách khóa / giá trị
1210
 label_f_hour_short: '%{value} h'
1211
 field_default_version: Phiên bản mặc định
1212
 error_attachment_extension_not_allowed: Phần mở rộng của tệp đính kèm %{extension} không được phép
1213
 setting_attachment_extensions_allowed: Các phần mở rộng được phép
1214
 setting_attachment_extensions_denied: Phần mở rộng không được phép
1215
 label_any_open_issues: bất kỳ vấn đề mở
1216
 label_no_open_issues: các vấn đề không mở
1217
 label_default_values_for_new_users: Giá trị mặc định cho người dùng mới
1218
 error_ldap_bind_credentials: Tài khoản / Mật khẩu LDAP không hợp lệ
1219
 setting_sys_api_key: Mã số API
1220
 setting_lost_password: Phục hồi mật mã
1221
 mail_subject_security_notification: Thông báo bảo mật
1222
 mail_body_security_notification_change: ! '%{field} vừa thay đổi.'
1223
 mail_body_security_notification_change_to: ! '%{field} vừa thay đổi thành %{value}.'
1224
 mail_body_security_notification_add: ! '%{field} %{value} đã thêm.'
1225
 mail_body_security_notification_remove: ! '%{field} %{value} đã xóa.'
1226
 mail_body_security_notification_notify_enabled: Địa chỉ email %{value} nhận được thông báo.
1227
 mail_body_security_notification_notify_disabled: Địa chỉ email %{value} không còn nhận thông báo.
1228
 mail_body_settings_updated: ! 'Các cài đặt sau đã được thay đổi:'
1229
 field_remote_ip: địa chỉ IP
1230
 label_wiki_page_new: Trang wiki mới
1231
 label_relations: Mối quan hệ
1232
 button_filter: Lọc
1233
 mail_body_password_updated: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1234
 label_no_preview: Không có xem trước
1235
 error_no_tracker_allowed_for_new_issue_in_project: Dự án không có bất kỳ trình theo dõi nào mà bạn có thể tạo ra một vấn đề
1236
 label_tracker_all: Tất cả các trình theo dõi
1237
 label_new_project_issue_tab_enabled: Hiển thị tab "Vấn đề mới"
1238
 setting_new_item_menu_tab: Tab menu dự án để tạo các đối tượng mới
1239
 label_new_object_tab_enabled: Hiển thị menu thả xuống "+"
1240
 error_no_projects_with_tracker_allowed_for_new_issue: Không có dự án nào có trình theo dõi mà bạn có thể tạo ra vấn đề
1241
 field_textarea_font: Phông chữ được sử dụng cho các văn bản
1242
 label_font_default: Phông chữ mặc định
1243
 label_font_monospace: Phông chữ liền mạch
1244
 label_font_proportional: Phông chữ tỷ lệ
1245
 setting_timespan_format: Định dạng khoảng thời gian
1246
 label_table_of_contents: Mục lục
1247
 setting_commit_logs_formatting: Áp dụng định dạng văn bản cho tin nhắn commit
1248
 setting_mail_handler_enable_regex: Cho phép biểu thức chính quy
1249
 error_move_of_child_not_possible: 'Tác vụ con %{child} không thể chuyển đến dự án mới: %{errors}'
1250
 error_cannot_reassign_time_entries_to_an_issue_about_to_be_deleted: Không thể gán lại thời gian đã dành cho một vấn đề đã bị xóa
1251
 setting_timelog_required_fields: Các trường bắt buộc cho nhật ký thời gian
1252
 label_attribute_of_object: '%{object_name}''s %{name}'
1253
 label_user_mail_option_only_assigned: Chỉ dành cho những thứ tôi theo dõi hoặc tôi được gán
1254
 label_user_mail_option_only_owner: Chỉ những thứ tôi theo dõi hoặc tôi là chủ sở hữu
1255
 warning_fields_cleared_on_bulk_edit: Các thay đổi sẽ dẫn đến việc tự động xóa các giá trị từ một hoặc nhiều trường trên các đối tượng đã chọn
1256
 field_updated_by: Cập nhật bởi
1257
 field_last_updated_by: Cập nhật lần cuối bởi
1258
 field_full_width_layout: Bố cục chiều rộng đầy đủ
1259
 label_last_notes: Ghi chú mới nhất
1260
 field_digest: Checksum
1261
 field_default_assigned_to: Người được gán mặc định
1262
 setting_show_custom_fields_on_registration: Hiển thị các trường tùy chỉnh khi đăng ký
1263
 permission_view_news: Xem tin tức
1264
 label_no_preview_alternative_html: Không có xem trước, tệp thay thế %{link} .
