pl-translation-update.patch

Go MAEDA, 2022-08-06 07:10

Download (14.5 KB)

View differences:

config/locales/pl.yml
148 148
    must_contain_lowercase: "musi zawierać małe litery (a-z)"
149 149
    must_contain_digits: "musi zawierać cyfry (0-9)"
150 150
    must_contain_special_chars: "musi zawierać znaki specjalne (!, $, %, ...)"
151
    domain_not_allowed: "contains a domain not allowed (%{domain})"
151
    domain_not_allowed: "zawiera niedowzwoloną domenę (%{domain})"
152 152

 
153 153
 actionview_instancetag_blank_option: wybierz
154 154

 
......
257 257
 error_invalid_size_parameter: "Invalid size parameter"
258 258
 error_attachment_not_found: "Załącznik %{name} nie istnieje"
259 259
 error_invalid_authenticity_token: "Nieprawidłowy token autentyczności formularza."
260
 error_query_statement_invalid: "An error occurred while executing the query and has been logged. Please report this error to your Redmine administrator."
260
 error_query_statement_invalid: "Wystąpił błąd podczas wykonywania tej kwerendy i został on umieszczony w dzienniku. Poinformuj o tym błędzie swego administratora Redmine."
261 261

 
262 262
 mail_subject_lost_password: "Twoje hasło do %{value}"
263 263
 mail_body_lost_password: "W celu zmiany swojego hasła użyj poniższego odnośnika:"
......
321 321
 field_priority: Priorytet
322 322
 field_fixed_version: Wersja docelowa
323 323
 field_user: Użytkownik
324
 field_principal: User or Group
324
 field_principal: Użytkownik lub grupa
325 325
 field_role: Rola
326 326
 field_homepage: Strona www
327 327
 field_is_public: Publiczny
......
520 520
 setting_timelog_accept_future_dates: Akceptuj wpisy dla dat z przyszłości
521 521
 setting_show_status_changes_in_mail_subject: Pokaż zmianę statusu zagadnienia w tytule wiadomości e-mail
522 522
 setting_project_list_defaults: Domyślne kolumny wyświetlane na liście projektów
523
 setting_twofa: Dwuskładnikowe uwierzytelnienie
523
 setting_twofa: Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
524 524

 
525 525
 permission_add_project: Tworzenie projektu
526 526
 permission_add_subprojects: Tworzenie podprojektów
......
1141 1141
 label_display_type_board: Tablica
1142 1142
 label_my_bookmarks: Moje zakładki
1143 1143
 label_assign_to_me: Przypisz do mnie
1144
 label_default_query: Domyślna kwerenda
1144
 label_default_query: Zapytanie domyślne
1145 1145

 
1146 1146
 button_login: Zaloguj się
1147 1147
 button_submit: Wyślij
......
1309 1309
 text_avatar_server_config_html: 'Obecna usługa awatarów to <a href="%{url}">%{url}</a>. Możesz zmienić ją w config/configuration.yml.'
1310 1310
 text_no_subject: brak tematu
1311 1311
 text_allowed_queries_to_select: Można wybrać jedynie publiczne (dostępne dla każdego użytkownika) kwerendy
1312
 text_setting_config_change: You can configure the behaviour in config/configuration.yml. Please restart the application after editing it.
1312
 text_setting_config_change: Możesz skonfigurować to zachowanie w pliku config/configuration.yml. Po edycji tego pliku uruchom ponownie aplikację.
1313 1313

 
1314 1314
 default_role_manager: Kierownik
1315 1315
 default_role_developer: Programista
......
1360 1360
 label_import_time_entries: Importuj wpisy dziennika
1361 1361
 label_import_users: Importuj użytkowników
1362 1362

