راهنمای نصب » History » Version 5

حجت‌اله م, 2018-08-19 21:38

1 1 حجت‌اله م
h1. راهنمای نصب
2 4 حجت‌اله م
این مستند نصب برای نصب ردماین ۳.۰ به بالا در حال نگارش است برای مستندات نصب نسخه های پایین تر، به مستندات انگلیسی( "نسخه ۱.۴تا ۲.۶":http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineInstall/263 ) همین سایت مراجعه کنید. 
3 3 حجت‌اله م
4 1 حجت‌اله م
الزامات
5 1 حجت‌اله م
سیستم عامل
6 1 حجت‌اله م
 
7 1 حجت‌اله م
Redmine باید روی " یونیکس و لینوکس، مکینتاش، مک و سیستم‌های ویندوز سروری که روبی در آن در دسترس است . 
8 3 حجت‌اله م
9 3 حجت‌اله م
10 3 حجت‌اله م
نسخه ردماین 	نسخه های پشتیبانی شده روبی 	نسخه ریلز استفاده شده
11 3 حجت‌اله م
4.0 (upcoming) 	ruby 2.2(2.2.2 and later), 2.3, 2.41 	Rails 5.1
12 3 حجت‌اله م
3.4 	ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22, 2.3, 2.41 	Rails 4.2
13 3 حجت‌اله م
3.3 	ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22, 2.3 	Rails 4.2
14 3 حجت‌اله م
3.2 	ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22 	Rails 4.2
15 3 حجت‌اله م
 
16 5 حجت‌اله م
 	
17 5 حجت‌اله م
<table>
18 5 حجت‌اله م
		<tbody><tr>
19 5 حجت‌اله م
			<th>نسخه ردماین</th>
20 5 حجت‌اله م
			<th>نسخه های پشتیبانی شده روبی</th>
21 5 حجت‌اله م
			<th>نسخه ریلز استفاده شده</th>
22 5 حجت‌اله م
		</tr>
23 5 حجت‌اله م
		<tr>
24 5 حجت‌اله م
			<td>4.0 (upcoming)  </td>
25 5 حجت‌اله م
			<td>ruby 2.2(2.2.2 and later), 2.3, 2.4<sup><a href="#fn1">1</a></sup>                  </td>
26 5 حجت‌اله م
			<td>Rails 5.1      </td>
27 5 حجت‌اله م
		</tr>
28 5 حجت‌اله م
		<tr>
29 5 حجت‌اله م
			<td>3.4        </td>
30 5 حجت‌اله م
			<td>ruby 1.9.3<sup><a href="#fn4">4</a></sup>, 2.0.0<sup><a href="#fn3">3</a></sup>, 2.1, 2.2<sup><a href="#fn2">2</a></sup>, 2.3, 2.4<sup><a href="#fn1">1</a></sup>     </td>
31 5 حجت‌اله م
			<td>Rails 4.2      </td>
32 5 حجت‌اله م
		</tr>
33 5 حجت‌اله م
		<tr>
34 5 حجت‌اله م
			<td>3.3        </td>
35 5 حجت‌اله م
			<td>ruby 1.9.3<sup><a href="#fn4">4</a></sup>, 2.0.0<sup><a href="#fn3">3</a></sup>, 2.1, 2.2<sup><a href="#fn2">2</a></sup>, 2.3         </td>
36 5 حجت‌اله م
			<td>Rails 4.2      </td>
37 5 حجت‌اله م
		</tr>
38 5 حجت‌اله م
		<tr>
39 5 حجت‌اله م
			<td>3.2        </td>
40 5 حجت‌اله م
			<td>ruby 1.9.3<sup><a href="#fn4">4</a></sup>, 2.0.0<sup><a href="#fn3">3</a></sup>, 2.1, 2.2<sup><a href="#fn2">2</a></sup>           </td>
41 5 حجت‌اله م
			<td>Rails 4.2      </td>
42 5 حجت‌اله م
		</tr>
43 5 حجت‌اله م
	</tbody></table>
44 1 حجت‌اله م
45 1 حجت‌اله م
46 4 حجت‌اله م
برای نصب ردماین روی ویندوز و لینوکس و ... از بسته های آماده   "bitnami":https://bitnami.com/stack/redmine هم می توانید استفاده کنید.
47 2 حجت‌اله م
48 4 حجت‌اله م
49 1 حجت‌اله م
*** این صفحه در حال تکمیل است ***
50 5 حجت‌اله م
51 5 حجت‌اله م
52 5 حجت‌اله م
**این صفحه به زبان های دیگر**
53 5 حجت‌اله م
54 5 حجت‌اله م
* [[RedmineInstall|English]]