1265
 label_no_preview_download: Download
1266
 setting_close_duplicate_issues: Tự động đóng các vấn đề trùng lặp
1267
 error_exceeds_maximum_hours_per_day: Không thể ghi lại hơn %{max_hours} giờ trong cùng một ngày (%{logged_hours} giờ đã được ghi)
1268
 setting_time_entry_list_defaults: Danh sách Timelog mặc định
1269
 setting_timelog_accept_0_hours: Chấp nhận nhật ký thời gian với 0 giờ
1270
 setting_timelog_max_hours_per_day: Số giờ tối đa có thể được ghi lại mỗi ngày và người dùng
1271
 label_x_revisions: "%{count} bản điều chỉnh"
1272
 error_can_not_delete_auth_source: Chế độ xác thực này đang được sử dụng và không thể bị xóa.
1273
 button_actions: Hành động
1274
 mail_body_lost_password_validity: Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể thay đổi mật khẩu một lần bằng cách sử dụng liên kết này.
1275
 text_login_required_html: Khi không yêu cầu xác thực, các dự án công khai và nội dung của chúng sẽ được công khai trên mạng. Bạn có thể <a href="%{anonymous_role_path}">chỉnh sửa các quyền hiện hành</a>.
1276
 label_login_required_yes: 'Yes'
1277
 label_login_required_no: Không, cho phép truy cập ẩn danh vào các dự án công cộng
1278
 text_project_is_public_non_member: Các dự án công khai và nội dung của chúng có sẵn cho tất cả người dùng đã đăng nhập.
1279
 text_project_is_public_anonymous: Các dự án công cộng và nội dung của chúng được công khai trên mạng.
1280
 label_version_and_files: Có (%{count}) phiên bản và tệp
1281
 label_ldap: LDAP
1282
 label_ldaps_verify_none: LDAPS (không cần kiểm tra chứng chỉ)
1283
 label_ldaps_verify_peer: LDAPS
1284
 label_ldaps_warning: Bạn nên sử dụng kết nối LDAPS được mã hóa với kiểm tra chứng chỉ để ngăn chặn bất kỳ thao tác nào trong quá trình xác thực.
1285
 label_nothing_to_preview: Không có gì để xem trước
1286
 error_token_expired: Liên kết khôi phục mật khẩu này đã hết hạn, vui lòng thử lại.
1287
 error_spent_on_future_date: Không thể ghi lại thời gian vào một ngày trong tương lai
1288
 setting_timelog_accept_future_dates: Chấp nhận nhật ký thời gian vào các ngày trong tương lai
1289
 label_delete_link_to_subtask: Xóa quan hệ
1290
 error_not_allowed_to_log_time_for_other_users: Bạn không được phép ghi lại thời gian cho những người dùng khác
1291
 permission_log_time_for_other_users: Ghi nhật ký dành thời gian cho những người dùng khác
1292
 label_tomorrow: Ngày mai
1293
 label_next_week: tuần tới
1294
 label_next_month: tháng tiếp theo
1295
 text_role_no_workflow: Không có quy trình làm việc nào được xác định cho vai trò này
1296
 text_status_no_workflow: Không có trình theo dõi nào sử dụng trạng thái này trong quy trình làm việc
1297
 setting_mail_handler_preferred_body_part: Phần ưu tiên của email nhiều phần (HTML)
1298
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Hiển thị các thay đổi trạng thái trong chủ đề thư thông báo vấn đề
1299
 label_inherited_from_parent_project: Kế thừa từ dự án cha
1300
 label_inherited_from_group: Được kế thừa từ nhóm %{name}
1301
 label_trackers_description: Mô tả trình theo dõi
1302
 label_open_trackers_description: Xem tất cả mô tả của trình theo dõi
1303
 label_preferred_body_part_text: Text
1304
 label_preferred_body_part_html: HTML (thực nghiệm)
1305
 field_parent_issue_subject: Chủ đề của tác vụ cha
1306
 permission_edit_own_issues: Chỉnh sửa các vấn đề riêng
1307
 text_select_apply_tracker: Chọn trình theo dõi
1308
 label_updated_issues: Các vấn đề đã cập nhật
1309
 text_avatar_server_config_html: Máy chủ avatar hiện tại là <a href="%{url}">%{url}</a>. Bạn có thể cấu hình nó trong config/config.yml.
