راهنمای نصب » History » Version 6

حجت‌اله م, 2018-08-19 21:54

1 1 حجت‌اله م
h1. راهنمای نصب
2 4 حجت‌اله م
این مستند نصب برای نصب ردماین ۳.۰ به بالا در حال نگارش است برای مستندات نصب نسخه های پایین تر، به مستندات انگلیسی(  "نسخه ۱.۴تا ۲.۶":http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineInstall/263 ) همین سایت مراجعه کنید. 
3 3 حجت‌اله م
4 1 حجت‌اله م
الزامات
5 1 حجت‌اله م
سیستم عامل
6 1 حجت‌اله م
 
7 1 حجت‌اله م
Redmine باید روی " یونیکس و لینوکس، مکینتاش، مک و سیستم‌های ویندوز سروری که روبی در آن در دسترس است . 
8 3 حجت‌اله م
9 3 حجت‌اله م
10 6 حجت‌اله م
|=. *نسخه ردماین*   |=. *نسخه های پشتیبانی شده روبی*       |=. *نسخه ریلز استفاده شده*  |
11 6 حجت‌اله م
|4.0 (upcoming) |ruby 2.2(2.2.2 and later), 2.3, 2.41 |Rails 5.1	|
12 6 حجت‌اله م
|3.4 	|ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22, 2.3, 2.41 |	Rails 4.2	|
13 6 حجت‌اله م
|3.3 	|ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22, 2.3 |	Rails 4.2			|
14 6 حجت‌اله م
|3.2 	|ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22 |	Rails 4.2				| 
15 1 حجت‌اله م
 	
16 1 حجت‌اله م
17 4 حجت‌اله م
برای نصب ردماین روی ویندوز و لینوکس و ... از بسته های آماده     "bitnami":https://bitnami.com/stack/redmine هم می توانید استفاده کنید.
18 2 حجت‌اله م
19 4 حجت‌اله م
20 1 حجت‌اله م
*** این صفحه در حال تکمیل است ***
21 5 حجت‌اله م
22 5 حجت‌اله م
23 5 حجت‌اله م
**این صفحه به زبان های دیگر**
24 5 حجت‌اله م
25 5 حجت‌اله م
* [[RedmineInstall|English]]