راهنمای نصب » History » Version 4

حجت‌اله م, 2018-08-19 21:23

1 1 حجت‌اله م
h1. راهنمای نصب
2 4 حجت‌اله م
این مستند نصب برای نصب ردماین ۳.۰ به بالا در حال نگارش است برای مستندات نصب نسخه های پایین تر، به مستندات انگلیسی(  "نسخه ۱.۴تا ۲.۶":http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineInstall/263 ) همین سایت مراجعه کنید. 
3 3 حجت‌اله م
4 1 حجت‌اله م
الزامات
5 1 حجت‌اله م
سیستم عامل
6 1 حجت‌اله م
 
7 1 حجت‌اله م
Redmine باید روی " یونیکس و لینوکس، مکینتاش، مک و سیستم‌های ویندوز سروری که روبی در آن در دسترس است . 
8 3 حجت‌اله م
9 3 حجت‌اله م
10 3 حجت‌اله م
نسخه ردماین 	نسخه های پشتیبانی شده روبی 	نسخه ریلز استفاده شده
11 3 حجت‌اله م
4.0 (upcoming) 	ruby 2.2(2.2.2 and later), 2.3, 2.41 	Rails 5.1
12 3 حجت‌اله م
3.4 	ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22, 2.3, 2.41 	Rails 4.2
13 3 حجت‌اله م
3.3 	ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22, 2.3 	Rails 4.2
14 3 حجت‌اله م
3.2 	ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22 	Rails 4.2
15 3 حجت‌اله م
 
16 1 حجت‌اله م
17 1 حجت‌اله م
18 4 حجت‌اله م
برای نصب ردماین روی ویندوز و لینوکس و ... از بسته های آماده     "bitnami":https://bitnami.com/stack/redmine هم می توانید استفاده کنید.
19 2 حجت‌اله م
20 4 حجت‌اله م
21 1 حجت‌اله م
*** این صفحه در حال تکمیل است ***