1310
 setting_gantt_months_limit: Số tháng tối đa được hiển thị trên biểu đồ gantt
1311
 permission_import_time_entries: Nhập các mục thời gian
1312
 label_import_notifications: Gửi thông báo qua email trong quá trình nhập
1313
 text_gs_available: Hỗ trợ ImageMagick PDF có sẵn (tùy chọn)
1314
 field_recently_used_projects: Số lượng dự án được sử dụng gần đây trong jump box
1315
 label_optgroup_bookmarks: Bookmarks
1316
 label_optgroup_others: Các dự án khác
1317
 label_optgroup_recents: Được sử dụng gần đây
1318
 button_project_bookmark: Thêm bookmark
1319
 button_project_bookmark_delete: Xóa bookmark
1320
 field_history_default_tab: Tab mặc định lịch sử của vấn đề
1321
 label_issue_history_properties: Thay đổi thuộc tính
1322
 label_issue_history_notes: Ghi chú
1323
 label_last_tab_visited: Tab được truy cập lần cuối
1324
 field_unique_id: ID duy nhất
1325
 text_no_subject: không chủ đề
1326
 setting_password_required_char_classes: Các ký tự bắt buộc cho mật khẩu
1327
 label_password_char_class_uppercase: chữ viết hoa
1328
 label_password_char_class_lowercase: chữ viết thường
1329
 label_password_char_class_digits: chữ số
1330
 label_password_char_class_special_chars: ký tự đặc biệt
1331
 text_characters_must_contain: Cần phải chứa %{character_classes}.
1332
 label_starts_with: bắt đầu với
1333
 label_ends_with: kết thúc bằng
1334
 label_issue_fixed_version_updated: Đã cập nhật phiên bản đích
1335
 setting_project_list_defaults: Danh sách dự án mặc định
1336
 label_display_type: Hiển thị kết quả dưới dạng
1337
 label_display_type_list: Danh sách
1338
 label_display_type_board: Bảng
1339
 label_my_bookmarks: Đánh dấu của tôi
1340
 label_import_time_entries: Nhập các mục thời gian
1341
 field_toolbar_language_options: Thanh công cụ tô sáng mã nguồn
1342
 label_user_mail_notify_about_high_priority_issues_html: Đồng thời thông báo cho tôi về các vấn đề có mức độ ưu tiên <em>%{prio}</em> trở lên
1343
 label_assign_to_me: Gán cho tôi
1344
 notice_issue_not_closable_by_open_tasks: Không thể đóng vấn đề này vì có ít nhất một tác vụ con đang mở.
1345
 notice_issue_not_closable_by_blocking_issue: Không thể đóng vấn đề này vì nó bị chặn bởi ít nhất một vấn đề đang mở.
1346
 notice_issue_not_reopenable_by_closed_parent_issue: Không thể mở lại vấn đề này vì vấn đề cha của nó đã bị đóng.
1347
 error_bulk_download_size_too_big: Không thể tải xuống hàng loạt các tệp đính kèm này vì tổng kích thước tệp vượt quá kích thước tối đa cho phép (%{max_size})
1348
 setting_bulk_download_max_size: Tổng kích thước tối đa để tải xuống hàng loạt
1349
 label_download_all_attachments: Tải xuống tất cả các tệp
1350
 error_attachments_too_many: Không thể tải tệp này lên vì nó vượt quá số tệp tối đa có thể được đính kèm đồng thời (%{max_number_of_files})
1351
 setting_email_domains_allowed: Tên miền email được phép
1352
 setting_email_domains_denied: Tên miền email bị cấm
1353
 field_passwd_changed_on: Mật khẩu được thay đổi lần cuối
1354
 label_relations_mapping: Ánh xạ quan hệ
1355
 label_import_users: Nhập người dùng
1356
 label_days_to_html: "%{days} ngày đến %{date}"
1357
 setting_twofa: Xác thực hai yếu tố
1358
 label_optional: không bắt buộc
1359
 label_required_lower: bắt buộc
1360
 button_disable: Cấm
1361
 twofa__totp__name: Ứng dụng Authenticator
1362
 twofa__totp__text_pairing_info_html: Quét mã QR này hoặc nhập vào ứng dụng TOTP như <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447">Google Authenticator</a>, <a href="https://authy.com/download/">Authy</a>, <a href="https://guide.duo.com/third-party-accounts">Duo Mobile</a>) sau đó nhập mã vào trường bên dưới để kích hoạt xác thực hai yếu tố.
