Project

General

Profile

Patch #38652 » Wiky-Syntax-BG.txt

C S, 2023-06-02 11:45

 
1
h1. Wiki синтаксис, подробно описание
2

  
3
{{>TOC}}
4

  
5
h1. Връзки
6

  
7
h2. Вътрешни връзки в Redmine
8

  
9
*Redmine* позволява създаване на връзки между задачите, ревизиите и Wiki страниците отвсякъде където се прилага Wiki форматиране.
10

  
11
* Връзка към задача: *!#124* (показва #124, връзката е задраскана, ако задачата е затворена)
12
* Връзка към ревизия : *!r758* (показва r758)
13
* Връзка към ревизия с нецифров код: *commit:c6f4d0fd* (показва c6f4d0fd).
14

  
15
Wiki връзки:
16

  
17
* *[[Задачи]]* показва връзка към страница с име 'Задачи': [[Задачи]]
18
* *[[Задачи|Работа със задачи]]* показва връзка към същата страница, но друг текст на връзката: [[Задачи|Работа със задачи]]
19
* *[[Guide#User-guide|Работа със задачи]]* показва връзка към заглавие на глава в страница, но друг текст на връзката: [[Задачи#Задачи|Работа със задачи]]
20

  
21
Възможни са връзки към страниците от Wiki на друг проект:
22

  
23
* *[[sandbox:Някаква страница]]* показва връзка към страница, наречена 'Някаква страница' от Wiki на проект Sandbox
24
* *[[sandbox:]]* показва връзка към главната страница на Wiki на Sandbox
25

  
26
Wiki връзките се показват в червен цвят, ако съответната страница не съществува все още, например: [[Несъществуваща страница]].
27

  
28
Връзки към други ресурси:
29

  
30
* Документи:
31

  
32
 * *!document#17* (връзка към документ с идентификатор id 17)
33
 * *!document:Greetings* (връзка към документ със заглавие "Greetings")
34
 * *!document:"Some document"* (" " могат да се ползват, ако заглавието на документа съдържа интервали)
35
 * *!document:some_project:"Some document"* (връзка към документ в друг проект)
36

  
37
* Версии:
38

  
39
 * *!version#3* (връзка към версия с идентификатор id 3)
40
 * *!version:1.0.0* (връзка към версия, наименувана "1.0.0")
41
 * *!version:"1.0 beta 2"*
42

  
43
* Проекти:
44

  
45
 * *project#<id>* (връзка към проект с идентификатор <id>)
46
 * *!project:<identifier>*
47
 * *!project:<name>*
48

  
49
* Прикачени файлове:
50
 
51
 * *!attachment:file.zip* (връзка към прикачен файл от текущия обект, наименуван file.zip)
52
 * За сега, могат да се правят връзки към прикачени файлове, асоциирани към текущия обект (ако редактирате задача, възможно е да се правите връзки към файлове, прикачени само към тази задача).
53

  
54
* Файлове в хранилищата
55

  
56
 * *!source:some/file*      -- Връзка към файл, който се намира на /some/file в проектното хранилище
57
 * *!source:some/file@52*    -- Връзка към файл от ревизия 52
58
 * *!source:some/file#L120*   -- Връзка към 120-ти ред на файла
59
 * *!source:some/file@52#L120*  -- Връзка към 120-ти ред на файла от ревизия 52
60
 * *!source:"some file@52#L120"* -- " " могат да се ползват, когато пътят до файла съдържа интервали
61
 * *!export:some/file*      -- изисква задължително изтегляне (download) на файла
62
 * *!source:repo|some/file*   -- Връзка към файл, който се намира на /some/file в проектното хранилище с идентификатор repo
63
 * *!sandbox:source:repo|some/file*  -- връзка към файл, който се намира на /some/file в проектното хранилище с идентификатор repo на проект sandbox
64
 * *!sandbox:export:some/file*  -- изисква задължително изтегляне (download) на файла от /some/file в главното хранилище на проект sandbox
65

  
66
* Форуми
67

  
68
 * *!forum#2*          -- (връзка към форум с идентификатор 2)
69
 * *!forum:Discussion*      -- (връзка към форум с име "Discussion")
70
 * *!forum:"Help and more"*   -- (кавички се използват при име, съдържащо интервали)
71

  
72
* Съобщения във форумите
73

  
74
 * *!message#1218*        -- (връзка към съобщение с идентификатор 1218)
75

  
76
* News items
77

  
78
 * *!news#1* (връзка към новина с идентификатор 1)
79
 * *!news:Greetings* (връзка към новина с име "Greetings")
80
 * *!news:"eCookbook first release !"* (кавички се използват при име, съдържащо интервали)
81

  
82
Забрана на връзка:
83

  
84
* Възможно е кодовете на връзките да не се преобразуват в действителни връзки като се сложи пред тях удивителен знак: !
85

