pl.yml-5.patch

fix double "one" - Filou Centrinov, 2013-02-15 00:57

Download (25.6 KB)

View differences:

pl_new.yml 2013-02-14 18:11:34.000000000 +0100
102 102
    few:  "ponad %{count} lata"
103 103
    other: "ponad %{count} lat"
104 104
   almost_x_years:
105
    one:  "prawie rok"
106
    other: "prawie %{count} lata"
105
    one:  "prawie 1 rok"
106
    few:  "prawie %{count} lata"
107
    other: "prawie %{count} lat"
107 108

 
108 109
 activerecord:
109 110
  errors:
......
134 135
    even: "musi być parzyste"
135 136
    greater_than_start_date: "musi być większe niż początkowa data"
136 137
    not_same_project: "nie należy do tego samego projektu"
137
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć kołową zależność"
138
    circular_dependency: "Ta relacja może wytworzyć zapętloną zależność"
138 139
    cant_link_an_issue_with_a_descendant: "Zagadnienie nie może zostać powiązane z jednym z własnych podzagadnień"
139 140

 
140 141
 support:
......
145 146
 # Keep this line in order to avoid problems with Windows Notepad UTF-8 EF-BB-BFidea...
146 147
 # Best regards from Lublin@Poland :-)
147 148
 # PL translation by Mariusz@Olejnik.net,
149
 # Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2010
150

 
151
 actionview_instancetag_blank_option: Proszę wybrać
148 152
 actionview_instancetag_blank_option: Proszę wybierz
149 153

 
150 154
 button_activate: Aktywuj
......
189 193
 default_activity_development: Rozwój
190 194
 default_doc_category_tech: Dokumentacja techniczna
191 195
 default_doc_category_user: Dokumentacja użytkownika
192
 default_issue_status_in_progress: W Toku
196
 default_issue_status_in_progress: W toku
193 197
 default_issue_status_closed: Zamknięty
194 198
 default_issue_status_feedback: Odpowiedź
195 199
 default_issue_status_new: Nowy
......
202 206
 default_priority_urgent: Pilny
203 207
 default_role_developer: Programista
204 208
 default_role_manager: Kierownik
205
 default_role_reporter: Wprowadzajacy
209
 default_role_reporter: Zgłaszający
206 210
 default_tracker_bug: Błąd
207 211
 default_tracker_feature: Zadanie
208 212
 default_tracker_support: Wsparcie
......
210 214
 enumeration_doc_categories: Kategorie dokumentów
211 215
 enumeration_issue_priorities: Priorytety zagadnień
212 216
 error_can_t_load_default_data: "Domyślna konfiguracja nie może być załadowana: %{value}"
213
 error_issue_not_found_in_project: 'Zaganienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu'
217
 error_issue_not_found_in_project: 'Zagadnienie nie zostało znalezione lub nie należy do tego projektu'
214 218
 error_scm_annotate: "Wpis nie istnieje lub nie można do niego dodawać adnotacji."
215 219
 error_scm_command_failed: "Wystąpił błąd przy próbie dostępu do repozytorium: %{value}"
216 220
 error_scm_not_found: "Obiekt lub wersja nie zostały znalezione w repozytorium."
......
218 222
 field_activity: Aktywność
219 223
 field_admin: Administrator
220 224
 field_assignable: Zagadnienia mogą być przypisane do tej roli
221
 field_assigned_to: Przydzielony do
225
 field_assigned_to: Przypisany do
222 226
 field_attr_firstname: Imię atrybut
223 227
 field_attr_lastname: Nazwisko atrybut
224 228
 field_attr_login: Login atrybut
225
 field_attr_mail: Email atrybut
229
 field_attr_mail: E-mail atrybut
226 230
 field_auth_source: Tryb identyfikacji
227 231
 field_author: Autor
228 232
 field_base_dn: Base DN
......
244 248
 field_filesize: Rozmiar
245 249
 field_firstname: Imię
246 250
 field_fixed_version: Wersja docelowa
247
 field_hide_mail: Ukryj mój adres email
251
 field_hide_mail: Ukryj mój adres e-mail
248 252
 field_homepage: Strona www
249 253
 field_host: Host
250 254
 field_hours: Godzin
251
 field_identifier: Identifikator
255
 field_identifier: Identyfikator
252 256
 field_is_closed: Zagadnienie zamknięte
253 257
 field_is_default: Domyślny status
254 258
 field_is_filter: Atrybut filtrowania
......