1363
 twofa__totp__label_plain_text_key: Phím văn bản thuần túy
1364
 twofa__totp__label_activate: Bật ứng dụng xác thực
1365
 twofa_currently_active: 'Hiện đang kích hoạt: %{twofa_scheme_name}'
1366
 twofa_not_active: Không được kích hoạt
1367
 twofa_label_code: Code
1368
 twofa_hint_disabled_html: Thiết lập <strong>%{label}</strong> sẽ vô hiệu hóa và hủy ghép nối thiết bị xác thực hai yếu tố cho tất cả người dùng.
1369
 twofa_hint_required_html: Thiết lập <strong>%{label}</strong> sẽ yêu cầu tất cả người dùng thiết lập xác thực hai yếu tố ở lần đăng nhập tiếp theo của họ.
1370
 twofa_label_setup: Bật xác thực hai yếu tố
1371
 twofa_label_deactivation_confirmation: Tắt xác thực hai yếu tố
1372
 twofa_notice_select: 'Vui lòng chọn lược đồ hai yếu tố bạn muốn sử dụng:'
1373
 twofa_warning_require: Quản trị viên yêu cầu bạn bật xác thực hai yếu tố.
1374
 twofa_activated: Đã bật xác thực hai yếu tố thành công. Bạn nên <a data-method="post" href="%{bc_path}">tạo mã dự phòng</a> cho tài khoản của mình.
1375
 twofa_deactivated: Xác thực hai yếu tố bị vô hiệu hóa.
1376
 twofa_mail_body_security_notification_paired: Đã bật xác thực hai yếu tố thành công bằng cách sử dụng %{field}.
1377
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: Xác thực hai yếu tố bị vô hiệu hóa cho tài khoản của bạn.
1378
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: Đã tạo mã dự phòng xác thực hai yếu tố mới.
1379
 twofa_mail_body_backup_code_used: Mã dự phòng xác thực hai yếu tố đã được sử dụng.
1380
 twofa_invalid_code: Mã không hợp lệ hoặc hết hạn.
1381
 twofa_label_enter_otp: Vui lòng nhập mã xác thực hai yếu tố của bạn.
1382
 twofa_too_many_tries: Quá nhiều lần thử
1383
 twofa_resend_code: Gửi lại mã
1384
 twofa_code_sent: Mã xác thực đã được gửi cho bạn.
1385
 twofa_generate_backup_codes: Tạo mã dự phòng
1386
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: Điều này sẽ làm mất hiệu lực của tất cả các mã dự phòng hiện có và tạo ra những mã mới. Bạn có muốn tiếp tục không?
1387
 twofa_notice_backup_codes_generated: Mã dự phòng của bạn đã được tạo.
1388
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: Mã dự phòng mới đã được tạo. Các mã hiện có của bạn từ %{time} hiện không hợp lệ.
1389
 twofa_label_backup_codes: Mã dự phòng xác thực hai yếu tố
1390
 twofa_text_backup_codes_hint: Sử dụng các mã này thay vì mật khẩu dùng một lần nếu bạn không có quyền truy cập vào yếu tố thứ hai của mình. Mỗi mã chỉ được sử dụng một lần. Nên in và cất chúng ở nơi an toàn.
1391
 twofa_text_backup_codes_created_at: Mã dự phòng đã tạo %{datetime}.
1392
 twofa_backup_codes_already_shown: Không thể hiển thị lại mã dự phòng, vui lòng <a data-method="post" href="%{bc_path}">tạo mã dự phòng mới</a> nếu được yêu cầu.
1393
 error_can_not_execute_macro_html: Lỗi thực thi macro <strong>%{name}</strong> - (%{error})
1394
 error_macro_does_not_accept_block: Macro này không chấp nhận một khối văn bản
1395
 error_childpages_macro_no_argument: Không có đối số, macro này chỉ có thể được gọi từ các trang wiki
1396
 error_circular_inclusion: Đã phát hiện bao gồm hình tròn
1397
 error_page_not_found: Không tìm thấy trang
1398
 error_filename_required: Tên tệp bắt buộc
1399
 error_invalid_size_parameter: Tham số kích thước không hợp lệ
1400
 error_attachment_not_found: Phần đính kèm %{name} không tìm thấy
1401
 permission_delete_project: Xóa dự án
  (1-1/1)