راهنمای نصب » History » Version 7

حجت‌اله م, 2018-08-19 21:55

1 1 حجت‌اله م
h1. راهنمای نصب
2 7 حجت‌اله م
3 4 حجت‌اله م
این مستند نصب برای نصب ردماین ۳.۰ به بالا در حال نگارش است برای مستندات نصب نسخه های پایین تر، به مستندات انگلیسی(  "نسخه ۱.۴تا ۲.۶":http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineInstall/263 ) همین سایت مراجعه کنید. 
4 1 حجت‌اله م
5 7 حجت‌اله م
h2. الزامات
6 7 حجت‌اله م
7 7 حجت‌اله م
h3. سیستم عامل
8 1 حجت‌اله م
 
9 1 حجت‌اله م
Redmine باید روی " یونیکس و لینوکس، مکینتاش، مک و سیستم‌های ویندوز سروری که روبی در آن در دسترس است . 
10 3 حجت‌اله م
11 3 حجت‌اله م
12 6 حجت‌اله م
|=. *نسخه ردماین*   |=. *نسخه های پشتیبانی شده روبی*       |=. *نسخه ریلز استفاده شده*  |
13 6 حجت‌اله م
|4.0 (upcoming) |ruby 2.2(2.2.2 and later), 2.3, 2.41 |Rails 5.1	|
14 6 حجت‌اله م
|3.4 	|ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22, 2.3, 2.41 |	Rails 4.2	|
15 6 حجت‌اله م
|3.3 	|ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22, 2.3 |	Rails 4.2			|
16 6 حجت‌اله م
|3.2 	|ruby 1.9.34, 2.0.03, 2.1, 2.22 |	Rails 4.2				| 
17 1 حجت‌اله م
 	
18 1 حجت‌اله م
19 4 حجت‌اله م
برای نصب ردماین روی ویندوز و لینوکس و ... از بسته های آماده     "bitnami":https://bitnami.com/stack/redmine هم می توانید استفاده کنید.
20 1 حجت‌اله م
21 2 حجت‌اله م
22 7 حجت‌اله م
23 4 حجت‌اله م
*** این صفحه در حال تکمیل است ***
24 7 حجت‌اله م
25 5 حجت‌اله م
26 5 حجت‌اله م
27 5 حجت‌اله م
**این صفحه به زبان های دیگر**
28 5 حجت‌اله م
29 5 حجت‌اله م
* [[RedmineInstall|English]]