262 266
 field_last_login_on: Ostatnie połączenie
263 267
 field_lastname: Nazwisko
264 268
 field_login: Login
265
 field_mail: Email
266
 field_mail_notification: Powiadomienia Email
269
 field_mail: E-mail
270
 field_mail_notification: Powiadomienia e-mail
267 271
 field_max_length: Maksymalna długość
268 272
 field_min_length: Minimalna długość
269 273
 field_name: Nazwa
270 274
 field_new_password: Nowe hasło
271 275
 field_notes: Notatki
272 276
 field_onthefly: Tworzenie użytkownika w locie
273
 field_parent: Nadprojekt
277
 field_parent: Projekt nadrzędny
274 278
 field_parent_title: Strona rodzica
275 279
 field_password: Hasło
276 280
 field_password_confirmation: Potwierdzenie
......
283 287
 field_role: Rola
284 288
 field_searchable: Przeszukiwalne
285 289
 field_spent_on: Data
286
 field_start_date: Start
290
 field_start_date: Data rozpoczęcia
287 291
 field_start_page: Strona startowa
288 292
 field_status: Status
289 293
 field_subject: Temat
......
336 340
 label_auth_source_new: Nowy tryb identyfikacji
337 341
 label_auth_source_plural: Tryby identyfikacji
338 342
 label_authentication: Identyfikacja
339
 label_blocked_by: zablokowane przez
343
 label_blocked_by: blokowane przez
340 344
 label_blocks: blokuje
341 345
 label_board: Forum
342 346
 label_board_new: Nowe forum
......
357 361
 label_closed_issues_plural5: zamknięte
358 362
 label_closed_issues_plural: zamknięte
359 363
 label_x_open_issues_abbr_on_total:
360
  zero: 0 open / %{total}
361
  one:  1 open / %{total}
362
  other: "%{count} open / %{total}"
364
  zero: 0 otwartych / %{total}
365
  one:  1 otwarty / %{total}
366
  few:  "%{count} otwarte / %{total}"
367
  other: "%{count} otwartych / %{total}"
363 368
 label_x_open_issues_abbr:
364
  zero: 0 open
365
  one:  1 open
366
  other: "%{count} open"
369
  zero: 0 otwartych
370
  one:  1 otwarty
371
  few:  "%{count} otwarte"
372
  other: "%{count} otwartych"
367 373
 label_x_closed_issues_abbr:
368
  zero: 0 closed
369
  one:  1 closed
370
  other: "%{count} closed"
374
  zero: 0 zamkniętych
375
  one:  1 zamknięty
376
  few:  "%{count} zamknięte"
377
  other: "%{count} zamkniętych"
371 378
 label_comment: Komentarz
372 379
 label_comment_add: Dodaj komentarz
373 380
 label_comment_added: Komentarz dodany
374 381
 label_comment_delete: Usuń komentarze
375 382
 label_comment_plural234: Komentarze
376
 label_comment_plural5: Komentarze
383
 label_comment_plural5: Komentarzy
377 384
 label_comment_plural: Komentarze
378 385
 label_x_comments:
379
  zero: no comments
380
  one: 1 comment
381
  other: "%{count} comments"
386
  zero: brak komentarzy
387
  one: 1 komentarz
388
  few: "%{count} komentarze"
389
  other: "%{count} komentarzy"
382 390
 label_commits_per_author: Zatwierdzenia według autorów
383 391
 label_commits_per_month: Zatwierdzenia według miesięcy
384 392
 label_confirmation: Potwierdzenie
385 393
 label_contains: zawiera
386 394
 label_copied: skopiowano
387
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ z
395
 label_copy_workflow_from: Kopiuj przepływ pracy z
388 396
 label_current_status: Obecny status
389 397
 label_current_version: Obecna wersja
390
 label_custom_field: Dowolne pole
391
 label_custom_field_new: Nowe dowolne pole
392
 label_custom_field_plural: Dowolne pola
398
 label_custom_field: Pole niestandardowe
399
 label_custom_field_new: Nowe pole niestandardowe
400
 label_custom_field_plural: Pola niestandardowe
393 401
 label_date: Data
394
 label_date_from: Z
395
 label_date_range: Zakres datowy
402
 label_date_from: Od
403
 label_date_range: Zakres dat
396 404
 label_date_to: Do
397 405
 label_day_plural: dni
398 406
 label_default: Domyślne
......