 
1363
 twofa__totp__name: Authenticator app
1364
 twofa__totp__text_pairing_info_html: 'Scan this QR code or enter the plain text key into a TOTP app (e.g. <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447">Google Authenticator</a>, <a href="https://authy.com/download/">Authy</a>, <a href="https://guide.duo.com/third-party-accounts">Duo Mobile</a>) and enter the code in the field below to activate two-factor authentication.'
1365
 twofa__totp__label_plain_text_key: Plain text key
1366
 twofa__totp__label_activate: 'Enable authenticator app'
1367
 twofa_currently_active: "Currently active: %{twofa_scheme_name}"
1368
 twofa_not_active: "Not activated"
1369
 twofa_label_code: Code
1370
 twofa_hint_disabled_html: Setting <strong>%{label}</strong> will deactivate and unpair two-factor authentication devices for all users.
1371
 twofa_hint_optional_html: Setting <strong>%{label}</strong> will let users set up two-factor authentication at will, unless it is required by one of their groups.
1372
 twofa_hint_required_html: Setting <strong>%{label}</strong> will require all users to set up two-factor authentication at their next login.
1373
 twofa_hint_required_administrators_html: Setting <strong>%{label}</strong> behaves like optional, but will require all users with administration rights to set up two-factor authentication at their next login.
1374
 twofa_label_setup: Enable two-factor authentication
1375
 twofa_label_deactivation_confirmation: Disable two-factor authentication
1376
 twofa_notice_select: "Please select the two-factor scheme you would like to use:"
1377
 twofa_warning_require: The administrator requires you to enable two-factor authentication.
1378
 twofa_activated: Two-factor authentication successfully enabled. It is recommended to <a data-method="post" href="%{bc_path}">generate backup codes</a> for your account.
1379
 twofa_deactivated: Two-factor authentication disabled.
1380
 twofa_mail_body_security_notification_paired: "Two-factor authentication successfully enabled using %{field}."
1381
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: "Two-factor authentication disabled for your account."
1382
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: "New two-factor authentication backup codes generated."
1383
 twofa_mail_body_backup_code_used: "A two-factor authentication backup code has been used."
1384
 twofa_invalid_code: Code is invalid or outdated.
1385
 twofa_label_enter_otp: Please enter your two-factor authentication code.
1386
 twofa_too_many_tries: Too many tries.
1387
 twofa_resend_code: Resend code
1388
 twofa_code_sent: An authentication code has been sent to you.
1389
 twofa_generate_backup_codes: Generate backup codes
1390
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: This will invalidate all existing backup codes and generate new ones. Would you like to continue?
1391
 twofa_notice_backup_codes_generated: Your backup codes have been generated.
1392
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: New backup codes have been generated. Your existing codes from %{time} are now invalid.
1393
 twofa_label_backup_codes: Two-factor authentication backup codes
1394
 twofa_text_backup_codes_hint: Use these codes instead of a one-time password should you not have access to your second factor. Each code can only be used once. It is recommended to print and store them in a safe place.
1395
 twofa_text_backup_codes_created_at: Backup codes generated %{datetime}.
1396
 twofa_backup_codes_already_shown: Backup codes cannot be shown again, please <a data-method="post" href="%{bc_path}">generate new backup codes</a> if required.
1397
 twofa_text_group_required: "This setting is only effective when the global two factor authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication is required for all users."
1398
 twofa_text_group_disabled: "This setting is only effective when the global two factor authentication setting is set to 'optional'. Currently, two factor authentication is disabled."
1363