  
86
h2. Външни връзки
87

  
88
HTTP URL и е-мейл адресите автоматично се превръщат във връзки: 
89
* *http&#58;//projects.okto7.com* -- Външна връзка към сайта http://projects.okto7.com
90
* *someone&#64;foo.bar* -- Връзка към е-мейл адрес: someone@foo.bar
91

  
92
HTTP URL и е-мейл адресите могат да ползват друг текст вместо тях самите:
93
* *"Проекти в ОКТО-7"&#58;http&#58;//projects.okto7.com* -- Външна връзка с различен текст: "Проекти в ОКТО-7":http://projects.okto7.com
94
* *"Е-мейл на администратора"&#58;mailto&#58;vcs&#64;okto7.com* -- Е-мейл с различен текст: "Е-мейл на администратора":mailto:vcs@okto7.com
95

  
96
Могат да бъдат направени и по-сложни е-мейл връзки. Подразбираща се тема (заглавие на е-мейл съобщението), подразбиращо се съдържание и CC информация (Копие до:) могат да бъдат дефинирани. Интервалите във всяко от тези полета трябва да се замени с код %20.
97
* *"Изпратете е-мейл на WEB програмиста и администратора"&#58;mailto&#58;webmaster&#64;foo.bar?cc=admin&#64;foo.bar* -- Изпратете е-мейл на WEB програмиста и администратора: "Изпратете е-мейл на WEB програмиста и администратора":mailto:webmaster@foo.bar?cc=admin@foo.bar
98
* *"Email someone for help"&#58;mailto&#58;someone&#64;foo.bar?subject=Website%20Help* -- Email link with the subject "Website Help": "Email someone for help":mailto:someone@foo.bar?subject=Website%20Help
99
* *"Email someone for help"&#58;mailto&#58;someone&#64;foo.bar?subject=Website%20Help&body=My%20problem%20is%20* -- Email link with the subject "Website Help" and a default body: "Email someone for help":mailto:someone@foo.bar?subject=Website%20Help&body=My%20problem%20is%20
100

  
101
h2. Форматиране на текст
102

  
103
За неща като заглавия, курсив, таблици, списъци, Redmine поддържа Textile синтаксис. Виж http://www.textism.com/tools/textile/ за информация по използването на тези възможности. Няколко примера са показано по-долу, но са възмони много повече неща от това.
104

  
105
h3. Акроним
106

  
107
<pre>
108
IMC(Ivan Milkov Cenov)
109
</pre>
110

  
111
Display:
112

  
113
IMC(Ivan Milkov Cenov)
114

  
115
h3. Стил на шрифтовете
116

  
117
<pre><code>* *bold*
118
* _italic_
119
* *_bold italic_*
120
* +underline+
121
* -strike-through-
122
* Plain ^superscript^
123
* Plain ~subscript~
124
* @inline monospace@
125
</code></pre>
126

  
127
Показва:
128

  
129
 * *bold*
130
 * _italic_
131
 * *_bold italic_*
132
 * +underline+
133
 * -strike-through-
134
 * Plain ^superscript^
135
 * Plain ~subscript~
136
 * @inline monospace@
137

  
138
h3. Изображения в текста
139

  
140
* *&#33;image_url&#33;* показва изображение, намиращо се на адрес image_url (textile синтаксис)
141
* *&#33;>image_url&#33;* изображение, разположено отдясно на текста
142

  
143
Изображения, закачени към Wiki страницата, могат да се показват в нея чрез нейното име: *&#33;attached_image.png&#33;*
144

  
145
h3. Заглавия
146

  
147
<pre><code>h1. Заглавие
148
h2. Подзаглавие
149
h3. Подзаглавие
150
</code></pre>
151

  
152
h3. Параграфи
153

  
154
<pre><code>p. изравнен отляво
155

  
156
 p(. изравнен отляво 1em
157

  
158
  p((. изравнен отляво 2em
159
  както и следващата линия
160

  
161
                                          p>. изравнен отдясно
162

  
163
                                    p)))>. изравнен отдясно 3em
164

  
165
              p=. Центриран параграф.
166
</code></pre>
167

  
168
h3. Предефинирани параграфи
169

  
170
Забрана на Wiki синтаксиса
171
<pre> <pre> *Вашият текст няма да бъде почернен* </pre> </pre>
172
Показва:
173

  
174
<pre> *Вашият текст няма да бъде почернен* </pre>
175

  
176
h3. Текстови блокове (Blockquotes)
177

  
178
Параграфът се стартира с *bq.* или > (а може и двойно: >>)
179

  
180
<pre><code>bq. Rails is a full-stack framework for developing database-backed web applications according to the Model-View-Control pattern.
181
To go live, all you need to add is a database and a web server.
182
</code></pre>
183