420 428
 label_export_to: Eksportuj do
421 429
 label_f_hour: "%{value} godzina"
422 430
 label_f_hour_plural: "%{value} godzin"
423
 label_feed_plural: Ilość RSS
424
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu RSS stworzony %{value} dni temu"
431
 label_feed_plural: Ilość Atom
432
 label_feeds_access_key_created_on: "Klucz dostępu do kanału Atom stworzony %{value} temu"
425 433
 label_file_added: Dodano plik
426 434
 label_file_plural: Pliki
427 435
 label_filter_add: Dodaj filtr
428 436
 label_filter_plural: Filtry
429
 label_float: Liczba rzeczywista
437
 label_float: Liczba zmiennoprzecinkowa
430 438
 label_follows: następuje po
431 439
 label_gantt: Gantt
432 440
 label_general: Ogólne
......
511 519
 label_not_equals: różni się
512 520
 label_open_issues: otwarte
513 521
 label_open_issues_plural234: otwarte
514
 label_open_issues_plural5: otwarte
522
 label_open_issues_plural5: otwartych
515 523
 label_open_issues_plural: otwarte
516 524
 label_optional_description: Opcjonalny opis
517 525
 label_options: Opcje
......
521 529
 label_per_page: Na stronę
522 530
 label_permissions: Uprawnienia
523 531
 label_permissions_report: Raport uprawnień
524
 label_personalize_page: Personalizuj tą stronę
532
 label_personalize_page: Personalizuj tę stronę
525 533
 label_planning: Planowanie
526 534
 label_please_login: Zaloguj się
527 535
 label_plugins: Wtyczki
......
538 546
 label_project_plural: Projekty
539 547
 label_x_projects:
540 548
  zero: brak projektów
541
  one:  jeden projekt
549
  one:  1 projekt
550
  few:  "%{count} projekty"
542 551
  other: "%{count} projektów"
543 552
 label_public_projects: Projekty publiczne
544 553
 label_query: Kwerenda
......
554 563
 label_relates_to: powiązane z
555 564
 label_relation_delete: Usuń powiązanie
556 565
 label_relation_new: Nowe powiązanie
557
 label_renamed: przemianowano
566
 label_renamed: zmieniono nazwę
558 567
 label_reply_plural: Odpowiedzi
559 568
 label_report: Raport
560 569
 label_report_plural: Raporty
......
570 579
 label_roadmap_no_issues: Brak zagadnień do tej wersji
571 580
 label_roadmap_overdue: "%{value} spóźnienia"
572 581
 label_role: Rola
573
 label_role_and_permissions: Role i Uprawnienia
582
 label_role_and_permissions: Role i uprawnienia
574 583
 label_role_new: Nowa rola
575 584
 label_role_plural: Role
576 585
 label_scm: SCM
577 586
 label_search: Szukaj
578 587
 label_search_titles_only: Przeszukuj tylko tytuły
579 588
 label_send_information: Wyślij informację użytkownikowi
580
 label_send_test_email: Wyślij próbny email
589
 label_send_test_email: Wyślij próbny e-mail
581 590
 label_settings: Ustawienia
582 591
 label_show_completed_versions: Pokaż kompletne wersje
583 592
 label_sort_by: "Sortuj po %{value}"
......
609 618
 label_user: Użytkownik
610 619
 label_user_mail_no_self_notified: "Nie chcę powiadomień o zmianach, które sam wprowadzam."
611 620
 label_user_mail_option_all: "Dla każdego zdarzenia w każdym moim projekcie"
612
 label_user_mail_option_selected: "Tylko dla każdego zdarzenia w wybranych projektach..."
621
 label_user_mail_option_selected: "Dla każdego zdarzenia w wybranych projektach..."
613 622
 label_user_new: Nowy użytkownik
614 623
 label_user_plural: Użytkownicy
615 624
 label_version: Wersja
......