 twofa__totp__name: Aplikacja uwierzytelniająca
1364
 twofa__totp__text_pairing_info_html: 'Zeskanuj ten kod QR lub wpisz klucz do aplikacji TOTP (e.g. <a href="https://support.google.com/accounts/answer/1066447">Google Authenticator</a>, <a href="https://authy.com/download/">Authy</a>, <a href="https://guide.duo.com/third-party-accounts">Duo Mobile</a>) i wpisz kod do pola poniżej by załączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe.'
1365
 twofa__totp__label_plain_text_key: Klucz
1366
 twofa__totp__label_activate: 'Włącz aplikację uwierzytelniającą'
1367
 twofa_currently_active: "Aktualnie aktywne: %{twofa_scheme_name}"
1368
 twofa_not_active: "Nieaktywne"
1369
 twofa_label_code: Kod
1370
 twofa_hint_disabled_html: Ustawienie <strong>%{label}</strong> wyłączy i usunie sparowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla wszystkich użytkowników.
1371
 twofa_hint_optional_html: Ustawienie <strong>%{label}</strong> umożliwi użytkownikom skonfigurowanie uwierzytelniania dwuskładnikowego, chyba że będzie to wymagane przez jedną z ich grup.
1372
 twofa_hint_required_html: Ustawienie <strong>%{label}</strong> wymusi wszyskim użytkownikom ustawienie uwierzytelniania dwuskładnikowego przy kolejnym logowaniu.
1373
 twofa_hint_required_administrators_html: Ustawienie <strong>%{label}</strong> działa jak opcjonalne, ale będzie wymagać dla wszystkich z uprawnieniami administratora ustawienia uwierzytelniania dwuskładnikowego przy kolejnym logowaniu.
1374
 twofa_label_setup: Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe
1375
 twofa_label_deactivation_confirmation: Wyłącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe
1376
 twofa_notice_select: "Wybierz uwierzytelnianie dwuskładnikowe, które chciałbyś użyć:"
1377
 twofa_warning_require: Administrator wymaga byś załączył uwierzytelnianie dwuskładnikowe.
1378
 twofa_activated: Uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostało z powodzeniem załączone. Zalecane jest <a data-method="post" href="%{bc_path}"> wygenerowanie kodów zapasowych</a> dla twego konta.
1379
 twofa_deactivated: Uwierzytelnianie dwuskładnikowe wyłączone.
1380
 twofa_mail_body_security_notification_paired: "Uwierzytelnianie dwuskładnikowe z powodzeniem załączone używając %{field}."
1381
 twofa_mail_body_security_notification_unpaired: "Uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostało dla twojego konta wyłączone."
1382
 twofa_mail_body_backup_codes_generated: "Nowe kody zapasowe uwierzytelnianiania dwuskładnikowego zostały wygenerowane."
1383
 twofa_mail_body_backup_code_used: "Użyto zapasowego kodu uwierzytelniania dwuskładnikowego."
1384
 twofa_invalid_code: Kod jest błędny lub nieaktualny.
1385
 twofa_label_enter_otp: Podaj swój kod uwierzytelniania dwuskładnikowego.
1386
 twofa_too_many_tries: Zbyt wiele prób.
1387
 twofa_resend_code: Wysłano ponownie kod
1388
 twofa_code_sent: Kod uwierzytelniający został do ciebie wysłany.
1389
 twofa_generate_backup_codes: Wygeneruj kody zapasowe
1390
 twofa_text_generate_backup_codes_confirmation: Spowoduje to unieważnienie wszystkich istniejących kodów zapasowych i wygenerowanie nowych. Czy chcesz kontynuować?
1391
 twofa_notice_backup_codes_generated: Twoje kody zapasowe zostały wygenerowane.
1392
 twofa_warning_backup_codes_generated_invalidated: Nowe kody zapasowe zostały wygenerowane. Twoje dotychczasowe kody z %{time} są już nieważne.
1393
 twofa_label_backup_codes: Kody zapasowe uwierzytelnianiania dwuskładnikowego 
1394
 twofa_text_backup_codes_hint: Użyj tych kodów zamiast hasła jednorazowego, jeżeli nie masz do niego dostępu. Każdy kod moży być użyty tylko raz. Zalecamy je wydrukować i przechowywać w bezpiecznym miejscu.
1395
 twofa_text_backup_codes_created_at: Kody zapasowe wygenerowano %{datetime}.
1396
 twofa_backup_codes_already_shown: Kody zapasowe nie mogą być ponownie wyświetlone, <a data-method="post" href="%{bc_path}">wygeneruj nowe kody</a> jeśli są potrzebne.
1397