  
184
Показва:
185

  
186
bq. Rails is a full-stack framework for developing database-backed web applications according to the Model-View-Control pattern.
187
To go live, all you need to add is a database and a web server.
188

  
189
>> Rails is a full-stack framework for developing database-backed web applications according to the Model-View-Control pattern. To go live, all you need to add is a database and a web server. (starting with >>)
190

  
191
h3. Неподредени списъци
192

  
193
<pre>
194
* Item 1
195
* Item 2
196
** Item 21
197
** Item 22
198
* Item 3
199
</pre>
200

  
201
показва:
202

  
203
* Item 1
204
* Item 2
205
** Item 21
206
** Item 22
207
* Item 3
208

  
209
h3. Подредени списъци
210

  
211
<pre>
212
# Item 1
213
# Item 2
214
# Item 3
215
## Item 3.1
216
## Item 3.2
217
</pre>
218

  
219
показва:
220

  
221
# Item 1
222
# Item 2
223
# Item 3
224
## Item 3.1
225
## Item 3.2
226

  
227
h3. Таблици
228

  
229
<pre>
230
|_.UserID|_.Name|_.Group|_. attribute list |
231
|\3=.IT        |<. align left|
232
|1|Artur Pirozhkov |/2.Users |>. align right|
233
|2|Vasya Rogov    |=. center |
234
|3|John Smith |Admin
235
        (root)|^. valign top |
236
|4|-     |Nobody
237
        (anonymous)|~. valign bottom|
238
</pre>
239

  
240
показва (поредиците от интервали са заместени от един интервал):
241

  
242
|_.UserID|_.Name|_.Group|_. attribute list |
243
|\3=.IT        |<. align left|
244
|1|Artur Pirozhkov |/2.Users |>. align right|
245
|2|Vasya Rogov     |=. center |
246
|3|John Smith |Admin
247
        (root)|^. valign top |
248
|4|-     |Nobody
249
        (anonymous)|~. valign bottom|
250

  
251
h3. Таблица на съдържанието (TOC)
252

  
253
<pre><code>{{toc}} => ляво изравнена toc
254
{{>toc}} => дясно изравнена toc
255
</code></pre>
256

  
257
h3. Елементи на текста.
258

  
259
h4. Хоризонтален разделител.
260

  
261
<pre>
262
част 1
263

  
264
---
265

  
266
част 2
267
</pre>
268
генерира хоризонтална черта (трябва да има по един празен ред над и под реда с тиретата). Може да се ползва за разделител между две части на страницата:
269

  
270
част 1
271

  
272
---
273

  
274
част 2
275

  
276
h2. Макроси
277

  
278
Redmine има вградени следните макроси:
279

  
280
{{macro_list}}
281

  
282
h2. Синтактично оцветяване (Code highlighting)
283

  
284
Синтактичното оцветяване се основава на "CodeRay":http://coderay.rubychan.de/, бърза библиотека за синтактично оцветяване, написана зицяло на Ruby. За сега поддържа C, C++, CSS, Delphi, Diff, Groovy, HTML, Java, Javascript, JSON, Nitro-XHTML, PHP, Python, RHTML, Ruby, Scheme, SQL, XML и YAML.
285

  
286
Синтаксис:
287

  
288
<pre><code><pre><code class="ruby">
289
 Поставете вашия код тук.
290
</code></pre>
291
</code></pre>
292

  
293
Пример:
294

  
295
<pre><code class="ruby">
296
# The Greeter class
297
class Greeter
298
 def initialize(name)
299
  @name = name.capitalize
300
 end
301
 
302
 def salute
303
  puts "Hello #{@name}!"
304
 end
305
end
306
</code></pre>
307

  
308

  
309
<pre><code class="C">
310
if ((LEDstate & BTLED2_MASK) != 0u) {
311
  if (ShortAsymetricPeriodTimerState(LED) == APT_STATE_HIGH) {
312
    BTLED2_On();
313
  } else {
314
    BTLED2_Off();
315
  }
316
} else {
317
  BTLED2_Off();
318
}
319
</code></pre>
320

  
321
h2. Допълнителна информация.
322

  
323
h3. Textile.
324

  
325
"Textism":http://www.textism.com/tools/textile/index.php - Textile reference and generator
326
"Textile Reference Manual for RedCloth 4":http://redcloth.org/textile
327
"A Textile Reference":http://redcloth.org/hobix.com/textile/ in RedCloth made by _why
328
"CSS Tutorial":http://www.w3schools.com/css/, "W3Schools.com":http://www.w3schools.com/default.asp
329

  
330
h3. LaTeX/MathJax.
331

  
332
"MathJax basic tutorial and quick reference":http://meta.math.stackexchange.com/questions/5020/mathjax-basic-tutorial-and-quick-reference
333
"LaTeX/Mathematics":http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Mathematics
  (1-1/1)