624 633
 label_wiki_edit_plural: Edycje wiki
625 634
 label_wiki_page: Strona wiki
626 635
 label_wiki_page_plural: Strony wiki
627
 label_workflow: Przepływ
636
 label_workflow: Przepływ pracy
628 637
 label_year: Rok
629 638
 label_yesterday: wczoraj
630 639
 mail_body_account_activation_request: "Zarejestrowano nowego użytkownika: (%{value}). Konto oczekuje na twoje zatwierdzenie:"
631 640
 mail_body_account_information: Twoje konto
632
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć twojego %{value} konta do zalogowania."
641
 mail_body_account_information_external: "Możesz użyć Twojego konta %{value} do zalogowania."
633 642
 mail_body_lost_password: 'W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:'
634 643
 mail_body_register: 'W celu aktywacji Twojego konta, użyj poniższego odnośnika:'
635 644
 mail_body_reminder: "Wykaz przypisanych do Ciebie zagadnień, których termin wypada w ciągu następnych %{count} dni"
......
639 648
 mail_subject_reminder: "Uwaga na terminy, masz zagadnienia do obsłużenia w ciągu następnych %{count} dni! (%{days})"
640 649
 notice_account_activated: Twoje konto zostało aktywowane. Możesz się zalogować.
641 650
 notice_account_invalid_creditentials: Zły użytkownik lub hasło
642
 notice_account_lost_email_sent: Email z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
651
 notice_account_lost_email_sent: E-mail z instrukcjami zmiany hasła został wysłany do Ciebie.
643 652
 notice_account_password_updated: Hasło prawidłowo zmienione.
644 653
 notice_account_pending: "Twoje konto zostało utworzone i oczekuje na zatwierdzenie administratora."
645
 notice_account_register_done: Konto prawidłowo stworzone.
654
 notice_account_register_done: Konto prawidłowo utworzone.
646 655
 notice_account_unknown_email: Nieznany użytkownik.
647 656
 notice_account_updated: Konto prawidłowo zaktualizowane.
648 657
 notice_account_wrong_password: Złe hasło
649 658
 notice_can_t_change_password: To konto ma zewnętrzne źródło identyfikacji. Nie możesz zmienić hasła.
650 659
 notice_default_data_loaded: Domyślna konfiguracja została pomyślnie załadowana.
651
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania maila (%{value})"
652
 notice_email_sent: "Email został wysłany do %{value}"
660
 notice_email_error: "Wystąpił błąd w trakcie wysyłania e-maila (%{value})"
661
 notice_email_sent: "E-mail został wysłany do %{value}"
653 662
 notice_failed_to_save_issues: "Błąd podczas zapisu zagadnień %{count} z %{total} zaznaczonych: %{ids}."
654
 notice_feeds_access_key_reseted: Twój klucz dostępu RSS został zrestetowany.
663
 notice_feeds_access_key_reseted: Twój klucz dostępu do kanału Atom został zresetowany.
655 664
 notice_file_not_found: Strona do której próbujesz się dostać nie istnieje lub została usunięta.
656 665
 notice_locking_conflict: Dane poprawione przez innego użytkownika.
657 666
 notice_no_issue_selected: "Nie wybrano zagadnienia! Zaznacz zagadnienie, które chcesz edytować."
658
 notice_not_authorized: Nie jesteś autoryzowany by zobaczyć stronę.
667
 notice_not_authorized: Nie posiadasz autoryzacji do oglądania tej strony.
659 668
 notice_successful_connection: Udane nawiązanie połączenia.
660 669
 notice_successful_create: Utworzenie zakończone sukcesem.
661 670
 notice_successful_delete: Usunięcie zakończone sukcesem.
......
684 693
 permission_edit_wiki_pages: Edycja stron wiki
685 694
 permission_log_time: Zapisywanie przepracowanego czasu
686 695
 permission_manage_boards: Zarządzanie forami
687
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zaganień
696
 permission_manage_categories: Zarządzanie kategoriami zagadnień
688 697
 permission_manage_files: Zarządzanie plikami
689 698
 permission_manage_issue_relations: Zarządzanie powiązaniami zagadnień
690 699
 permission_manage_members: Zarządzanie uczestnikami
......
721 730
 setting_app_title: Tytuł aplikacji
722 731
 setting_attachment_max_size: Maks. rozm. załącznika
723 732
 setting_autofetch_changesets: Automatyczne pobieranie zmian
724
 setting_autologin: Auto logowanie
733
 setting_autologin: Automatyczne logowanie
725 734
 setting_bcc_recipients: Odbiorcy kopii tajnej (kt/bcc)
726 735
 setting_commit_fix_keywords: Słowa zmieniające status
727 736
 setting_commit_ref_keywords: Słowa tworzące powiązania
......