 twofa_text_group_required: "To ustawienie działa tylko wtedy, kiedy globalne ustawienie uwierzytelniania dwuskładnikowego jest ustawione na 'opcjonalne'. Aktualnie uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest wymagane dla wszystkich użytkowników."
1398
 twofa_text_group_disabled: "To ustawienie działa tylko wtedy, kiedy globalne ustawienie uwierzytelniania dwuskładnikowego jest ustawione na 'opcjonalne'. Aktualnie uwierzytelnienie dwuskładnikowe jest wyłączone."
1399 1399
 text_user_destroy_confirmation: "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć tego użytkownika i wszystkie odwołania do niego? Tej operacji nie można cofnąć. Zwykle zablokowanie użytkownika jest lepszym rozwiązaniem, niż jego całkowite usunięcie. Aby potwierdzić operację, podaj jego login (%{login}) poniżej."
1400 1400
 text_project_destroy_enter_identifier: "Aby potwierdzić, podaj identyfikator projektu (%{identifier}) poniżej."
1401
 text_project_close_confirmation: Are you sure you want to close the '%{value}' project
1402
  to make it read-only?
1403
 text_project_reopen_confirmation: Are you sure you want to reopen the '%{value}' project?
1404
 text_project_archive_confirmation: Are you sure you want to archive the '%{value}'
1405
  project?
1406
 mail_destroy_project_failed: Project %{value} could not be deleted.
1407
 mail_destroy_project_successful: Project %{value} was deleted successfully.
1408
 mail_destroy_project_with_subprojects_successful: Project %{value} and its subprojects
1409
  were deleted successfully.
1410
 project_status_scheduled_for_deletion: scheduled for deletion
1411
 text_projects_bulk_destroy_confirmation: Are you sure you want to delete the selected
1412
  projects and related data?
1401
 text_project_close_confirmation: Czy na pewno chcesz zamnkąć projekt '%{value}'
1402
  by uczynić go tylko do odczytu?
1403
 text_project_reopen_confirmation: Czy na pewno chcesz otworzyć ponownie projekt '%{value}'?
1404
 text_project_archive_confirmation: Czy na pewno chcesz zarchiwizować projekt '%{value}'?
1405
 mail_destroy_project_failed: Projekt %{value} nie może być usunięty.
1406
 mail_destroy_project_successful: Projekt %{value} został usunięty.
1407
 mail_destroy_project_with_subprojects_successful: Projekt %{value} i jego podprojekty
1408
  zostały usunięte.
1409
 project_status_scheduled_for_deletion: zaplanowany do usunięcia
1410
 text_projects_bulk_destroy_confirmation: Czy na pewno chcesz usunąć wybrany
1411
  projekt i powiązane z nim dane?
1413 1412
 text_projects_bulk_destroy_head: |
1414
  You are about to permanently delete the following projects, including possible subprojects and any related data.
1415
  Please review the information below and confirm that this is indeed what you want to do.
1416
  This action cannot be undone.
1417
 text_projects_bulk_destroy_confirm: To confirm, please enter "%{yes}" in the box below.
1418
 text_subprojects_bulk_destroy: 'including its subproject(s): %{value}'
1419
 field_current_password: Current password
1420
 sudo_mode_new_info_html: "<strong>What's happening?</strong> You need to reconfirm
1421
  your password before taking any administrative actions, this ensures your account
1422
  stays protected."
1423
 label_edited: Edited
1424
 label_time_by_author: "%{time} by %{author}"
1413
  Masz zamiar trwale usunąć następujące projekty, wliczając możliwe podprojekty i wszystkie związane z nimi dane.
1414
  Przejrzyj informacje poniżej i potwierdź, że jest faktycznie chcesz to zrobić.
1415
  Tej czynności nie będzie można cofnąć.
1416
 text_projects_bulk_destroy_confirm: By potwierdzić, wpisz "%{yes}" w polu poniżej.
1417
 text_subprojects_bulk_destroy: 'w tym jego podprojekt(y): %{value}'
1418
 field_current_password: Aktualne hasło
1419
 sudo_mode_new_info_html: "<strong>Co się dzieje?</strong> Musisz ponownie potwierdzić
1420
  swoje hasło zanim będziesz mógł wykonać działania administracyjne, to zapewnia, że twoje konto
1421
  pozostanie chronione."
1422
 label_edited: Wyedytowane
1423
 label_time_by_author: "%{time} przez %{author}"