732 741
 setting_display_subprojects_issues: Domyślnie pokazuj zagadnienia podprojektów w głównym projekcie
733 742
 setting_emails_footer: Stopka e-mail
734 743
 setting_enabled_scm: Dostępny SCM
735
 setting_feeds_limit: Limit danych RSS
744
 setting_feeds_limit: Limit danych Atom
736 745
 setting_gravatar_enabled: Używaj ikon użytkowników Gravatar
737 746
 setting_host_name: Nazwa hosta i ścieżka
738 747
 setting_issue_list_default_columns: Domyślne kolumny wyświetlane na liście zagadnień
739 748
 setting_issues_export_limit: Limit eksportu zagadnień
740
 setting_login_required: Identyfikacja wymagana
741
 setting_mail_from: Adres email wysyłki
749
 setting_login_required: Wymagane zalogowanie
750
 setting_mail_from: Adres e-mail wysyłki
742 751
 setting_mail_handler_api_enabled: Uaktywnij usługi sieciowe (WebServices) dla poczty przychodzącej
743 752
 setting_mail_handler_api_key: Klucz API
744 753
 setting_per_page_options: Opcje ilości obiektów na stronie
745 754
 setting_plain_text_mail: tylko tekst (bez HTML)
746
 setting_protocol: Protokoł
755
 setting_protocol: Protokół
747 756
 setting_self_registration: Samodzielna rejestracja użytkowników
748 757
 setting_sequential_project_identifiers: Generuj sekwencyjne identyfikatory projektów
749 758
 setting_sys_api_enabled: Włączenie WS do zarządzania repozytorium
750 759
 setting_text_formatting: Formatowanie tekstu
751 760
 setting_time_format: Format czasu
752
 setting_user_format: Personalny format wyświetlania
761
 setting_user_format: Własny format wyświetlania
753 762
 setting_welcome_text: Tekst powitalny
754 763
 setting_wiki_compression: Kompresja historii Wiki
755 764
 status_active: aktywny
......
759 768
 text_assign_time_entries_to_project: Przypisz wpisy dziennika do projektu
760 769
 text_caracters_maximum: "%{count} znaków maksymalnie."
761 770
 text_caracters_minimum: "Musi być nie krótsze niż %{count} znaków."
762
 text_comma_separated: Wielokrotne wartości dozwolone (rozdzielone przecinkami).
771
 text_comma_separated: Dozwolone wielokrotne wartości (rozdzielone przecinkami).
763 772
 text_default_administrator_account_changed: Zmieniono domyślne hasło administratora
764 773
 text_destroy_time_entries: Usuń wpisy dziennika
765 774
 text_destroy_time_entries_question: Przepracowano %{hours} godzin przy zagadnieniu, które chcesz usunąć. Co chcesz zrobić?
766
 text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/configuration.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
775
 text_email_delivery_not_configured: "Dostarczanie poczty elektronicznej nie zostało skonfigurowane, więc powiadamianie jest nieaktywne.\nSkonfiguruj serwer SMTP w config/email.yml a następnie zrestartuj aplikację i uaktywnij to."
767 776
 text_enumeration_category_reassign_to: 'Zmień przypisanie na tą wartość:'
768
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisana do tej wartości."
777
 text_enumeration_destroy_question: "%{count} obiektów jest przypisanych do tej wartości."
769 778
 text_file_repository_writable: Zapisywalne repozytorium plików
770
 text_issue_added: "Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone (by %{author})."
779
 text_issue_added: "Zagadnienie %{id} zostało wprowadzone (przez %{author})."
771 780
 text_issue_category_destroy_assignments: Usuń przydziały kategorii
772
 text_issue_category_destroy_question: "Zagadnienia (%{count}) są przypisane do tej kategorii. Co chcesz zrobić?"
781
 text_issue_category_destroy_question: "Do tej kategorii są przypisane zagadnienia (%{count}). Co chcesz zrobić?"
773 782
 text_issue_category_reassign_to: Przydziel zagadnienie do tej kategorii
774
 text_issue_updated: "Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane (by %{author})."
775
 text_issues_destroy_confirmation: 'Czy jestes pewien, że chcesz usunąć wskazane zagadnienia?'
783
 text_issue_updated: "Zagadnienie %{id} zostało zaktualizowane (przez %{author})."
784
 text_issues_destroy_confirmation: 'Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wskazane zagadnienia?'
776 785
 text_issues_ref_in_commit_messages: Odwołania do zagadnień w komentarzach zatwierdzeń
777 786
 text_length_between: "Długość pomiędzy %{min} i %{max} znaków."
778 787
 text_load_default_configuration: Załaduj domyślną konfigurację
779 788
 text_min_max_length_info: 0 oznacza brak restrykcji
780
 text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nJest wysoce rekomendowane by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwość edycji tych danych."
789
 text_no_configuration_data: "Role użytkowników, typy zagadnień, statusy zagadnień oraz przepływ pracy nie zostały jeszcze skonfigurowane.\nWysoce zalecane jest by załadować domyślną konfigurację. Po załadowaniu będzie możliwość edycji tych danych."
781 790
 text_project_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć ten projekt i wszystkie powiązane dane?
782 791
 text_reassign_time_entries: 'Przepnij przepracowany czas do tego zagadnienia:'
783 792
 text_regexp_info: np. ^[A-Z0-9]+$
784
 text_repository_usernames_mapping: "Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.\nUżytkownicy z taką samą nazwą lub adresem email są przyporządkowani automatycznie."
793
 text_repository_usernames_mapping: "Wybierz lub uaktualnij przyporządkowanie użytkowników Redmine do użytkowników repozytorium.\nUżytkownicy z taką samą nazwą lub adresem e-mail są przyporządkowani automatycznie."
785 794
 text_rmagick_available: RMagick dostępne (opcjonalnie)
786
 text_select_mail_notifications: Zaznacz czynności przy których użytkownik powinien być powiadomiony mailem.
795
 text_select_mail_notifications: Zaznacz czynności przy których użytkownik powinien być powiadomiony e-mailem.
787 796
 text_select_project_modules: 'Wybierz moduły do aktywacji w tym projekcie:'
788 797
 text_status_changed_by_changeset: "Zastosowane w zmianach %{value}."
789 798
 text_subprojects_destroy_warning: "Podprojekt(y): %{value} zostaną także usunięte."
790 799
 text_tip_issue_begin_day: zadanie zaczynające się dzisiaj
791 800
 text_tip_issue_begin_end_day: zadanie zaczynające i kończące się dzisiaj
792 801
 text_tip_issue_end_day: zadanie kończące się dzisiaj
793
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu zdefiniowanego dla tego typu zagadnienia
802
 text_tracker_no_workflow: Brak przepływu pracy zdefiniowanego dla tego typu zagadnienia
794 803
 text_unallowed_characters: Niedozwolone znaki
795
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnień, które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
796
 text_user_wrote: "%{value} napisał:"
797
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość ?
798
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu
804
 text_user_mail_option: "W przypadku niezaznaczonych projektów, będziesz otrzymywał powiadomienia tylko na temat zagadnień które obserwujesz, lub w których bierzesz udział (np. jesteś autorem lub adresatem)."
805
 text_user_wrote: "%{value} napisał(a):"
806
 text_wiki_destroy_confirmation: Jesteś pewien, że chcesz usunąć to wiki i całą jego zawartość?
807
 text_workflow_edit: Zaznacz rolę i typ zagadnienia do edycji przepływu pracy
799 808

 
800 809
 label_user_activity: "Aktywność: %{value}"
801 810
 label_updated_time_by: "Uaktualnione przez %{author} %{age} temu"
......
838 847
 label_tag: Słowo kluczowe
839 848
 label_branch: Gałąź
840 849
 error_no_tracker_in_project: Projekt nie posiada powiązanych typów zagadnień. Sprawdź ustawienia projektu.
841
 error_no_default_issue_status: Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień).
850
 error_no_default_issue_status: Nie zdefiniowano domyślnego statusu zagadnień. Sprawdź konfigurację (Przejdź do "Administracja -> Statusy zagadnień").
842 851
 text_journal_changed: "Zmieniono %{label} z %{old} na %{new}"
843 852
 text_journal_set_to: "Ustawiono %{label} na %{value}"
844 853
 text_journal_deleted: "Usunięto %{label} (%{old})"
......
848 857
 label_time_entry_plural: Przepracowany czas
849 858
 text_journal_added: "Dodano %{label} %{value}"
850 859
 field_active: Aktywne
851
 enumeration_system_activity: Aktywność Systemowa
860
 enumeration_system_activity: Aktywność systemowa
852 861
 button_copy_and_follow: Kopiuj i przejdź do kopii zagadnienia
853 862
 button_duplicate: Duplikuj
854 863
 button_move_and_follow: Przenieś i przejdź do zagadnienia
......
866 875
 label_copy_source: Źródło
867 876
 label_copy_target: Cel
868 877
 label_display_used_statuses_only: Wyświetlaj tylko statusy używane przez ten typ zagadnienia
869
 label_feeds_access_key: Klucz dostępu do RSS
878
 label_feeds_access_key: Klucz dostępu do kanału Atom
870 879
 label_missing_api_access_key: Brakuje klucza dostępu do API
871
 label_missing_feeds_access_key: Brakuje klucza dostępu do RSS
880
 label_missing_feeds_access_key: Brakuje klucza dostępu do kanału Atom
872 881
 label_revision_id: Rewizja %{value}
873 882
 label_subproject_new: Nowy podprojekt
874 883
 label_update_issue_done_ratios: Uaktualnij % wykonania
......
909 918
 permission_manage_subtasks: Zarządzanie podzagadnieniami
910 919
 field_parent_issue: Zagadnienie nadrzędne
911 920
 label_subtask_plural: Podzagadnienia
912
 label_project_copy_notifications: Wyślij powiadomienia mailowe przy kopiowaniu projektu
921
 label_project_copy_notifications: Wyślij powiadomienia e-mailowe przy kopiowaniu projektu
913 922
 error_can_not_delete_custom_field: Nie można usunąć tego pola
914 923
 error_unable_to_connect: Nie można połączyć (%{value})
915 924
 error_can_not_remove_role: Ta rola przypisana jest niektórym użytkownikom i nie może zostać usunięta.
......
917 926
 field_principal: Przełożony
918 927
 label_my_page_block: Elementy
919 928
 notice_failed_to_save_members: "Nie można zapisać uczestników: %{errors}."
920
 text_zoom_out: Zmniejsz czcionkę
921
 text_zoom_in: Powiększ czcionkę
929
 text_zoom_out: Zmniejsz
930
 text_zoom_in: Powiększ
922 931
 notice_unable_delete_time_entry: Nie można usunąć wpisu z dziennika.
923 932
 label_overall_spent_time: Przepracowany czas
924 933
 field_time_entries: Dziennik
......
930 939
 setting_default_notification_option: Default notification option
931 940
 label_user_mail_option_only_my_events: Only for things I watch or I'm involved in
932 941
 label_user_mail_option_only_assigned: Only for things I am assigned to
933
 label_user_mail_option_none: No events
942
 label_user_mail_option_none: "Tylko to, co obserwuję lub w czym biorę udział"
934 943
 field_member_of_group: Assignee's group
935 944
 field_assigned_to_role: Assignee's role
936 945
 notice_not_authorized_archived_project: The project you're trying to access has been archived.
937
 label_principal_search: "Search for user or group:"
938
 label_user_search: "Search for user:"
946
 label_principal_search: "Szukaj użytkownika lub grupy:"
947
 label_user_search: "Szukaj użytkownika:"
939 948
 field_visible: Visible
940 949
 setting_emails_header: Emails header
941 950
 setting_commit_logtime_activity_id: Activity for logged time
......
1022 1031
 label_copy_attachments: Copy attachments
1023 1032
 label_item_position: "%{position}/%{count}"
1024 1033
 label_completed_versions: Completed versions
1025
 text_project_identifier_info: Only lower case letters (a-z), numbers, dashes and underscores are allowed.<br />Once saved, the identifier cannot be changed.
1034
 text_project_identifier_info: 'Dozwolone małe litery (a-z), liczby i myślniki.<br />Raz zapisany, identyfikator nie może być zmieniony.'
1026 1035
 field_multiple: Multiple values
1027 1036
 setting_commit_cross_project_ref: Allow issues of all the other projects to be referenced and fixed
1028 1037
 text_issue_conflict_resolution_add_notes: Add my notes and discard my other changes